1058/1990

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 10§:n 2 momentti, 11§:n 2 ja 4 momentti, 27§:n 1 ja 3 momentti sekä 37§, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, sekä

lisätään 10 ja 18 a§:ään, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa eduskunnan päätöksessä, kumpaankin uusi 3 momentti sekä työjärjestykseen uusi 20 a-20 c§ seuraavasti:

10 §

Pysyviä valiokuntia ovat valtiopäiväjärjestyksen 40§:ssä mainittujen valiokuntien lisäksi hallintovaliokunta, liikennevaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, talousvaliokunta, työasiainvaliokunta ja ympäristövaliokunta.

Talousvaliokunta käsittelee valtiopäiväjärjestyksen 50§:ssä säädetyt asiat.

11 §

Pysyvään valiokuntaan valitaan 17 jäsentä ja 9 varajäsentä, paitsi valtiovarainvaliokuntaan 21 jäsentä ja 19 varajäsentä.


Suureen valiokuntaan valitaan 25 jäsentä ja 13 varajäsentä.


18 a §

Erikoisvaliokunta voi omasta aloitteestaan antaa toimialaansa koskevan lausunnon valtion tulo- ja menoarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun esitys lähetettiin mainittuun valiokuntaan.

20 a §

Jos sama asia on käsiteltävänä useammassa kuin yhdessä valiokunnassa, valiokunnat voivat kuulla asiantuntijoita yhteisessä kokouksessaan. Siinä johtaa puhetta iältään vanhin valiokunnan puheenjohtaja, jollei muuta sovita.

20 b §

Jos valiokunta on valtiopäiväjärjestyksen 52§:n 4 momentin nojalla määrännyt kokouksensa joltain osin siten julkiseksi, että kokouksessa saa olla läsnä ulkopuolisia, on puheenjohtajan ylläpidettävä järjestystä kokouksessa noudattaen soveltuvin osin, mitä 57 ja 65§:ssä on säädetty.

Kokouksen valokuvaaminen, nauhoittaminen sekä kuvan ja äänen muu tallentaminen ja siirtäminen teknisin menetelmin on sallittua valiokunnan suostumuksella.

20 c §

Sellaisella eduskunnassa olevalla edustajaryhmällä, joka ei ole edustettuna valiokunnassa tai sen jaostossa, on oikeus pyynnöstä saada jäljennös valiokunnan tai sen jaoston jonkin asian käsittelyssä saamista tai laatimista muista kuin salaisista asiakirjoista.

27 §

Suuri valiokunta kokoontuu, kun jokin asia on lähetetty sen käsiteltäväksi.


Jollei suuren valiokunnan itselleen hyväksymästä työjärjestyksestä muuta johdu, on asioiden käsittelemisestä suuressa valiokunnassa voimassa, mitä asioiden käsittelemisestä erikoisvaliokunnassa on valtiopäiväjärjestyksessä tai tässä työjärjestyksessä säädetty.


37 §

Keskustelua varten, joka käydään esiteltäessä esitystä valtion tulo- ja menoarvioksi sekä käsiteltäessä valtiovarainvaliokunnan sitä koskevaa mietintöä samoin kuin valtioneuvoston tiedonantoa tai ilmoitusta taikka selontekoa sekä välikysymyksen johdosta annettavaa vastausta tai ilmoitusta, on etukäteen ennen kyseistä istuntoa pyydetyt puheenvuorot ryhmiteltävä puhemiesneuvoston vahvistamien ohjeiden mukaisesti niin, että ne vuorottelevat eduskunnassa olevien edustajaryhmien koon mukaan suurimmasta pienimpään. Vastaavasti on, jos puhemiesneuvosto niin päättää, meneteltävä käsiteltäessä hallituksen esitystä lisäykseksi tai muutokseksi valtion tulo- ja menoarvioon sekä muuta merkitykseltään huomattavaa asiaa. Välikysymykseen annetun vastauksen tai ilmoituksen jälkeen on puheenvuoro kuitenkin ensinnä annettava välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Keskustelun täysistunnossa alettua noudatetaan ilmoittautumisessa ja puheenvuorojen myöntämisessä valtiopäiväjärjestyksen 57§:n 1 momentin ja tämän työjärjestyksen 36§:n säännöksiä.


Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 30 päivänä marraskuuta 1990 annettu laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (1056/90) ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1990

Eduskunnan puolesta:


Kalevi Sorsa puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.