1097/1990

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1990

Laki eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (848/80) 4§:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (1004/89), seuraavasti:

4 §

Tavaroiden valmistustoimintaa harjoittava verovelvollinen saa vähentää välittömästi valmistustoiminnassa tai siihen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, ilmanpuhdistuksessa, jätevedenpuhdistuksessa tai jätteenkäsittelyssä pääasiallisesti käytettäväksi hankkimiensa tai itse maahantuomiensa koneiden, laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnat, tai jos verovelvollinen on itse valmistanut mainitut tavarat, liikevaihtoverolain 17§:n 1 momentin mukaisesti myynnin verotusarvoon luettavan määrän. Tavaroiden valmistustoimintana pidetään myös romun tai jätteen käsittelyä uudelleen käyttöä varten.


Jos verovelvollinen myy tavaran, jonka osalta hän on tehnyt 1 momentin tai liikevaihtoverolakiin väliaikaisesti lisätyn 18 b§:n mukaisen vähennyksen, tavaran myyntihinta luetaan myynnin verotusarvoon. Jos verovelvollinen ottaa sanotun tavaran käytettäväksi muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa taikka lopettaa sanotun toiminnan harjoittamisen, myynnin verotusarvoon luetaan tavaran ostohinta tai liikevaihtoverolain 17§:n 1 momentin mukaisesti verovelvollisen myynnin verotusarvoon luettu määrä taikka, jos tavaran käypä myyntihinta on näitä pienempi, tavaran käypä myyntihinta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lain 4§:n 1 momenttia sovelletaan niihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 4§:n 3 momenttia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai se on otettu käytettäväksi muussa kuin 4§:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa tai toiminta on lopetettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 126/90
Valtiovarainvaliok. miet. 50/90
Suuren valiok. miet. 171/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.