1105/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan rikosasioissa, jotka ratkaistaan:

1) Piikkiön kihlakunnanoikeudessa sekä Naantalin ja Turun raastuvanoikeuksissa;

2) Korsholman tuomiokuntaan kuuluvissa Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kihlakunnanoikeuksissa, Pietarsaaren tuomiokuntaan kuuluvissa Kruunupyyn, Pietarsaaren ja Uusikaarlepyyn kihlakunnanoikeuksissa sekä Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan raastuvanoikeuksissa;

3) Mikkelin tuomiokuntaan kuuluvissa Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Ristiinan kihlakunnanoikeuksissa sekä Mikkelin raastuvanoikeudessa; tai

4) Rovaniemen kihlakunnanoikeudessa.

Lain 11§:ää sovelletaan kuitenkin kaikissa yleisissä oikeuksissa.

Lakia sovelletaan myös ratkaistaessa sen soveltamisalaan 1 momentin mukaan kuuluvia asioita hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa.

2 §

Yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus. Se käsittää tietyn tuntimäärän valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä.

Yhdyskuntapalvelun toimeenpanosta vastaa Kriminaalihuoltoyhdistys.

3 §

Tuomioistuin voi

1) tuomitessaan vankeuteen,

2) yhdistäessään vankeusrangaistuksen toisen vankeusrangaistuksen kanssa tai

3) määrätessään ehdollisen vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön

tuomita pituudeltaan määräämänsä enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta rangaistukseksi yhdyskuntapalvelua.

Yhdyskuntapalvelua tuomitaan vähintään 20 ja enintään 200 tuntia.

Yhdyskuntapalvelurangaistukset yhdistetään kuten vankeusrangaistukset rikoslain 7 luvun mukaan. Yhdistettäessä yhdyskuntapalvelu vastaa sen pituista vankeusrangaistusta, jonka sijasta se on tuomittu. Rikoslain 7 luvun 9§:n mukaisen ilmoituksen tekee oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.

4 §

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä on, että rikoksentekijä on antanut suostumuksensa yhdyskuntapalvelun suorittamiseen ja että voidaan olettaa hänen suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

5 §

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano on aloitettava viipymättä, ja palvelu on suoritettava loppuun vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman, jollei 6§:n 2 momentista tai 9§:n 2 momentista muuta johdu.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voidaan tuomitun suostumuksella aloittaa ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman, jos tuomittu on tyytynyt päätökseen siltä osin kuin hänet on tuomittu yhdyskuntapalveluun.

Yhdyskuntapalvelu raukeaa samoin kuin sitä vastaava vankeusrangaistus rikoslain 8 luvun mukaan.

6 §

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten Kriminaalihuoltoyhdistys vahvistaa palvelusuunnitelman, joka sisältää yhdyskuntapalvelun yksityiskohtaisen aikataulun ja sen muut ehdot.

Kriminaalihuoltoyhdistys voi pidentää palvelusuunnitelmassa vahvistettua suoritusaikaa yhteensä enintään kolmella kuukaudella, jos siihen on erityisiä syitä.

7 §

Yhdyskuntapalveluun tuomitun on, noudattaen hänelle vahvistettua palvelusuunnitelmaa sekä hänelle annettuja määräyksiä ja ohjeita, tunnollisesti suoritettava annetut tehtävät.

Tuomitulle, joka menettelee vastoin palvelusuunnitelmaa tai muita ehtoja, Kriminaalihuoltoyhdistyksen on annettava kirjallinen huomautus.

8 §

Jos tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun suorittamista, jättää sen suorittamisen kesken tai muulla tavoin törkeästi rikkoo yhdyskuntapalvelun ehtoja, Kriminaalihuoltoyhdistyksen on viipymättä ilmoitettava asiasta viralliselle syyttäjälle. Samalla Kriminaalihuoltoyhdistyksen on määrättävä yhdyskuntapalvelun suorittaminen keskeytettäväksi.

Jos virallinen syyttäjä katsoo, että yhdyskuntapalvelu olisi muunnettava vankeudeksi, hänen on esitettävä tätä koskeva vaatimus viipymättä sille tuomioistuimelle, joka ensimmäisenä oikeusasteena on ratkaissut yhdyskuntapalveluun johtaneen rikosasian. Tarvittaessa virallisen syyttäjän on määrättävä asiassa suoritettavaksi tutkinta.

Asia on saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi myös, jos palvelun suorittaminen ei muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta syystä ole mahdollista 5§:n 1 momentin mukaisen enimmäisajan kuluessa.

9 §

Jos tuomittu ei ole aloittanut yhdyskuntapalvelun suorittamista, on jättänyt sen suorittamisen kesken tai on muulla tavoin törkeästi rikkonut yhdyskuntapalvelun ehtoja, tuomioistuimen on muunnettava yhdyskuntapalvelun suorittamatta oleva osa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, jonka vähimmäisaika on neljä päivää.

Jos yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei ole muusta kuin 1 momentissa mainitusta syystä mahdollista 5§:n 1 momentin mukaisen enimmäisajan kuluessa, tuomioistuin voi pidentää palvelun täytäntöönpanoaikaa tai muuntaa yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan osan ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi. Erityisistä syistä voidaan jo suoritettu palvelu katsoa rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

10 §

Edellä 9§:ssä tarkoitettua asiaa käsiteltäessä kihlakunnanoikeus ja raastuvanoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja. Jos tuomioistuin katsoo, että asia on käsiteltävä täysilukuisessa kokoonpanossa, asia on siirrettävä sanotussa kokoonpanossa käsiteltäväksi.

Ennen asian ratkaisemista vastaajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöstä julistettaessa poissa olleelle vastaajalle on välittömästi ilmoitettava asian päättymispäivä ja tuomioistuimen ratkaisu sekä lähetettävä muutoksenhakuohjeet. Muuten noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa on säädetty.

11 §

Tuomitessaan yhdestä tai useammasta rikoksesta vankeuteen henkilön, joka aiemmin on tuomittu yhdyskuntapalveluun, tuomioistuin voi kieltää aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa. Kieltäessään aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon tuomioistuimen on muunnettava jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta vankeudeksi.

Päätöstä aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämisestä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

12 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan alioikeuksissa myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin rikoksiin. Hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa lakia sovelletaan ennen sen voimaantuloa tehtyihin rikoksiin ainoastaan, jos alioikeus on antanut asiassa päätöksensä lain voimaantulon jälkeen.

Laki on voimassa vuoden 1993 loppuun, minkä jälkeenkin sovelletaan lain 11§:ää ja rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä. Niin ikään lakia sovelletaan myös vuoden 1993 jälkeen käsiteltäessä 1§:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluvia asioita hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

Hallituksen esitys 62/90
Lakivaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 119/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.