1131/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 6 päivänä helmikuuta 1987 Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen (111/87) 7§:n 1 momentti ja 9§:n 4 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1187/87) sekä

muutetaan 3, 4, 5 ja 6§ sekä 9§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1187/87) näin kuuluviksi:

3 §

Kehittämiskeskuksen johtokunnassa on enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on kehittämiskeskuksen ylijohtaja ja yksi kehittämiskeskuksen henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen, jos henkilöstö on tällaisen jäsenen valinnut. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muillakin jäsenillä. Henkilöstöä edustavalla jäsenellä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon asiassa, joka koskee johdon valintaa tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelymenettelystä johtokunnassa.

5 §

Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa kehittämiskeskuksen toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) ohjata kehittämiskeskukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

2) päättää kehittämiskeskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) päättää muut periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat; sekä

4) huolehtia valtioneuvoston johtokunnalle antamista toimeksiannoista.

6 §

Ylijohtajan tulee johtokunnan alaisena johtaa, valvoa ja kehittää kehittämiskeskuksen toimintaa ja vastata tavoitteiden saavuttamisesta.

Tarkemmat määräykset kehittämiskeskuksen hallinnosta antaa ylijohtaja.

9 §

Työsopimussuhteisen ja tilapäisen henkilön ottaa johtokunta tai ylijohtaja sen mukaan kuin johtokunta määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.