1124/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus Ilmailulaitoksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1123/90) nojalla:

1 §
Hallitus

Ilmailulaitoksen hallitukseen kuuluvat valtioneuvoston määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla ilmailun, liikenteen tai liikkeenjohdon asiantuntemusta ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Hallituksen jäsenistä yksi on määrättävä Ilmailulaitoksen henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) 13§:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) päättää hinnoittelun periaatteista ja hinnoittelua koskevan päätösvallan käyttämisestä;

2) päättää lainanotosta ja sitä koskevasta menettelystä;

3) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

4) päättää merkittävistä sitoumuksista tai merkittävien osakkuuksien hankinnasta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuksien käytöstä;

5) määrätä toimitusjohtajan sijaisuuksista;

6) hyväksyä työehtosopimukset ja virkaehtosopimukset;

7) määrätä virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimien muuttamisesta sekä päättää sellaisen viran lakkauttamisesta, jossa on vakinainen virkamies; sekä

8) määrätä maaomaisuuden hankintaa, myyntiä ja vuokrausta koskevan päätösvallan käyttämisestä.

3 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

4 §
Palkkiot

Liikenneministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

5 §
Hinnoittelu

Valtioneuvosto määrää Ilmailulaitoksen viranomaistehtävistä perimien maksujen suuruuden.

6 §
Lautakunta

Toimilupien ja lupakirjojen peruuttamista käsittelevään lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtajan ja yhden jäsenen liikenneministeriö määrää Ilmailulaitoksen palveluksessa olevista henkilöistä ja kolme jäsentä Ilmailulaitoksen ulkopuolisista henkilöistä. Yhden jäsenistä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, joista toinen on lainoppinut, on läsnä. Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Lautakunnassa esittelee asian viranomaistehtäviä hoitavan yksikön päällikön määräämä virkamies.

Lautakunnan toimikausi on kolme vuotta.

7 §
Toimitusjohtaja ja johtajat

Toimitusjohtajan välittömiä alaisia, joiden virat perustaa ja lakkauttaa valtioneuvosto, ovat osastojen päällikköinä toimivat johtajat.

Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi ja viranomaistehtäviä hoitavan yksikön päällikkönä toimivalla johtajalla ylijohtajan arvonimi.

Toimitusjohtajalta ja osaston päällikkönä toimivalta johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

8 §
Erillisen yksikön päällikkö

Liikenneministeriö nimittää Ilmailulaitoksesta annetun lain (1123/90) 3§:ssä tarkoitetun viranomaistehtäviä hoitavan erillisen yksikön päällikkönä toimivan johtajan ja määrää hänelle sijaiset.

9 §
Virkojen täyttäminen

Ilmailulaitoksen virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

10 §
Virkamiehen asema viran lakkauttamistilanteessa

Ilmailulaitoksesta annetun lain 11§:n 2 momentissa tarkoitetulle vakinaiselle virkamiehelle suoritetaan eroraha-asetuksessa (726/87) säädetyistä ikärajoista riippumatta erorahaa ja välittömästi sen jälkeen toistuvaa korvausta siihen asti, kunnes hän sijoittuu uudelleen työhön, jos hän on ollut laitoksen palveluksessa viisi vuotta yhtäjaksoisesti siten, että hän on saanut pääasiallisen toimeentulonsa tästä palveluksesta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske toimitusjohtajaa, osaston päällikkönä toimivaa johtajaa eikä sellaista sopimuspalkkaista virkamiestä, jolla on sopimuksen mukaan viran lakkauttamisen yhteydessä oikeus eläkkeeseen eläkeiästä riippumatta.

11 §
Kilpailevan toiminnan kielto

Ilmailulaitoksen palveluksessa oleva virkamies ei saa luvatta tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa muutoinkaan sellaista toimintaa, joka palvelussuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona ilmeisesti vahingoittaa Ilmailulaitosta, eikä toimia sellaisessa liikeyrityksessä, joka on hankkijana, urakoitsijana tai muutoin Ilmailulaitokseen liikesuhteessa siten, että virkamies virka-asemansa perusteella voisi hankkia itselleen välittömästi tai välillisesti taloudellista hyötyä.

12 §
Maksujen periminen

Valtioneuvoston 5§:n mukaan määräämä tai Ilmailulaitoksen päätökseen perustuva erääntynyt maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

13 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Liikenneministeriö voi tarvittaessa määrätä toimitusjohtajan tehtävän väliaikaisesta hoitamisesta siihen saakka kunnes virka on perustettu ja täytetty.

Toimitusjohtaja voi tarvittaessa antaa määräyksiä hallinnosta, taloudenpidosta ja muusta toiminnan jatkamisesta, kunnes hallitus aloittaa toimintansa.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.