919/1990

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990

Asetus eräistä radiolain ja teletoimintalain nojalla perittävistä maksuista

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/88) 17§:n, sellaisena kuin se on 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetulla lailla muutettuna (662/90) sekä 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 21§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (519/88), nojalla:

Soveltamisala
1 §

Tässä asetuksessa säädetään maksuista, jotka:

1) Telehallintokeskus perii valtiolle radiolähettimien hallussapidosta ja käytöstä, radiolaitteiden tyyppihyväksyntää ja yksittäislaitteiden hyväksyntää koskevista päätöksistä ja niihin liittyvistä mittauksista ja tarkastuksista, radiolaitteiden ja radioasemien käyttöönottotarkastuksista ja muutostarkastuksista, kiinteän radiovastaanottoaseman häiriöiltä suojaamisesta ja sitä koskevista päätöksistä, radiolaitteiden valvonnasta sekä radiolähettimen käyttöön tarvittavan erityisen kelpoisuuden osoittamiseksi suoritettavista tutkinnoista ja niistä annettavista todistuksista;

2) liikenneministeriön radioasetuksen (821/88) 10§:n nojalla valtuuttama valtion telelaitos tai valtion telealan tutkimuslaitos perii suorittamastaan tarkastuksesta; sekä

3) liikenneministeriön teletoimintalain (183/87) 21§:n 3 momentin (519/88) nojalla määräämä viranomainen perii tyyppihyväksyntää koskevasta päätöksestä.

Lupamaksut
2 §

Luvanvaraisen radiolähettimen hallussapidosta ja käytöstä peritään luvanhaltijalta lupamaksua seuraavasti:

1 maksuluokka maaliikenteen liikkuva VHF/UHF-lähetin 70 mk/vuosi.

2 maksuluokka radioamatöörilähettimet sekä aluksen ja ilma-aluksen VHF/UHF-asema 80 mk/vuosi.

3 maksuluokka kaukomittaus-, -ohjaus- ja -valvontalähetin 135 mk/vuosi.

4 maksuluokka aluksen satelliittimaa-asema ja MH/HF-asema sekä ilma-aluksen satelliittimaa-asema ja MH/HF-asema 190 mk/vuosi.

5 maksuluokka enintään 3 W:n kiinteä maaliikenteen VHF/UHF lähetin 240 mk/vuosi.

6 maksuluokka VHF/UHF-majakkalähetin 280 mk/vuosi.

7 maksuluokka yli 3 W:n kiinteä maaliikenteen VHF/UHF-lähetin ja kiinteän liikenteen satelliittimaa-aseman lähetin, jota ei koordinoida 330 mk/vuosi.

8 maksuluokka enintään 300 W:n yleisradiolähetin, radiolinkkilähetin ja LF/MF-majakkalähetin 480 mk/vuosi.

9 maksuluokka kiinteä MF/HF-lähetin, yli 300 W:n yleisradiolähetin ja muun kuin aluksen tai ilma-aluksen tutkalähetin 700 mk/vuosi.

10 maksuluokka kiinteän liikenteen satelliittimaa-aseman lähetin, joka koordinoidaan 800 mk/vuosi.

Muun kuin 1 momentissa mainitun radiolähettimen Telehallintokeskus määrää kuulumaan samaan maksuluokkaan kuin mihin sitä lähinnä vastaava laite 1 momentin mukaan kuuluu.

3 §

Lupamaksu peritään vuosittain etukäteen. Ensimmäinen maksukausi alkaa luvan myöntämistä seuraavan kuukauden alusta ja kestää enintään 14 kuukautta.

Mikäli luvan määräaika on lyhyempi kuin 12 kuukautta, lupamaksuna peritään kuitenkin 2§:ssä säädetty vuosimaksu. Jos luvan voimassaoloaika irtisanomisen tai peruutuksen johdosta päättyy kesken maksukautta, maksut peritään kuitenkin koko maksukaudelta.

