879/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus valtiovarainministeriöstä

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Valtiovarainministeriössä on yleinen osasto, tulo- ja menoarvio-osasto, vero-osasto, kansantalousosasto, henkilöstöosasto, joka toimii valtion työmarkkinalaitoksena, sekä hallinnon kehittämisosasto.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolinen hallintotoimisto.

2 §

Ministeriön osastojen jakaantumisesta toimistoihin ja muihin pysyviin toimintayksiköihin määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös osastojen ulkopuolisista toimistoista ja muista toimintayksiköistä.

Osastojen muusta organisaatiosta päättää osaston päällikkö.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön alaisia ovat:

1) pankkitarkastusvirasto;

2) Suomen rahapaja;

3) tullihallitus;

4) rakennushallitus;

5) valtiokonttori;

6) valtiontalouden tarkastusvirasto;

7) verohallitus;

8) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

9) Valtion ravitsemiskeskus;

10) tilastokeskus;

11) Valtion painatuskeskus;

12) Valtion tietokonekeskus; sekä

13) Valtionhallinnon kehittämiskeskus.

Käsiteltävät asiat
4 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) pankkeja, hypoteekkiyhdistyksiä, luotto-osakeyhtiöitä, säästökassatoimintaa harjoittavia osuuskuntia, rahastoyhtiöitä ja panttilainauslaitoksia;

2) arvopaperipörssitoimintaa, optioyhteisötoimintaa ja arvopaperinvälitysliikkeitä;

3) pankkitarkastusvirastoa;

4) Suomen Pankkia;

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa;

6) luvan antamista obligaatiolainan liikkeeseen laskemiseen sekä siihen liittyvän veronhuojennuksen myöntämistä;

7)valtion lainanottoa ja valtion velanhoitoa;

8)valuuttalainsäädäntöä ja rahajärjestelmää;

9) Kansainvälistä valuuttarahastoa, Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia ja sen liitännäisjärjestöjä, Pohjoismaiden Investointipankkia ja Länsipohjolan pohjoismaista kehittämisrahastoa sekä alueellisten kansainvälisten kehityspankkien ja -rahastojen toiminnan seurantaa;

10) kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa rahoitus- ja pääomamarkkinakysymyksissä;

11) valtiontakausta;

12) tulliverotusta, tasausveroa, varmuusvarastointimaksua, vientitalletusta ja -maksua, tuontimaksuja sekä muita maahan tuonnin ja maasta viennin yhteydessä kannettavia erityisveroja tai maksuja;

13) valmisteverotusta ja hinnanerokorvauksia;

14) markkinahäiriöitä ja polkumyyntiä;

15) tullihallintoa;

16) kansainvälistä tulliyhteistyötä;

17) Suomen rahapajaa;

18) Ahvenanmaan maakuntaan liittyviä finanssihallintoasioita;

19) valtionperintöjä;

20) indeksiehdon käytön rajoittamista;

21) lainsäädäntöä, joka ei kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin;

22) ministeriön edustusta oikeusasioissa ja yhteisöissä, jollei asia kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin; sekä

23) ministeriön kansainvälisten asioiden hoidon yhteensovittamista.

5 §

Tulo- ja menoarvio-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) finanssipolitiikan tavoitteita, päälinjoja ja keinoja;

2) valtion toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä niiden laadintaa;

3) valtion tulo- ja menoarvioesitystä;

4) valtion erityismenoarviota, lukuun ottamatta virkaluetteloa;

5) valtion toiminta- ja taloussuunnitteluun sekä tulo- ja menoarvioon liittyvää selvitys- ja kehittämistoimintaa sekä määrärahojen alueellisen kohdentamisen selvittämistä;

6) valtion tulo- ja menoarvion soveltamista ja toteuttamisen valvontaa;

7) valtion maksuvalmiuden sekä määrärahojen käytön suunnittelua ja valvontaa sekä kassavarojen sijoittamista ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvittavan lyhytaikaisen kotimaisen luoton ottamista;

8) valtion maksuliikettä;

9) valtion hallinnollista ja liikekirjanpitoa, muuta tilinpitoa ja tilinpäätöstä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikeyritysten suunnittelu- ja laskentajärjestelmiä;

10) valtionvelkaa, mikäli asia ei kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin;

