1039/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Eläinlääkintähuoltoasetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 17 päivänä elokuuta 1990 annetun eläinlääkintähuoltolain (685/90) 10§, 14§:n 2 momentin ja 26§:n nojalla:

Kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan
1 §

Kelpoisuusvaatimuksena kunnaneläinlääkärin virkaan on, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri. Jos eläinlääkintähuollon ja kunnaneläinlääkärin tehtävien järjestämistä koskevassa johtosäännössä määrätään viran säännöllinen viikottainen työaika käytettäväksi kokonaan eläinlääkintähuoltolain (685/90) 8§:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa mainittujen ja niihin liittyvien tehtävien suorittamiseen, edellytetään viranhaltijalta lisäksi, että hän on suorittanut hyväksyttävästi elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäritutkinnon tai siihen sisältyvän elintarvikehygieenikkokuulustelun ja sitä edeltävän täydennyskoulutuksen.

Palkkioiden huomioon ottaminen kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana palkkana
2 §

Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana palkkana otetaan huomioon kunnan virkatehtävistä suorittamien palkkausetujen lisäksi eläinlääkärin eläimen omistajilta tai haltijoilta perimät eläinlääkintähuoltolain 14§:n 1 momentissa tarkoitetut palkkiot. Huomioon otettavien palkkioiden vuotuinen yhteismäärä ei kuitenkaan saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnallisessa yleisessä virkaehtosopimuksessa sovittua, kalenterivuoden alussa voimassa ollutta I paikkakuntaluokan mukaista alimman sijoituspalkkaluokan loppupalkkaa kaksinkertaisena. Loppupalkka muodostuu siten, että palvelulisät määräytyvät sijoituspalkkaluokan sijasta palvelulisäpalkkaluokan mukaisina.

Jos eläkkeen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä ei oteta huomioon koko kalenterivuotta, otetaan 1 momentissa tarkoitettua vuotuista enimmäismäärää vahvistettaessa huomioon niitä päiviä vastaava osa enimmäismäärästä, joiden ajan eläkkeeseen oikeuttava palvelussuhde on jatkunut.

3 §

Kunakin kalenterivuonna otetaan eläkkeen perusteena olevana palkkana huomioon eläinlääkärin perimät palkkiot sen mukaan kuin kunta on ne ilmoittanut Kuntien eläkevakuutukselle.

Palkkioista otetaan huomioon kunkin eläkkeeseen oikeuttavan palvelussuhteen pituutta vastaava osa.

Yksityiseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvasta toiminnasta tehtävä ilmoitus
4 §

Palvelujen tuottajan on eläinlääkintähuoltolain 17§:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessaan mainittava seuraavat tiedot:

1) palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön nimi ja osoite;

2) yksiköiden toiminnassaan käyttämät nimet ja yksiköiden toimipaikkojen osoitteet;

3) selvitys tuotettavista palveluista; sekä

4) selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja pääasiallisesta varustuksesta.

5 §

Itsenäisen ammatinharjoittajan on eläinlääkintähuoltolain 17§:n 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessaan mainittava oman nimensä ja osoitteensa lisäksi kiinteän toimipaikkansa osoite. Jos kiinteässä toimipaikassa suoritetaan eläinlääkärinavun antamiseen liittyviä toimenpiteitä, tulee ilmoitukseen liittää selvitys toimitiloista ja pääasiallisesta toiminnasta.

Voimaantulo
6 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.