Jos luvanhaltija ei ole kehotuksesta huolimatta maksanut radiolähettimen lupamaksua, Telehallintokeskuksella on oikeus tällä perusteella peruuttaa kyseinen lupa.

Tarkastusmaksut
4 §

Radiolaitteen tarkastamisesta peritään tyyppihyväksyntään tai yksittäisen laitteen hyväksyntään liittyvää tarkastusmaksua seuraavasti:

1 maksuluokka yleisradiovastaanotin 3 100 mk.

2 maksuluokka TV-vastaanotin, kuvanauhuri, luvasta vapaan henkilö hakujärjestelmän vastaanotin ja luvasta vapaa pienoismallien radio-ohjausjärjestelmä 6 300 mk.

3 maksuluokka luvasta vapaa radio-ohjausjärjestelmä ja henkilöhakulähetin 7 600 mk.

4 maksuluokka mikroaaltohälytin 9 250 mk.

5 maksuluokka radiomikrofonijärjestelmä 11 350 mk.

6 maksuluokka PR-27-radiopuhelin, henkilöhakuvastaanotin (VHF/UHF) ja radio-ohjausjärjestelmä (VHF/UHF) 15 100 mk.

7 maksuluokka VHF/UHF-radiopuhelin ja kaukohakuvastaanotin 21 400 mk.

8 maksuluokka johdoton puhelin 55 000 mk.

9 maksuluokka NMT-radiopuhelin 130 000 mk.

Muun kuin 1 momentissa mainitun radiolaitteen Telehallintokeskus määrää kuulumaan samaan maksuluokkaan kuin mihin sitä lähinnä vastaava laite 1 momentin mukaan kuuluu.

5 §

Radiolaitteen tai radioaseman käyttöönottotarkastuksesta tai muutostarkastuksesta peritään tarkastusmaksua 5 000 markkaa.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu tarkastusmaksu on suoritettavaan tarkastukseen nähden kohtuuttoman korkea, Telehallintokeskuksella on oikeus harkintansa mukaan alentaa maksua.

6 §

Jos tarkastus keskeytetään tai suoritetaan vain osa siitä taikka jos 4 tai 5§:ssä määrätty maksu on tehdyn tarkastuksen laajuuteen nähden kohtuuttoman korkea, peritään tarkastuksesta valtiolle aiheutuneet kokonaiskustannukset, kuitenkin enintään 4 tai 5§:ssä määrätyt tarkastusmaksut.

Jos tyyppihyväksyntä annetaan radioasetuksen 10§:n 2 momentin nojalla, Telehallintokeskus perii 4§:ssä säädetyn tarkastusmaksun sijasta tyyppihyväksyntään käytetyn työajan perusteella lasketun maksun. Maksu on kultakin käytetyltä työtunnilta 420 markkaa. Lisäksi peritään vaativasta tai aikaavievästä tutkimus- ja asiantuntijasuoritteesta lisämaksua 80 markkaa työtunnilta.

7 §

Radioasetuksen 11§:ssä tarkoitetusta kiinteän radiovastaanottoaseman suojaamisesta häiriöiltä peritään maksua 500 markkaa kultakin käytetyltä työtunnilta, kuitenkin vähintään 500 markkaa ja enintään 5 000 markkaa.

Hyväksyntämaksut
8 §

Radiolaitteen tyyppihyväksyntäpäätöksestä peritään 1 000 markkaa. Poikkeuksellisen vaativasta tai aikaavievästä tyyppihyväksyntäpäätöksestä peritään kuitenkin 2 000 markkaa. Jos tyyppihyväksytyn radiolaitteen tarkastusmaksu määrätään 6§:n 1 momentin perusteella, peritään tyyppihyväksyntäpäätöksestä valtiolle aiheutuneet kokonaiskustannukset, kuitenkin enintään 1 000 markkaa.

Yksittäislaitteen hyväksyntäpäätöksestä ja päätöksestä kiinteän radiovastaanottoaseman suojaamiseksi häiriöiltä peritään 150 markkaa.