11) valtiolle perittävien maksujen yleisiä perusteita;

12) valtiovarainministeriön hallinnonalan tulo- ja menoarvioehdotusta ja toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä ehdotusta valtiovarainministeriön osuudeksi valtiontalouden suunnitelmaan, ei kuitenkaan ministeriön sisäistä toimintaa koskevilta osilta;

13) valtion suhdannerahastoa ja muita valtion rahastoja, mikäli ne eivät kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin asioihin;

14) valtion tilien ja taloudenhoidon tarkastusta;

15) hallituksen kertomusta toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta ovat antaneet aihetta;

16) valtion rakennus- ja kiinteistöhallintoa;

17) rakennushallitusta;

18) valtiokonttoria; sekä

19) valtiontalouden tarkastusvirastoa.

6 §

Vero-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) veropoliittisia kysymyksiä talous- ja finanssipolitiikan suunnittelun ja toimenpidevaihtoehtojen yhteydessä;

2) verolainsäädäntöä, lukuun ottamatta tulli- ja valmisteverotusta koskevaa lainsäädäntöä;

3) verotusta koskevien kansainvälisten sopimusten valmistelua ja muita kansainvälisiä veroasioita;

4) verohallintoa, mikäli sitä koskevia asioita ei ole erikseen säädetty muiden viranomaisten käsiteltäviksi;

5) muita kuin edellä tarkoitettuja veroihin ja veronluonteisiin maksuihin liittyviä kysymyksiä, mikäli niitä ei ole erikseen säädetty muiden viranomaisten käsiteltäviksi; sekä

6) tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä, jotka liittyvät 1-5 kohdassa mainittujen tehtävien hoitoon.

7 §

Kansantalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) koti- ja ulkomaisen suhdanne- ja keskipitkän aikavälin taloudellisen kehityksen seuraamista, tutkimista ja ennustamista;

2) julkisen talouden kehitystä ja suunnittelua;

3) talouspolitiikan suunnittelua ja talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämistä;

4) taloudellisen kehityksen ja talouspolitiikan linjan sekä yhteiskuntapoliittisten suunnitelmien yhteensopeuttamista;

5) julkisen talouden rahoitusmarkkinavaikutuksia erityisesti finanssi- ja rahapolitiikan yhteensopeuttamisen kannalta;

6) lausuntojen antamista sellaisista valmisteilla olevista asioista, joilla on huomattavaa kansantaloudellista merkitystä;

7) kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa kansantaloudellisissa ja talouspoliittisissa kysymyksissä;

8) kuntien yleistä kalleusluokitusta;

9) hallituksen kertomusta valtiovarain hoidosta ja tilasta;

10) taloudellisten katsausten ja ennusteiden julkaisemista sekä muuta taloudellista tiedotustoimintaa;

11) muita kansantalouden tasapainon, kehityksen ja suunnittelun kannalta keskeisiä kysymyksiä; sekä

12) Valtion taloudellista tutkimuskeskusta.

8 §

Henkilöstöosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) osallistumista valtiotyönantajan edustajana tulo- ja työmarkkinapoliittiseen toimintaan;

2) valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan kehittämistä, toteuttamista ja yhteensovittamista;

3) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä;

4) hallinnon henkilöstön mitoitusta;

5) valtion henkilöstön kehittämistä;

6) valtion virkaehtosopimuslainsäädäntöä ja yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslainsäädäntöä;

7) valtion virkaehto- ja työehtosopimustoimintaa ja työrauhaa sekä yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimustoimintaa ja siihen liittyviä työrauhakysymyksiä;

8) valtion henkilöstön palkkauksen, palkitsemisen ja muiden palvelussuhteen ehtojen yleistä järjestelyä, kehittämistä ja yhteensovittamista;

9) kunnallisten ja yksityisten valtionapua saavien yhteisöjen ja laitosten henkilöstön palkkauksiin ja muihin palvelussuhteen ehtoihin liittyviä valtionapuperusteita;

10) valtion henkilöstön luontoisetujen ja sosiaalisten etujen yleistä järjestelyä;

11) palvelussuhteen perusteella valtion varoista suoritettavien eläkkeiden, perhe-eläkkeiden ja ylimääräisten eläkkeiden yleistä järjestelyä;

12) virkamiesten erorahan ja toistuvan korvauksen yleistä järjestelyä;

13) komiteatyön palkkioperusteita;

14) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää, tilastointia ja tilastoyhteistyötä sekä tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät 1-13 kohdassa mainittujen asioiden käsittelemiseen; sekä

15) Valtion ravitsemiskeskusta.

