1089/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85) 21§ ja 7 luku sekä

muutetaan 13, 19 ja 28§ sekä 36§:n 3 momentti seuraavasti:

13 §

Kelpoisuusvaatimuksena lomituspalvelulain 14§:ssä tarkoitettuun virkaan on maatilatalouden peruslinjan opistoasteen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Milloin mainittuun virkaan ei saada henkilöä, jolla on säädetty kelpoisuus, virkaan voidaan ottaa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan henkilö, jolla on riittäväksi katsottava koulutus ja mikäli mahdollista käytännön kokemusta kyseessä olevista tehtävistä.

19 §

Milloin maatalousyrittäjä on pyytänyt lomituspalvelulain 19§:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön hyväksymistä maatalouslomittajaksi yrittäjän vuosiloman ajaksi, on lomalautakunnan selvitettävä, voidaanko sen toimesta osoittaa maatalousyrittäjälle muu maatalouslomittaja. Tällöin on noudatettava tämän asetuksen 18§:n säännöksiä.

28 §

Perheen tuloina otetaan huomioon siihen kuuluvien henkilöiden yhteenlaskettu, viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisverotuksessa verotettava tulo. Tuloista vähennetään verovuonna rahana suoritettu syytinki ja yrityksen säännölliseen toimintaan kuulumattomat satunnaiset tulot ja avustukset.

36 §

Sen estämättä, mitä 13§:ssä säädetään lomituspalvelulain 14§:ssä tarkoitetun viran kelpoisuusvaatimuksesta, on 23 päivänä tammikuuta 1985 mainitussa virassa tai sitä vastaavassa työsopimussuhteessa ollut henkilö edelleen kelpoinen siihen ja sitä vastaavaan muuhun virkaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Mitä 28§:ssä säädetään, sovelletaan siitä lähtien, kun verotus on vahvistettu vuodelta 1989.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.