960/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Laki eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille 10 päivänä toukokuuta 1935 annetun lain (191/35) nimike sekä 1 ja 1 a§,

näistä 1 a§ sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1051/74), näin kuuluviksi:

Laki

yhteisöjen, yhtymien ja yhteisetuuksien verovelvollisuudesta ortodoksisille seurakunnille

1 §

Sellainen osakeyhtiö ja osuuskunta sekä avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, laivanisännistöyhtiö tai muu yhtymä tahi yhteisetuus, jonka osakkeista tai osuuksista enemmän kuin puolet kuuluu verovuoden alussa mainitun yhteisön, yhtymän tai yhteisetuuden osake-, jäsen- tai muun sitä vastaavan luettelon mukaan Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jäsenille, on verovelvollinen tämän kirkkokunnan seurakunnalle, niin kuin siitä erikseen säädetään. Sama koskee erillisenä verovelvollisena verotettavaa kotimaista kuolinpesää sekä yhdistystä, jonka jäsenistä verovuoden alussa jäsenluettelon mukaan enemmistö on sanotun kirkkokunnan jäseniä.

1 a §

Edellä olevaa 1§:ää ei kuitenkaan sovelleta tulo- ja varallisuusverolain 35§:n 1 momentin mukaan verotettavaan yhtymään eikä siihen tulo-osuuteen, joka mainitun lain 35§:n 2 momentin mukaisesti verotetaan osakkaan tulona.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 65/90
Valtiovarainvaliok. miet. 28/90
Suuren valiok. miet. 90/90

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.