9 §

Hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnon kehittämisen toimintalinjoja;

2) hallinnon palvelukykyä ja tuloksellisuutta;

3) hallinnon organisointia sekä hallinnon ohjauksen, koulutuksen ja toimintojen kehittämistä;

4) tietohallintoa ja tietotekniikkaa;

5) valtion liikelaitosten yleistä kehittämistä; sekä

6) tilastokeskusta, Valtion painatuskeskusta, Valtion tietokonekeskusta ja Valtionhallinnon kehittämiskeskusta.

10 §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa siltä osin kuin se ei tämän asetuksen perusteella kuulu muille ministeriön yksiköille;

2) valtiovarainministeriön tulo- ja menoarvioehdotusta ja toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä ehdotusta valtiovarainministeriön osuudeksi valtiontalouden suunnitelmaan ministeriön sisäistä toimintaa koskevilta osilta;

3) ministeriön ulkoista tiedotustoimintaa, sisäistä tiedotusta ja tietopalvelua;

4) ministeriön tietohallinnon yleistä järjestämistä ja tietojärjestelmien yhteensovittamista;

5) ministeriön tilivirastotehtäviä; sekä

6) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

Ministeriön virkamiehet
11 §

Ministeriössä on valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäälliköitä, virastovaltuutettu, budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvos, apulaisosastopäällikkönä, hallitusneuvoksia, apulaisosastopäällikkönä, lainsäädäntöjohtaja, apulaisosastopäällikkönä, apulaisosastopäälliköitä, budjettineuvoksia, toimistopäällikkönä, finanssineuvoksia, toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksia, toimistopäällikkönä, budjettineuvoksia, finanssineuvoksia, hallitusneuvoksia, lainsäädäntöneuvoksia, rahoitusneuvos, koulutuspäällikkö ja neuvottelevia virkamiehiä sekä muita vakinaisia virkamiehiä.

Ministeriöön voidaan ottaa myös tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

12 §

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri ja tämän apuna alivaltiosihteeri.

Osastojen päällikköinä ovat osastopäälliköt, hallinnon kehittämisosaston päällikkönä kuitenkin virastovaltuutettu.

Apulaisosastopäällikköinä ovat yleisessä osastossa hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä, tulo- ja menoarvio-osastossa budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä ja hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä, vero-osastossa lainsäädäntöjohtaja, apulaisosastopäällikkönä, kansantalousosastossa finanssineuvos, apulaisosastopäällikkönä sekä henkilöstöosastossa ja hallinnon kehittämisosastossa kummassakin apulaisosastopäällikkö.

Hallintotoimiston päällikkönä on hallitusneuvos, toimistopäällikkönä.

Työjärjestyksessä määrätyn toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkönä on budjettineuvos, toimistopäällikkönä, finanssineuvos, toimistopäällikkönä, hallitusneuvos, toimistopäällikkönä taikka muu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimitettävä virkamies, jonka ministeri määrää tehtävään.

Osastopäällikkö määrää asettamansa yksikön päällikön.

13 §

Yleisen osaston, vero-osaston ja kansantalousosaston päälliköillä on ylijohtajan arvonimi, tulo ja menoarvio-osaston päälliköllä budjettipäällikön arvonimi ja henkilöstöosaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

Henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston apulaisosastopäälliköillä on finanssineuvoksen arvonimi.

14 §

Ministeriön yhteisten virkojen sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja hallintotoimistoon määrää alivaltiosihteeri. Virka-asemaltaan esittelijän virkaa alempien virkojen ja vastaavan tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta määrää kuitenkin hallintotoimiston päällikkö.

