1090/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/82) 28§:n nojalla:

1 §

Kotipalveluista perittäviä maksuja koskevaan kokeiluun osallistuvissa kunnissa peritään sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista maksuja siitä poiketen, mitä niistä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 10-14§:ssä sekä 15§:n 2 momentissa säädetään, siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kodinhoitajan tai kotiavustajan antamasta kotipalvelusta sekä mainitun pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kotona tapahtuvasta hoidosta voidaan periä maksu kuukausimaksuna tai käyntimaksuna sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

3 §

Jatkuvasti vähintään kerran viikossa annettavista 2§:ssä tarkoitetuista palveluista peritään palvelujen määrän ja palvelunsaajan maksukyvyn perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Kuukausimaksua määrättäessä laaditaan yhdessä palvelunsaajan kanssa tarvittaessa hoito- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

4 §

Kuukausimaksu määrätään palvelunsaajan jatkuvien tulojen perusteella. Kuukausimaksu jätetään aina perimättä, jos palvelunsaajan sanotut tulot ovat alle 35 000 markkaa vuodessa.

Kuukausimaksu on enintään 3 200 markkaa. Maksu ei saa olla palvelunsaajan maksukykyyn nähden kohtuuton.

5 §

Maksua määrättäessä otetaan huomioon henkilön jatkuvat veronalaiset ja muut kuin 6§:ssä tarkoitetut jatkuvat verosta vapaat tulot. Tulon veronalaisuudesta säädetään tulo- ja varallisuusverolaissa (1240/88).

6 §

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai haittalisää, sotilasavustusta, opintorahan perusosaa tai asumislisää taikka opintojen johdosta suoritettavia muita avustuksia eikä perhehoidon kulujen korvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

7 §

Edellä 2§:ssä tarkoitetuista palveluista peritään kohtuullinen käyntimaksu, jos annettavien palveluiden jatkuvuus ei edellytä kuukausimaksun määräämistä.

8 §

Sosiaalihuoltoasetuksen 9§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista peritään palvelujen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen maksu.

9 § Kotipalvelut voidaan kuitenkin antaa kokonaan tai osaksi maksutta.
10 §

Kokeiluun osallistuvista kunnista tai niiden osa-alueista päättää sosiaali- ja terveysministeriö kuntien sille tekemien esitysten perusteella.

Kunta päättää kokeilun aikana perittävistä maksuista sovellettavien säännösten rajoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kokeilun seurantaa varten johtoryhmän, jossa ovat edustettuina ainakin sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalihallitus, kuntien keskusjärjestöt ja yksi kokeiluun osallistuvista kunnista.

11 §

Tarkempia määräyksiä kokeilun toimeenpanosta ja ohjeita maksujen määräämisestä antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1990.

Sen perusteella kokeilua voidaan jatkaa 31 päivään joulukuuta 1992 saakka.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.