951/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1990

Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 ja 2 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 26 päivänä marraskuuta 1982 annetun asetuksen (868/82) 2§:n 1 momentti sekä 2 a§, näistä 2 a§ sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (545/89), seuraavasti:

2 §

Lääketieteellisen perustutkinnon tai ulkomaan korkeakoulussa suoritetun vastaavan tutkinnon lisäksi henkilön tulee, saadakseen lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3§:ssä tarkoitetun oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia, toimia yhden vuoden ajan apulaislääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä sanotun lain 2§:n 1 momentissa tarkoitetussa laitoksessa. Tästä ajasta hänen on toimittava sekä terveyskeskuksessa että erikoislääkärijohtoisessa sairaanhoitolaitoksessa kumpaisessakin vähintään viisi kuukautta. Viimeksi mainittuun laitokseen rinnastetaan terveyskeskuksen osina toimivat erikoislääkärijohtoiset osastot.


2 a §

Sen estämättä, mitä 2§:n 1 momentissa on säädetty, lääkintöhallitus voi hyväksyä työskentelyn terveyskeskuslääkärinä taikka julkisyhteisön ylläpitämän laitoksen tai muun lääkintöhallituksen hyväksymän vastaavan laitoksen lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä korvaamaan 2§:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua. Terveyskeskus- ja sairaalapalvelusta yhteensä enintään kolme kuukautta voidaan korvata palvelulla, joka on suoritettu ennen perustutkinnon suorittamista 2§:n 1 momentissa tarkoitetussa lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä. Lisäksi lääkintöhallitus voi hyväksyä 2§:n 1 momentissa tarkoitetun sairaalapalvelun korvattavaksi joko kokonaan tai osaksi palveluna terveyskeskuksen lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1990.

Tätä asetusta sovelletaan voimaantulopäivästä kaikkiin vireillä oleviin hakemuksiin, jotka koskevat laillistetun lääkärin oikeuksien myöntämistä.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.