Virkamiesten tehtävät
15 §

Valtiosihteerin tulee ministerin lähimpänä apuna:

1) johtaa, sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön ja erityisesti ministeriön yleisen osaston, tulo- ja menoarvio-osaston, vero-osaston ja kansantalousosaston toimialaan kuuluvien asioiden hoitamista sekä tehdä tarpeellisiksi katsomiaan ministeriön toimintaa koskevia esityksiä;

2) seurata ministeriön hallinnonalalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

3) käsitellä valtion tulo- ja menoarviota, sen täytäntöönpanoa sekä taloussuunnittelua koskevat tärkeimmät asiat sekä asiat, jotka ministeri niiden laadun vuoksi on antanut hänen käsiteltävikseen;

4) osallistua kansantalouden ja valtiontalouden kannalta tärkeiden ja laajakantoisten asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

5) käsitellä valtiovarainministeriön hallinnonalan tulo- ja menoarvioehdotusta, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä ehdotusta valtiovarainministeriön osuudeksi valtiontalouden suunnitelmaan; sekä

6) osallistua valtioneuvoston ohjesäännön 34§:ssä tarkoitettuun kansliapäälliköiden yhteistoimintaan.

Valtiosihteeri voi yksittäistapauksessa ottaa käsiteltäväkseen asian, joka tämän asetuksen nojalla muutoin kuuluisi alivaltiosihteerin, ministeriön osaston tai hallintotoimiston käsiteltäväksi.

16 §

Alivaltiosihteerin tulee ministerin ja valtiosihteerin apuna:

1) johtaa, sovittaa yhteen ja valvoa henkilöstöosastolle ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien asioiden valmistelua ja toteuttamista sekä tehdä tarpeelliseksi katsomiaan osastojen toimintaa koskevia esityksiä;

2) seurata henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston toimialoilla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

3) johtaa ja valvoa ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa sekä hallintotoimistolle kuuluvien asioiden valmistelua ja toteuttamista;

4) osallistua henkilöstöosastolle ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien tärkeimpien asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

5) käsitellä ministeriön tulo- ja menoarvioehdotusta, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä työjärjestystä;

6) esitellä ministeriön sekä henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston alaisten virastojen ja laitosten nimitysasiat;

7) toimia valtioneuvoston ohjesäännön 52§:n 2 momentissa tarkoitettuna esittelijänä 6 kohdassa tarkoitetuissa nimitysasioissa sekä henkilöstöosastolle ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvissa asioissa; sekä

8) käsitellä ne muut asiat, jotka ministeri tai valtiosihteeri niiden laadun vuoksi on antanut hänen käsiteltäväkseen.

Alivaltiosihteeri voi yksittäistapauksessa ottaa käsiteltäväkseen asian, joka muutoin kuuluisi henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston tai hallintotoimiston käsiteltäväksi.

17 §

Osaston päällikön ja hallintotoimiston päällikön tulee:

1) johtaa yksikkönsä toimintaa ja valvoa, että yksikölle kuuluvat asiat käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti;

2) seurata yksikön toimialalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

3) käsitellä ne yksikölleen kuuluvat asiat, jotka ministeriön työjärjestyksessä määrätään hänen käsiteltäväkseen tai jotka hän itselleen pidättää; sekä

4) valvoa, että yksikön virkamiehet ja muut toimihenkilöt saavat tarpeellista täydentävää koulutusta ja ohjausta tehtävissään.

18 §

Apulaisosastopäällikön tulee:

1) johtaa osaston päällikön apuna osaston toimintaa ja valvoa, että asiat, joiden valvonnan osaston päällikkö on hänelle määrännyt, käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti; sekä

2) käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka osaston päällikkö on hänen käsiteltävikseen määrännyt.

19 §

Työjärjestyksessä määrätyn toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 17§:ssä säädetään osaston päällikön ja hallintotoimiston päällikön tehtävistä.

20 §

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä asianomaisen yksikön päällikkö sekä osastojen ja hallintotoimiston kesken valtiosihteeri, jollei ministeri siitä määrää eikä 16§:stä muuta johdu.

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on kukin virkamies velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri tai asianomaisen yksikön päällikkö määrää. Sama koskee myös alivaltiosihteerin henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston ja hallintotoimiston virkamiehille määräämiä tehtäviä.

21 §

Valtiosihteerin ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan alivaltiosihteeri tai tämänkin ollessa estyneenä yksi tai useampi osastojen päälliköistä sen mukaan kuin ministeri määrää.

Alivaltiosihteerin ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan valtiosihteeri tai tämänkin ollessa estynyt yksi tai useampi osastojen päälliköistä sen mukaan kuin ministeri määrää.

