1088/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 8§:n 1 momentti sekä 9 b, 9 f ja 19§,

sellaisina kuin niistä ovat 8§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1185/88), 9 b§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 15 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1128/89) ja 9 f§ viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lain 2 lukuun uusi 9 g§ seuraavasti:

8 §

Lomakausi alkaa huhtikuun 1 päivänä ja päättyy seuraavana vuonna maaliskuun 31 päivänä.


9 b §

Naispuolisella maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomittaja sijaisapua varten raskauden ja synnytyksen vuoksi enintään 320 päivän ajaksi, joka alkaa aikaisintaan 58 ja viimeistään 35 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Oikeus sijaisapuun on kuitenkin 68 päivää edellä sanottua pitempi silloin, kun lapsia on syntynyt samalla kertaa useampia kuin yksi. Jos raskaus päättyy ennen sijaisavun alkamista, oikeus sijaisapuun alkaa raskauden päättymisestä. Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee äitiysrahakautena tai äiti antaa lapsen tänä aikana ottolapseksi, oikeus sijaisapuun voi kestää enintään äitiysrahakauden ajan.

Sijaisapua voidaan 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa myöntää vaihtoehtoisesti miespuoliselle maatalousyrittäjälle siitä lähtien, kun hänelle suoritetaan sairausvakuutuslain (364/63) mukaista vanhempainrahaa, sen suorittamisajan loppuun saakka.

Ottolapsen hoidon johdosta on maatalousyrittäjällä oikeus saada sijaisapua alle kuusivuotiaan lapsen hoitoonotosta alkaen vanhempainrahan suorittamisen ajan, kuitenkin vähintään 120 päivän ajaksi.

Miespuolisella maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua seitsemäksi päiväksi sairausvakuutuslain mukaisen äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana suoritettavan isyysrahan suorittamisaikana. Lisäksi miespuolisella maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua vähintään kuudeksi ja enintään 12 päiväksi lapsen syntymän yhteydessä maksettavan isyysrahan suorittamisaikana.

9 f §

Maatalousyrittäjällä on aikuiskoulutukseen osallistumisen vuoksi oikeus saada sijaisapua enintään kymmenen päivän ajaksi vuodessa.

9 g §

Maatalousyrittäjällä on oikeus sijaisapuun alle 16-vuotiaan sairaan lapsensa sairaanhoidon tai kuntoutuksen vuoksi ajaksi, jolta hänelle suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista erityishoitorahaa.

19 §

Maatalousyritykseen ei saa hyväksyä lomittajaksi samassa yrityksessä toimivaa maatalousyrittäjää, johon voidaan 2 tai 4§:n nojalla soveltaa tätä lakia, eikä yrityksen maataloustehtäviin palkattua ulkopuolista työntekijää.

Poikkeustapauksessa lomittajaksi voidaan yrittäjän vuosiloman ajaksi kuitenkin hyväksyä 1 momentissa tarkoitettu muu henkilö kuin yrityksen maataloustehtäviin palkattu ulkopuolinen työntekijä, jollei yrittäjälle voida järjestää lomittajaa muulla tavalla ja yrittäjä ei tästä syystä voi pitää vuosilomaansa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tämän lain 9 b§:n 1, 2 ja 4 momentin säännöksiä sijaisavusta sovelletaan, jos synnytyksen laskettu aika on 1 päivänä tammikuuta 1991 tai myöhemmin ja 9 b§:n 3 momentin säännöstä, jos oikeus sijaisapuun ottolapsen hoidon vuoksi on alkanut 1 päivänä tammikuuta 1991 tai myöhemmin.

Hallituksen esitys 172/90
Sosiaalivaliok. miet. 25/90
Suuren valiok. miet. 114/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.