1150/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (65/84) 6§,

muutetaan 2§:n 1 momentti, 5§:n 2 momentti ja 8§ sekä

lisätään lakiin siitä 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (1144/87) kumotun 7§:n tilalle uusi 7§ seuraavasti:

2 §

Teknillisen tarkastuskeskuksen tehtävänä on suorittaa säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä paineastiain, aerosolien, vaarallisten aineiden ja tuotteiden, ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden, kaivosten, mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden valvontaa ja tarkastusta sekä niihin liittyvää testausta.


5 §

Piirihallintoa varten maa jaetaan tarkastuspiireihin.

7 §

Teknillinen tarkastuskeskus hoitaa mittatekniikan keskuksen eräät hallinnolliset ja taloushallinnolliset tehtävät sekä suunnittelutehtävät siten kuin siitä säädetään asetuksella.

8 §

Teknillisen tarkastuskeskuksen keskushallinnon ja piirihallinnon päätöksiin saa, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty, hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät teknillisen tarkastuskeskuksen hoidettavana olevat mittauspalvelutoimintaan liittyvät tehtävät mittatekniikan keskukselle.

Hallituksen esitys 166/90
Talousvaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 132/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.