Osaston päällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan apulaisosastopäällikkö taikka, sen mukaan kuin ministeri määrää, yksi tai useampi apulaisosastopäälliköistä ja näidenkin ollessa estyneinä yksi tai useampi osaston muu virkamies. Hallintotoimiston päällikön sijaisen määrää alivaltiosihteeri.

Muissa kuin 1-3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomaisen yksikön päällikkö.

Asioiden ratkaiseminen
22 §

Valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osaston päällikkö, apulaisosastopäällikkö, hallintotoimiston päällikkö sekä 12§:n 5 momentissa mainitut virkamiehet ratkaisevat ministeriön päätettävät 23-30§:ssä mainitut asiat, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32§:n perusteella alistettava ministerin ratkaistavaksi taikka jollei ministeri, valtiosihteeri tai osaston päällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

Osaston tai muun yksikön käytettäväksi tai niiden toimialalle osoitettujen määrärahojen käytöstä säädetään erikseen 31§:ssä sekä ministeriön virkojen täyttämisestä ja muista palvelussuhdetta koskevista asioista 33-41§:ssä.

23 §

Valtiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista valtioneuvoston ohjesäännön 47§:n 1 momentissa tarkoitetussa valtiovarainministeriön raha-asiain käsittelyssä;

2) lausunnon antamista muissa asioissa silloin, kun asia kuuluu useamman kuin yhden osaston toimialaan, jollei asia 24§:n nojalla kuulu alivaltiosihteerin ratkaistavaksi; sekä

3) valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen (424/88) 36§:ssä tarkoitettua valtion shekkitilille tai valtion yleiselle postisiirtotilille kertyneiden varojen tallettamista tai muuta sijoittamista sekä ulkomaisesta lainasta saatujen valuuttavarojen sijoittamista.

24 §

Alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston, mutta kuitenkin pääosaltaan henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston toimialaan; sekä

2) ministeriön sisäistä järjestystä.

25 §

Osaston päällikkö ja hallintotoimiston päällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa.

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee, nimitysasioita lukuunottamatta, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat osaston alaisen viraston tai laitoksen sisäistä hallintoa tai muuta yleistä hallintoa.

26 §

Yleisen osaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jollei jäljempänä muuta säädetä;

2) pankkien, luotto-osakeyhtiöiden, hypoteekkiyhdistysten, säästökassojen, rahastoyhtiöiden, arvopaperinvälitysliikkeiden ja panttilainauslaitosten yhtiöjärjestysten ja sääntöjen vahvistamista sekä pankkitarkastusviraston toiminnasta aiheutuvien kustannusten perimistä;

3) tullilain 63§:n mukaan valtiovarainministeriön määräysvaltaan kuuluvia toimenpiteitä;

4) kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan eroon perustuvien tuontimaksujen, valmisteverojen ja hinnanerokorvausmäärien muuttamista;

5) osaston toimialaan kuuluvia veronhuojennus- ja maksunlykkäyshakemuksia, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi tahi lykättäväksi pyydetty määrä on enintään 250 000 markkaa; sekä

6) valuuttakauppalupia.

27 §

Tulo- ja menoarvio-osaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luvan antamista tilivirastoille saada maksaa edellisille vuosille kuuluva meno kuluvan vuoden määrärahasta;

2) tilivirastojen tiliohjesääntöjen vahvistamista;

3) valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen 30§:n 1 ja 2 momentissa, 32§:n 1 momentissa, 35§:ssä, maksuliikejärjestelmän osalta 42§:n 2 momentissa, 49§:n 2 momentissa ja 58§:n 2 momentissa tarkoitettujen lupien antamista; sekä

4) valtiovarainministeriön hallinnonalan menorästin pitämistä edelleen tileissä.

28 §

Vero-osaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston toimialaan kuuluvia veronhuojennushakemuksia, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 250 000 markkaa;

2) tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 6§:n 2 momentissa valtiovarainministeriön ratkaistavaksi säädettyjä hakemuksia, milloin asiasta ei ole hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausuntoa;

3) investointivarauslain 11§:ssä valtiovarainministeriön ratkaistavaksi säädettyjä hakemuksia; sekä

4) vieraan valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyssä valtiosopimuksessa tarkoitettua valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvaa keskinäistä sopimusmenettelyä, ei kuitenkaan asioita, joissa on kysymys yli 250 000 markan määrän poistamisesta tai palauttamisesta.

