869/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (424/88) 11§ ja 29 §:n 3 momentti,

muutetaan 8-10 ja 26§, 28 §:n 1 momentti, 30§, 39§, 40§:n 3 momentti, 48§, 55§:n 2 momentti, 58§:n 1 momentti, 59 §:n 2 momentti, 61 ja 62§, 64§:n 2 momentti, 65§:n 3 momentti ja 67§:n 2 momentti sekä

lisätään 27§:ään uusi 3 momentti, 28 §:ään uusi 3 momentti ja asetuksen 5 lukuun uusi 42 a§ seuraavasti:

8 §

Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on:

1) tukea toiminnan ja talouden tuloksellisuutta;

2) antaa perusteita valtion vuotuisen tulo- ja menoarvion laadinnalle; ja

3) antaa perusteita hallinnonalojen ja virastojen johtamiselle.

9 §

Monivuotinen toiminta- ja taloussuunnittelu sisältää valtionhallinnon toiminnan ja talouden suunnittelun lisäksi hallinnonalojen sekä virastojen ja laitosten toiminta- ja taloussuunnittelun.

Toiminta- ja taloussuunnittelun tuloksena virasto ja laitos laatii toiminta- ja taloussuunnitelmansa, jonka se toimittaa asianomaiselle ministeriölle sen mukaan kuin tämä määrää.

Ministeriö laatii vuosittain hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelman ottaen huomioon 2 momentin mukaiset virastojen ja laitosten suunnitelmat ja toimittaa toiminta- ja taloussuunnitelmansa valtiovarainministeriölle.

10 §

Toiminta- ja taloussuunnitelmat on laadittava valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön antamien määräysten mukaisesti.

26 §

Valtiokonttori määrää asianomaisen ministeriön esityksestä, mitkä virastot ja laitokset ministeriöiden ja valtioneuvoston kanslian lisäksi toimivat tilivirastoina. Asianomaisen ministeriön tulee tarvittaessa tehdä valtiokonttorille esitys tilivirastoksi määräämisen muuttamisesta.

27 §

Valtiokonttori voi antaa tarkempia määräyksiä tilintekijöistä sekä niiden maksuliikkeestä ja kirjanpidosta.

28 §

Tilivirastolla tulee olla tiliohjesääntö, jonka tilivirasto itse vahvistaa. Tiliohjesäännössä on sen lisäksi, mitä säädetään 72§:ssä annettava tarkemmat määräykset:

1) tiliviraston toiminta- ja taloussuunnitelman, tulo- ja menoarvioehdotuksen, erityismenoarvioehdotuksen sekä tarpeellisten sisäisten budjettien laadinnasta ja hyväksymisestä;

2) tiliviraston tiliorganisaatiosta, maksuliikkeestä, varastojen ja muusta kirjanpidosta, muusta laskentatoimesta, varastojen hoidosta ja materiaalitaloudesta; sekä

3) tiliviraston irtaimen omaisuuden rekisteröinnistä sekä siitä, missä järjestyksessä irtain omaisuus voidaan poistaa irtaimistorekisteristä.


Valtiokonttori voi antaa tarkempia määräyksiä tilivirastojen tiliohjesäännön sisällöstä ja laatimisesta. Tiliohjesääntö on toimitettava tiedoksi valtiokonttorille ja valtiontalouden tarkastusvirastolle.

30 §

Tilivirastolla tulee olla maksuliikettään varten erikseen postisiirtotulotili ja postisiirtomenotili. Tilivirastolla voi olla useampia postisiirtotulotilejä. Valtiokonttorin luvalla tilivirastolla voi olla myös useampia postisiirtomenotilejä.

Tiliviraston yleinen postisiirtotulotili tyhjennetään valtion yleiselle postisiirtotulotilille. Mikäli tilivirastolla on useita postisiirtotulotilejä, on ne päivittäin tyhjennettävä edellä tarkoitetulle tiliviraston yleiselle postisiirtotulotilille, jollei valtiokonttori joidenkin tilien osalta toisin määrää.

