1123/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki Ilmailulaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Ilmailulaitos on liikenneministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.

Ilmailulaitokseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Ilmailulaitos tuottaa lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja sekä siviili- että sotilasilmailun tarpeita varten sekä harjoittaa muuta laitoksen toimialaan liittyvää liiketoimintaa.

Ilmailulaitoksen tehtävänä on huolehtia yleisestä lentoturvallisuudesta sekä antaa ilmailua koskevia määräyksiä ja ohjeita, käsitellä ilmailuun liittyviä toimilupia ja lupakirjoja sekä ilma-alusten lentotoimintaa, lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevat asiat ja muutoinkin edistää ilmailua, huolehtia ilmailun kehittämisestä ja valvonnasta sekä muista siviili-ilmailuun liittyvistä viranomaistehtävistä.

Ilmailulaitos huolehtii myös siviili-ilmailuun liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista ja siviili-ilmailun kansainvälisestä yhteistyöstä siltä osin kuin ne eivät kuulu muun viranomaisen toimivaltaan.

Asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä voidaan Ilmailulaitokselle antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä.

3 §
Viranomaistehtävien järjestely

Viranomaistehtävien hoitamista varten on Ilmailulaitoksessa erillinen yksikkö, jonka päällikkö tai hänen määräämänsä poiketen siitä, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta, ratkaisee erityisesti lentoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja määräysten antamista, siviili-ilmailun valvontaa, lupakirjoja, ilma-alusten lentotoimintaa, lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevat asiat.

Toimilupien ja lupakirjojen peruuttamista koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee Ilmailulaitoksessa liikenneministeriön asettama lautakunta, jonka toimikaudesta ja kokoonpanosta säädetään asetuksella.

Ilmailulaitoksen viranomaisasiassa tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

4 §
Hallitus

Ilmailulaitoksen hallitukseen voidaan määrätä liikenneministeriön edustaja. Hallituksen tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta annetaan tarkempia säännöksiä asetuksella.

5 §
Palvelutavoitteet

Ilmailulaitoksen tulee huolehtia lentoturvallisuuden kehittämisestä sekä sen tehtäviin kuuluvien palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja niiden ilmailua edistävästä kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti ottaen huomioon asiakkaiden sekä koko yhteiskunnan alueelliset ja muut yleiset tarpeet.

6 §
Hinnoittelu

Asetuksella voidaan tarvittaessa määrätä ne palvelut, joiden hinnoista tai hintojen yleisestä tasosta määrää valtioneuvosto.

Viranomaistehtävistä perittävät maksut määrätään enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaisiksi. Hinnoittelussa voidaan lisäksi ottaa huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset ja ilmailun edistäminen.

7 §
Lainanotto

Ilmailulaitoksella on oikeus ottaa eduskunnan suostumuksen rajoissa lainaa, jonka takaisinmaksuaika on vähintään vuosi.

8 §
Korvaukset

Ilmailulaitoksen sotilasilmailulle antamien palvelujen korvaamista varten otetaan valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain määräraha.

Jos Ilmailulaitokselle määrätään muu merkittävä kannattamaton tehtävä tai velvoite, sen korvausta varten otetaan määräraha valtion tulo- ja menoarvioon tai siitä aiheutuva rasitus otetaan huomioon asetettaessa laitokselle tulostavoitetta. Ilmailulaitos hoitaa tällaisen tehtävän liiketaloudelliset näkökohdat ja asetettu tulostavoite huomioon ottaen myönnetyn korvauksen ja tehtävästä kertyvien tulojen rajoissa.

9 §
Liikenneministeriön ohjaus

Eduskunnan hyväksyttyä valtion tulo- ja menoarvion sekä Ilmailulaitoksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä Ilmailulaitoksen esitettyä alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelmansa liikenneministeriö päättää:

1)Ilmailulaitoksen palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista eduskunnan ja valtioneuvoston hyväksymissä rajoissa;

2)tarvittaessa Ilmailulaitoksen tulostavoitteen osista valtioneuvoston päättämän tulostavoitteen puitteissa; sekä

3)korvausten myöntämisestä Ilmailulaitokselle.

10 §
Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen

Toimitusjohtajan ja hänen asetuksella säädettävät välittömien alaistensa virat perustaa ja lakkauttaa valtioneuvosto, ja ne eritellään valtion tulo- ja menoarviossa. Muut Ilmailulaitoksen virat perustaa ja lakkauttaa sekä niiden nimet muuttaa Ilmailulaitos.

11 §
Virkamiehen asema viran lakkauttamis- tilanteessa

Jos Ilmailulaitos lakkauttaa viran, sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin vakinaisen virkamiehen sijoittamiseksi laitoksen toiseen virkaan tai tehtävään, jota voidaan pitää hänelle sopivana. Jos uudelleen sijoittaminen ei ole mahdollista, on erorahasta ja toistuvasta korvauksesta voimassa, mitä niistä jäljempänä säädetään.

Vakinaiselle virkamiehelle, joka on ollut Ilmailulaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa ja jonka palvelussuhde on jatkunut asetuksella säädettävän ajan, suoritetaan erorahaa ja välittömästi sen jälkeen toistuvaa korvausta siihen asti, kunnes hän sijoittuu uudelleen työhön. Muuten on hänelle suoritettavasta erorahasta ja toistuvasta korvauksesta soveltuvin osin voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (755/86) ja eroraha-asetuksessa (726/87) säädetään.

Muulle kuin 2 momentissa tarkoitetulle vakinaiselle virkamiehelle suoritetaan erorahaa ja hänelle voidaan myöntää eroraha-asetuksessa tarkoitettua toistuvaa korvausta sen mukaan kuin eroraha-asetuksessa säädetään.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske toimitusjohtajaa eikä muita asetuksella säädettäviä Ilmailulaitoksen ylimpiä virkamiehiä.

12 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä tammi>kuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan ilmailuhallinnosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annettu laki (40/72) ja ilmailuhallinnon taloudenhoidon yleisistä perusteista 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1376/88).

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

14 §
Siirtymäsäännökset

Ilmailuhallitukselle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet sekä sille laissa tai asetuksessa säädetyt tehtävät, mukaan luettuna ne ilmailuhallintoa koskevat ja siihen liittyvät asiat, jotka ennen 1 päivää maaliskuuta 1972 annettujen säännösten perusteella kuuluivat liikenneministeriölle tai tie- ja vesirakennuslaitokselle, siirtyvät tämän lain mukaiselle Ilmailulaitokselle, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.

Ilmailuhallinnon virat siirtyvät tämän lain mukaisen Ilmailulaitoksen viroiksi lukuun ottamatta pääjohtajan virkaa, joka lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Ilmailuhallinnon henkilöstö siirtyy tämän lain mukaisen Ilmailulaitoksen palvelukseen ja säilyttää aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Virkamieheen, joka käyttää valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 15§:n mukaista oikeuttaan lakkautuspalkkaan, ei sovelleta, mitä tämän lain 11§:n 2 momentissa säädetään.

Ilmailulaitos hoitaa tämän lain voimaantuloa edeltävän tilivuoden toimintaan kohdistuvat, ilmailuhallitukselle tilivirastona kuuluneet tilinpitotehtävät.

Hallituksen esitys 137/90
Valtiovarainvaliok. miet. 65/90
Suuren valiok. miet. 220/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.