29 §

Henkilöstöosaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion henkilöstölle myönnettävää oikeutta lukea hyväkseen eläkettä varten palvelusaika sellaisessa palveluksessa, joka kuuluu valtion eläkejärjestelmään toisessa pohjoismaassa;

2) valtion virkaehtosopimuslain 5§:n 3 momentissa tarkoitettuja asioita sekä pykälän 4 momentissa tarkoitettua liikelaitosten virkamiesten tulokseen perustuvan palkkauksen yleisten perusteiden vahvistamista;

3) valtion tilapäisten virkamiesten palkkioiden perusteiden vahvistamista;

4) valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 3 ja 8§:n sekä 9§:n 1 momentin mukaan valtion neuvotteluviranomaisen ratkaistavia asioita;

5) voimassa olevien työehtosopimusten ja muiden niihin verrattavien määräysten soveltamista;

6) yksittäisten työsopimusten palkka- ja työehtojen vahvistamista sekä lausuntojen antamista niistä;

7) työtuomioistuimesta annetun lain 11§:n 2 momentissa tarkoitettujen virkaehtosopimuksia koskevien neuvottelujen käymistä;

8) kanteen vireille panemista, vastineen antamista tai valtiovarainministeriön edustamista asiassa, jossa ministeriö on työtuomioistuimessa asianosaisena;

9) työtuomioistuimesta annetun lain 13§:n 6 momentissa tarkoitettua hallinnonalan neuvotteluviranomaisen määräämistä toimimaan asianosaisena työtuomioistuimessa;

10) valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen 42§:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa olla liittymättä yhtenäiseen palkanlaskentajärjestelmään;

11) eläkkeen tai perhe-eläkkeen maksamista ulkomailla olevalle;

12) valtiovarainministeriön myönnettäviä hautausapuja ja lahjapalkkioita sekä lausunnon antamista niistä;

13) poikkeuksen myöntämistä valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännön (486/79), valtion työmaiden huollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (607/81) sekä valtion rakennustyömailla käytettävien siirrettävien työmaarakennusten hankinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen (47/64) määräyksistä;

14) niiden syrjäisten kohteiden määräämistä, joissa sijaitsevien valtion palvelussuhdeasuntojen vuokria määrättäessä käytetään valtioneuvoston vahvistamaa alempaa vuokratasoa;

15) lausuntojen antamista vuosilomista, työajoista ja työajan perusteella maksettavista korvauksista;

16) lausuntojen antamista virkojen kelpoisuusvaatimuksista, nimistä ja virkajärjestelyistä sekä palkkausluokkiin sijoittelusta ja lisäpalkkioista;

17) valtion avustusta saavien laitosten palveluksessa olevan henkilöstön palkkaukseen ja muihin palvelussuhteen ehtoihin liittyviä valtionapuperusteita, siltä osin kuin ne kuuluvat valtiovarainministeriön toimialaan, ja lausunnon antamista niistä, jos ne kuuluvat muun ministeriön ratkaistaviin asioihin; sekä

18) valtion henkilöstön ammattiyhdistyskoulutuksesta tehdyssä virkaehtosopimuksessa tarkoitetun koulutuksen opetusohjelmien hyväksymistä.

30 §

Hallintotoimiston päällikkö ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista;

4) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla;

5) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista; sekä

6) tileistä poistoa.

31 §

Ministeriön sisäistä toimintaa varten käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista osastojen, hallintotoimiston ja muiden yksiköiden käyttöön koskevat asiat ratkaisee alivaltiosihteeri.

Osastojen, hallintotoimiston tai muiden yksiköiden käytettäväksi tai niiden toimialalle osoitettujen määrärahojen käyttöä koskevat asiat ratkaisee asianomaisen yksikön päällikkö.

