1067/1990

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Laki sähkölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 4-8§, 30§:n 1 momentti, 31§, 36§:n 1 momentti, 39§ ja 56§:n 1 momentti sekä

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä tammikuuta 1989 annetulla lailla (59/89), uusi 3 momentti, lakiin uusi 8 a ja 8 b§, 32§:ään uusi 3 momentti sekä 62§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa puolustusministeriön tai puolustusvoimien sähkölaitteiden, sähkölaitteistojen ja voimalaitosten osalta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

4 §

Sähkölaitteet ja laitteistot on niin suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä niitä on siten huollettava ja käytettävä, ettei niistä aiheudu henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvaa vaaraa, etteivät ne sähköisesti, sähkömagneettisesti tai muulla tavoin häiritse kohtuuttomasti ympäristöä ja ettei niiden toiminta häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.

5 §

Tätä lakia sovelletaan tele-, telepääte- ja radiolaitteisiin niiltä osin kuin niistä voi aiheutua 4§:ssä tarkoitettua vaaraa, minkä lisäksi niihin sovelletaan häiriöiden osalta mitä 48-52§:ssä säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaille toimitettaviin sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin.

6 §

Tämän lain soveltamista valvoo kauppa- ja teollisuusministeriö, jäljempänä ministeriö.

Ministeriö ja 30§:ssä tarkoitettu Sähkötarkastuskeskus antavat tämän lain 4§:ssä tarkoitetun vaaran tai häiriön välttämiseksi tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Ministeriö antaa määräykset ja ohjeet niiltä osin kuin niillä on merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Sähkötarkastuskeskus antaa yksityiskohtaiset tekniset määräykset ja ohjeet sekä niihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja ohjeet. Teknisissä määräyksissä ja ohjeissa voidaan viitata standardeihin.

7 §

Ministeriö määrää sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä sekä sähkölaitteiden korjaustöitä suorittavilta vaadittavista kelpoisuusehdoista sekä niihin liittyvistä rajoituksista ja peruutuksista.

Ministeriön päätöksen edellyttämän kelpoisuuden toteaminen on Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä.

8 §

Sähkölaitteistoja saadaan elinkeinona suunnitella, rakentaa, korjata ja huoltaa sekä sähkölaitteita korjata ainoastaan ministeriön tai Sähkötarkastuskeskuksen luvalla, jos on kysymys toiminnasta, jota varten ministeriö on 7§:n nojalla määrännyt kelpoisuusehdot.

Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen 36§:ssä tarkoitettujen, sähkölaitteisiin verrattavien kuljetettavien sähkölaitteistojen suunnittelemiseen tai rakentamiseen.

8 a §

Lupa myönnetään, jos hakija tai hänen palveluksessaan oleva on kelpoinen johtamaan luvan tarkoittamaa toimintaa, hakijalla on käytettävissään tarpeelliseksi katsottavat tilat ja työvälineet ja hakijalla on riittäviksi katsottavat muut edellytykset huolehtia sähköturvallisuudesta.

Ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista. Ministeriö voi määrätä, että Sähkötarkastuskeskus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tarpeelliseksi katsottavia tiloja ja työvälineitä koskevat määräykset.

Lupaan voidaan liittää ehtoja ja ohjeita, jotka ovat tarpeen 4§:ssä tarkoitetun vaaran tai häiriön välttämiseksi.

8 b §

Jos valvonnassa havaitaan, että luvan saaja ei noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, luvan antaja voi rajoittaa luvanvaraista toimintaa tai, jos luvansaaja jatkuvasti rikkoo luvan ehtoja tai annettuja määräyksiä, kieltää luvanhaltijalta luvanvaraisen toiminnan. Toiminta voidaan kieltää myös, jos luvanhaltija jatkuvasti esittää valvonnan tai tarkastusten yhteydessä harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja.

Jos jokin 8 a§:n 1 momentin mukaisista luvan myöntämisen edellytyksistä lakkaa eikä luvan saaja kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjaa puutetta tai jos 1 momentissa tarkoitetun toimintakiellon saanut luvanhaltija ei määräajassa korjaa puutetta, luvan antaja voi peruuttaa luvan.

30 §

Sähkötarkastuskeskus-niminen julkisoikeudellinen yhdistys, ruotsinkieliseltä nimeltään Elinspektionscentralen, huolehtii ministeriön alaisuudessa 29§:ssä tarkoitetusta valvonnasta ja tarkastuksesta sekä 6§:ssä tarkoitettujen teknisten määräysten ja ohjeiden antamisesta sekä niihin liittyvien hallinnollisten määräysten ja ohjeiden antamisesta. Sähkötarkastuskeskuksen hallinnosta ja toiminnasta säädetään asetuksella.


31 §

Sähköä välittömästi yleiseen käyttöön toimittavan sähkölaitoksen on huolehdittava sen jakelualueelle rakennettavien sähkölaitteistojen tarkastuksista niiden turvallisuuden toteamiseksi sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

32 §

Ministeriö antaa sähkölaitosten asennustarkastustoimintaa suorittavien henkilöiden tarkastustoiminnan puolueettomuutta koskevat tarkemmat määräykset.

36 §

Sähkölaitteita ja niihin verrattavia kuljetettavia sähkölaitteistoja ei saa Suomessa pitää kaupan, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön ennen kuin ne on asianmukaisesti tarkastettu ja Sähkötarkastuskeskus on ne hyväksynyt.


39 §

Sähköturvallisuuden valvomiseksi ministeriö voi vahvistaa erityisen merkin osoittamaan, että sähkölaite tai siihen verrattava kuljetettava sähkölaitteisto on tarkastettu ja hyväksytty voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

56 §

Ministeriön valitusviranomaisena antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta, jollei kysymys ole 8§:n 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen hylkäämisestä tai 8 b§:n 2 momentissa tarkoitetusta luvan peruuttamisesta. Muutosta ei myöskään saa hakea ministeriön tämän lain nojalla antamaan uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen.


62 §

Sähkötarkastuskeskus on oikeutettu saamaan tuonnin ja viennin tarkkailusta vastaavilta viranomaisilta tietojen luovutusta koskevien salassapitosäännösten estämättä sähkölaitteen tai -laitteiston maahantuojan nimen sekä laitteen tai laitteiston laatua, määrää ja tuontiajankohtaa koskevia tietoja, joita Sähkötarkastuskeskus tarvitsee tehtävässään.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1990.

Hallituksen esitys 203/90
Valtiovarainvaliok. miet. 61/90
Suuren valiok. miet. 190/90

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.