Tiliviraston yleiselle postisiirtomenotilille siirretään kate valtion yleiseltä postisiirtomenotililtä. Tilien tyhjentämisestä ja katteen siirtämisestä antaa valtiokonttori tarvittaessa tarkemmat määräykset. Valtion yleinen postisiirtotulotili ja valtion yleinen postisiirtomenotili ovat valtiokonttorin hoidossa.

39 §

Virastossa ja laitoksessa maksettavista palkoista, palkkioista ja eläkkeistä on laadittava luettelo. Palkat, palkkiot ja eläkkeet maksetaan postisiirron välityksellä saajan määräämään rahalaitokseen, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta. Palkkaluettelosta ja palkkakirjanpidosta antaa valtiokonttori tarvittaessa tarkempia määräyksiä.

40 §

Ennen menon maksamista on tiliohjesäännössä tai sen nojalla tähän tehtävään määrätyn henkilön hyväksyttävä meno. Hyväksyjän on varmistuttava siitä, että meno on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen päätöksen mukainen. Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava, minkä lisäksi hyväksymismerkinnästä tulee käydä ilmi tili, jolle meno kirjataan.

42 a §

Valtiokonttori valvoo valtion maksuliikkeen hoitamista. Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset maksuliikkeen hoitamisesta, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

48 §

Koneellisin menetelmin pidetystä kirjanpidosta on laadittava menetelmäkuvaus valtiontalouden tarkastusviraston antamien määräysten mukaisesti. Menetelmäkuvaus on varustettava käyttöaikaa koskevilla merkinnöillä ja säilytettävä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.

55 §

Tili-ilmoitus, joka sisältää ainakin tiliviraston tulo- ja menoarviotilien ja tasetilien käyttöluvut asianomaiselta kuukaudelta, on asianmukaisesti allekirjoitettava. Valtiokonttorin erikseen määräämien, tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen osalta on valtiokonttorille lisäksi toimitettava erillinen tili-ilmoitus.


58 §

Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset valtion hallinnollisesta kirjanpidosta ja muusta kirjanpidosta.


59 §

Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten kirjanpidosta.

61 §

Viraston ja laitoksen on pidettävä valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 22 ja 23§:ssä tarkoitetuista varastoistaan varastokirjanpitoa, jollei valtiokonttori joltakin osin toisin määrää.

Valtiokonttori voi antaa tarkempia määräyksiä varastokirjanpidon piiriin kuuluvista varastoista, varastokirjanpidosta, varastojen arvostamisesta ja materiaalitoimintojen järjestämisestä.

62 §

Viraston ja laitoksen on pidettävä hallussaan olevasta muusta kuin 60 ja 61§:ssä tarkoitetusta irtaimesta omaisuudesta rekisteriä, jollei valtiokonttori joltakin osin toisin määrää. Valtiokonttori voi myös muutoin antaa määräyksiä irtaimen omaisuuden rekisteröinnistä.

64 §

Valtiokonttori voi antaa 1 momentissa tarkoitettua laskentatointa ja sen järjestämistä koskevia määräyksiä.

65 §

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tilivirastojen sekä tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöksestä.

67 §

Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten tilinpäätöksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Poiketen siitä, mitä asetuksen 5§:ssä on säädetty, liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten käyttömenoihin luetaan vuodelta 1990 näiden maksamat eläkkeet.

Muutettujen säännösten nojalla annetut, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet luvat ja oikeudet ovat, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa, voimassa toistaiseksi mutta enintään vuoden 1991 loppuun.

Toiminta- ja taloussuunnitteluun tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran suunnitelmassa, jonka suunnitteluaikaväli alkaa vuodesta 1992.

Valtiovarainministeriö vahvistaa ne tilivirastojen tiliohjesäännöt, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimitettu valtiovarainministeriölle vahvistettavaksi.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.