Menojen maksamisesta ja materiaalitoiminnoista määrätään tarkemmin valtiovarainministeriön tiliohjesäännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
32 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä ja alivaltiosihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen, muihin taloudellisiin kysymyksiin ja valtion hallintoon;

2) yleisen osaston päälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä talouselämän tuntemus sekä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

3) tulo- ja menoarvio-osaston päälliköllä ja budjettineuvoksella, apulaisosastopäällikkönä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja muihin taloudellisiin kysymyksiin sekä hallitusneuvoksella, apulaisosastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja julkiseen talouteen;

4) vero-osaston päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys verolainsäädäntöön ja verotukseen sekä talouselämän tuntemus;

5) kansantalousosaston päälliköllä ja finanssineuvoksella, apulaisosastopäällikkönä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perusteelliset tiedot kansantaloustieteestä ja talouselämästä;

6) henkilöstöosaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen hallintoon ja työmarkkinakysymyksiin;

7) hallinnon kehittämisosaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintoon;

8) yleisen osaston hallitusneuvoksella, apulaisosastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

9) vero-osaston lainsäädäntöjohtajalla, apulaisosastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys verolainsäädäntöön, verotukseen ja lainvalmistelutyöhön;

10) budjettineuvoksella, toimistopäällikkönä ja finanssineuvoksella, toimistopäällikkönä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

11) hallitusneuvoksella, toimistopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

12) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

13) koulutuspäälliköllä, budjettineuvoksella, finanssineuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, rahoitusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, budjettisihteerillä, finanssisihteerillä, ylitarkastajalla, tiedotuspäälliköllä, informaatikolla ja esittelijällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lainsäädäntöneuvoksella lisäksi lainvalmistelutyössä tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito; sekä

14) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lainsäädäntöneuvoksista tulee vähintään kahden kolmanneksen olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

Virkojen täyttäminen ja muut palvelussuhdetta koskevat säännökset
33 §

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, virastovaltuutetun, budjettineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, hallitusneuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, lainsäädäntöjohtajan, apulaisosastopäällikkönä, apulaisosastopäällikön, budjettineuvoksen, toimistopäällikkönä, finanssineuvoksen, toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksen, toimistopäällikönä sekä hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

34 §

Koulutuspäällikön, budjettineuvoksen, finanssineuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, rahoitusneuvoksen ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

35 §

Muista virkamiehistä nimittää ministeri esittelijän ja tätä virka-asemaltaan ylemmän virkamiehen.

Muut vakinaiset virkamiehet nimittää hallintotoimiston päällikkö.

36 §

Apulaisosastopäällikön ja sitä ylemmät virat täytetään haettavaksi julistamatta.

Haettavaksi julistettavien virkojen hakuajan pituuden määrää alivaltiosihteeri, virka-asemaltaan esittelijää alempien virkojen hakuajan kuitenkin hallintotoimiston päällikkö.

Vahtimestarin virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta

37 §

Esittelijää vastaavan ja esittelijää asemaltaan ylemmän tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa alivaltiosihteeri.

Muun tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa hallintotoimiston päällikkö.

38 §

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää hallintotoimiston päällikkö.

39 §

Muuta kuin 38§:ssä tarkoitettua virkavapautta tai vastaavaa vapautusta myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle ministeri;

3) ministerin nimittämälle virkamiehelle alivaltiosihteeri;

4) hallintotoimiston päällikön nimittämälle virkamiehelle hallintotoimiston päällikkö; sekä

5) tilapäiselle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle se, joka on henkilöstön ottanut.

40 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 39§:n mukaan myöntää virkavapauden.

41 §

Sivutoimia koskevista asioista päättää alivaltiosihteeri. Virka-asemaltaan esittelijää alempien virkamiesten sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta niistä päättää kuitenkin hallintotoimiston päällikkö.

Erinäisiä säännöksiä
42 §

Mikäli tässä asetuksessa ei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

43 §

Ministeriön yleisistä menettelytavoista ja sisäisestä hallinnosta sekä tarvittaessa ministeriön tarkemmasta organisaatiosta sekä toimistojen ja muiden pysyvien toimintayksiköiden tehtävistä määrätään ministeriön työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

44 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

45 §

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 6§:ssä tarkoitetut luvat antaa asianomainen osaston päällikkö tai hallintotoimiston päällikkö silloin, kun asiakirja pääosaltaan kuuluu yhden yksikön toimialaan. Muissa tapauksissa luvat antaa alivaltiosihteeri.

Ministeriön työryhmämuistioiden osalta antaa 1 momentissa tarkoitetut luvat kuitenkin työryhmän asettaja.

Voimaantulo
46 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1141/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.