1083/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista

Valtioneuvosto on 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) nojalla ympäristö>ministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä asumismenojen perusomavastuuosuuden markkamäärä otetaan huomioon asunnon sijainnin, henkilöluvun ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärän mukaan seuraavasti:

Taulukot puuttuu

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, otetaan asumismenojen perusomavastuuosuuden markkamäärä asumistuen suuruutta määrättäessä huomioon sellaisena kuin se on 1 momentissa määrätty kahdeksan henkilöä käsittävälle ruokakunnalle siten, että ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärästä vähennetään 900 markkaa jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

2 §

Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden yhteenlasketun verotettavan varallisuuden määrä viimeksi toimitetussa verotuksessa ei saa ylittää

1) 480 000 markkaa vähintään kuuden henkilön ruokakunnalla;

2) 430 000 markkaa 2-5 henkilön ruokakunnalla; eikä

3) 190 000 markkaa yhden henkilön ruokakunnalla.

3 §

Asumismenoja laskettaessa maksettuun vuokraan tai vastikkeeseen lisätään erikseen suoritetut lämmityskustannukset enintään 2 momentissa olevassa taulukossa asunnon sijainnin mukaan vahvistettujen kiinteistön hoitomenoerien suuruisina asunnon pinta-alan neliömetriä kohden kuukaudessa ja erikseen suoritetut vesimaksut enintään 47 markan suuruisina henkilöä kohden kuukaudessa.

Muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvien asumismenoihin luettavat kiinteistön hoitomenot kuukaudessa lasketaan siten, että asunnon sijainnin mukaan määräytyvä tässä momentissa olevassa taulukossa vahvistettu markkamäärä neliömetriä kohden kerrotaan asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä. Näin saatuun tuloon lisätään 295 markkaa asuntoa kohden sekä 52 markkaa henkilöä kohden.

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Kymen lääni 3,30
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 4,05
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 4,95

Asumismenoihin luettavien henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista otetaan asumismenoina huomioon 50 prosenttia. Korot lasketaan asumistukea haettaessa tuen alkamiskuukauden 1 päivänä tai asumistukea kesken vuotta asumistukilain 15§:n 3 momentin nojalla tarkistettaessa tarkistetun tuen alkamiskuukauden 1 päivänä jäljellä olleesta lainapääomasta. Asumistuen vuositarkistuksessa korot lasketaan 1 päivänä tammikuuta 1991 jäljellä olleesta lainapääomasta.

4 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 7§:ssä tarkoitettuina enimmäisasumismenoina huomioon asunnon sijainnin, iän, koon ja varustetason mukaan seuraavat markkamäärät neliömetriä kohden kuukaudessa:

Taulukot puuttuu

Milloin asunnon pinta-ala on suurempi kuin asumistuen suuruutta määrättäessä 5§:n mukaan huomioon otettava asunnon pinta-alan kohtuullinen neliömetrimäärä, enimmäisasumismenot otetaan huomioon kohtuullisen neliömetrimäärän mukaista kokoa vastaavina.

5 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 7§:ssä tarkoitettuina asunnon pinta-alan kohtuullisina neliömetrimäärinä huomioon henkilöluvun mukaan enintään seuraavat neliömetrimäärät:

Henkilöluku Asunnon pinta-alan kohtuulliset neliömäärät
1 40
2 60
3 80
4 90
5 105
6 115
7 125
8 135

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, 1 momentissa määrättyä asunnon kohtuullista pinta-alaa korotetaan 10 neliömetrillä jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

6 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 8§:n 2 momentissa tarkoitettuina asumismenoina huomioon henkilöluvun ja asunnon sijainnin mukaan enintään seuraavat markkamäärät kuukaudessa:

Henkilöluku Helsingissä Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla Muissa kunnissa
1 1 320 1 265 1 100
2 1 980 1 892 1 672
3 2 365 2 255 1 980
4 2 838 2 706 2 376
5 3 157 3 003 2 618
6 3 568 3 392 2 952
7 4 014 3 816 3 321
8 tai suurempi 4 460 4 240 3 690
7 §

Sataa markkaa pienempää asumistukea ei makseta.

Asumistukilain 19§:n 3 momentissa tarkoitetuin edellytyksin voidaan 400 markkaa pienempi liikaa maksettu asumistuki jättää perimättä takaisin.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sitä sovelletaan, ellei 2 momentista muuta johdu, mainitusta päivästä tai sitä myöhäisemmästä ajankohdasta myönnettävään asumistukeen.

Asumistukilain 15§:n 1 momentissa tarkoitetun tarkistuksen perusteella asumistuki lakkautetaan tai suoritetaan tämän päätöksen mukaisesti tarkistettuna 1 päivästä huhtikuuta 1991, mihin saakka ennen 1 päivästä tammikuuta 1991 myönnetty taikka asumistukilain 15§:n 3 momentin nojalla tarkistettu asumistuki määräytyy 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun valtioneuvoston päätöksen (1381/89) mukaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa asumistukien vuotuisessa tarkistuksessa asumistuen saamisen edellytykset ja tuen määrään vaikuttavat seikat otetaan huomioon sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 1991. Vuokra otetaan kuitenkin huomioon sen suuruisena kuin sitä maksetaan 1 päivästä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.