1108/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki rangaistusmääräyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1970 annetun rangaistusmääräyslain (146/70) 1§ sekä

lisätään 8§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977, 17 päivänä marraskuuta 1978 ja 20 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla (593/77, 856/78 ja 1047/85), uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Rikkomusta koskeva asia, jossa virallinen syyttäjä vaatii rangaistukseksi sakkoa, voidaan ratkaista rangaistusmääräyksin taikka, syytetyn poissaolosta huolimatta, tuomioistuimen päätöksellä sillä tavoin kuin jäljempänä säädetään, jolleivät erityiset syyt vaadi asian käsittelemistä yleistä rikosasiain oikeudenkäyntiä noudattaen. Samassa järjestyksessä tällainen asia voidaan mainituin edellytyksin ratkaista, kun syyttäjä sakkorangaistuksen ohella vaatii valtiolle menetettäväksi omaisuutta tai sen arvoa taikka rikkomuksen tuottamaa taloudellista hyötyä, jollei vaadittu menettämisseuraamus raha-arvoltaan ole suurempi kuin 5 000 markkaa, sekä silloinkin, kun rikkomuksesta saattaa seurata muukin seuraamus, mikäli syytettyä ei vaadita tuomittavaksi siihen.

8 §

Asianomistaja voi ennen kuin virallinen syyttäjä on toimittanut rangaistusvaatimuksen asianomaiselle rangaistusmääräystuomarille peruuttaa tekemänsä syyteilmoituksen, jos asia koskee sellaista rikkomusta, josta virallinen syyttäjä ei saa tehdä syytettä ilman mainittua syyteilmoitusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Asioissa, joissa rangaistusvaatimus on annettu syytetylle tiedoksi ennen tämän lain voimaantuloa, on kuitenkin sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 141/90
Lakivaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 120/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.