1101/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan merenkulun veronhuojennuksista 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetun lain (433/81) 6, 7 ja 14§,

sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (950/85) näin kuuluviksi:

6 §

Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1992 tilaa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suomalaiseen jäämaksuluokkaan rakennettavan nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen, on oikeus siltä verovuodelta, jona alus on otettu käyttöön, sekä kolmelta seuraavalta verovuodelta toimitettavissa verotuksissa vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta muiden sallittujen vähennysten lisäksi kunakin vuonna määrä, joka on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta (jäämaksuluokkavähennys).

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeuden täyden tai osittaisen jäämaksuluokkavähennyksen tekemiseen muustakin kuin laivanvarustustoiminnan tulosta sekä myös ulkomailta vuosina 1986-1992 tilatusta 1 momentissa tarkoitetusta aluksesta.

7 §

Verovelvollisella on oikeus vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään vuosilta 1981-1992 tekemänsä varauksen määrä (alushankintavaraus). Saadakseen vähentää alushankintavarauksen verovelvollisen on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä talletettava Suomen Pankkiin erityisesti avattavalle tilille rahamäärä, joka on 50 prosenttia alushankintavarauksen määrästä (alushankintatalletus).

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-1995 toimitettavissa verotuksissa. Lain 6§:ää ja 7-11§:n alushankintavarausta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa.

Luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 1995 loppuun mennessä, luetaan vuoden 1995 veronalaiseksi tuloksi. Alushankintavaraus, jota ei ole käytetty vuoden 1997 loppuun mennessä, luetaan vuoden 1997 veronalaiseksi tuloksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 183/90
Valtiovarainvaliok. miet. 54/90
Suuren valiok. miet. 175/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.