Se viranomainen, jolle liikenneministeriö on teletoimintalain (183/87) 21§:n 3 momentin (519/88) nojalla antanut telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän tehtäväksi, perii tyyppihyväksyntää koskevasta päätöksestä 1000 markkaa.

Valvontamaksut
9 §

Suomessa kaupan pidettäväksi tai käytettäväksi tarkoitetusta Suomessa valmistetusta tai Suomeen tulliselvitetystä muusta kuin 2§:ssä tarkoitetusta radiolähettimestä peritään sen valmistajalta tai siltä, joka tuo lähettimen maahan, valvontamaksua seuraavasti:

1 valvontamaksuluokka pienoismallin radio-ohjauslaite 20 mk.

2 valvontamaksuluokka LA-radiopuhelin, PR-27-puhelin, telemetrialaite ja radio-ohjauslaite 35 mk.

3 valvontamaksuluokka johdoton puhelin, radiomikrofoni, murtohälytyslaite ja pienitehoinen tutka 50 mk.

4 valvontamaksuluokka henkilöhakulähetin ja matkapuhelin 90 mk.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun radiolähettimen Telehallintokeskus määrää kuulumaan samaan maksuluokkaan kuin mihin sitä lähinnä vastaava laite 1 momentin mukaan kuuluu.

Tutkinto- ja todistusmaksut
10 §

Radiolähettimen käyttöön tarvittavan erityisen kelpoisuuden osoittamiseksi suoritettavasta tutkinnosta peritään tutkittavalta tutkintomaksua osallistumiskerralta seuraavasti:

1 maksuluokka merenkulun yleinen tutkinto, merenkulun yleinen radiopuhelimenhoitajan tutkinto ja aluksen radioasemanhoitajan tutkinto 460 mk.

2 maksuluokka ilmailun tai merenkulun rajoitettu radiopuhelimenhoitajan tutkinto 370 mk.

3 maksuluokka ilmailun ja merenkulun muu kuin 1. tai 2. kohdassa mainittu tutkinto 250 mk.

4 maksuluokka radioamatööritutkinnot 150 mk.

11 §

Todistuksesta, joka annetaan 10§:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta, peritään todistusmaksua 220 markkaa.

Erinäiset säännökset
12 §

Suoritetut maksut muilta ostetuista, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja tarkastusta varten tehdyistä hankinnoista ja matkoista peritään 2, 4, 6, 7 ja 8§:ssä mainittujen maksujen lisäksi erikseen täysimääräisinä. Mitä tässä on säädetty, ei koske radioasemien ja radiolaitteiden käyttöönotto- tai muutostarkastuksia eikä tutkinto- ja todistusmaksuja.

13 §

Tässä asetuksessa mainittujen maksujen maksuaika on 14 päivää lukuun ottamatta 10§:ssä tarkoitettuja tutkintomaksuja, jotka on maksettava ennen tutkintoon osallistumista.

Jos maksua ei ole suoritettu määräajassa, Telehallintokeskuksella on oikeus periä maksamatta olevan maksun ohella viivästyneelle määrälle 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos se on pienempi kuin 20 markkaa.

14 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut viivästyskorkoineen saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

15 §

Tarkempia määräyksiä tässä asetuksessa mainittujen maksujen kantamisesta antaa tarvittaessa Telehallintokeskus.

16 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa liikenneministeriö.

Voimaantulosäännökset
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

18 §

Tällä asetuksella kumotaan 8 päivänä joulukuuta 1989 annettu radiomaksuasetus (1099/89) ja 25 päivänä marraskuuta 1988 annettu asetus radiotutkintomaksuista (1001/88) sekä 19 päivänä toukokuuta 1989 annettu asetus telepäätelaitteiden tyyppihyväksyntää koskevista päätöksistä sekä tyyppihyväksyntään liittyvistä mittauksista ja tarkastuksista suoritettavista maksuista (454/89).

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.