846/1990

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta

Liikenneministeriö on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 54§:n 1 momentin nojalla antanut seuraavat määräykset:

1 luku

Kuljettajaopetuksen antaminen

1 §
Teoriaopetus

Oppilaalle on annettava teoriaopetusta:

1) A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia;

2) B-luokkaa varten vähintään 20 tuntia; ja

3) C-luokkaa varten vähintään 35 tuntia.

Teoriatunnin tulee kestää vähintään 45 minuuttia. Teoriaopetusta saa antaa oppilaalle enintään kolme tuntia päivässä.

Katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentin määräyksistä.

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta liikenteessä:

1) A-luokkaa varten vähintään 10 ajokertaa; ja

2) B- tai C-luokkaa varten vähintään 30 ajokertaa.

Katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentissa mainituista ajo-opetuksen vähimmäismääristä, jos oppilaalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti tai ajo-opetusta ajo-oikeuden saamiseksi.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajokerran pituus on 25 minuuttia. Oppilaalle saa antaa ajo-opetusta enintään kaksi ajokertaa peräkkäin ja kolme ajokertaa päivässä.

Ennen liikenteessä annettavaa ajo-opetusta oppilaalle on opetettava liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot ja annettava riittävä ajoneuvon käsittelytaito, mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella. Alkuopetusta tai suljetulla alueella annettua ajo-opetusta ei saa lukea 2§:ssä mainittuihin ajo-opetuksen vähimmäismääriin.

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella vähintään kahdeksan ajokertaa, jos ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 30 ajokertaa. C-luokkaa varten on annettava ajo-opetusta henkilöautolla kahdeksan ajokertaa, joista puolet on oltava maantieajoa. Ajo-opetusta, varsinkin maantieajoa harjoiteltaessa, on annettava mahdollisuuksien mukaan myös pimeän aikana. Moottoritiellä saa antaa ajo-opetusta vain oppilaalle, jonka voidaan katsoa kykenevän turvallisesti ja muuta liikennettä kohtuuttomasti haittaamatta kuljettamaan ajoneuvoa.

B- ja C-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä myös opetusta ajoharjoitteluradalla. Kaksi ajoharjoitteluradalla annettua ajokertaa saadaan lukea maantieajo-opetuksena 3 momentissa mainittuihin vähimmäismääriin. Autorekisterikeskus antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä siellä missä ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

Milloin ajo-opetuksesta on ilmeistä haittaa muulle liikenteelle, katsastustoimipaikka voi kieltää sen antamisen tai rajoittaa sitä määrätyillä teillä tai alueilla.

4 §
Jatko-opetuksen määrä ja antaminen

Jatko-opetuksessa on annettava teoriaopetusta vähintään neljä tuntia. Ajo-opetusta on annettava vähintään kahdeksan ajokertaa, joista vähintään kaksi ajokertaa on ajamista liikenteessä ja vähintään kuusi ajokertaa harjoittelua ajoharjoitteluradalla. Autorekisterikeskus antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä siellä missä ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

Jatko-opetusta annettaessa on sovellettava 1§:n 2 momentin määräystä teoriatunnin pituudesta ja 3§:n 1 momentin määräystä ajokerran pituudesta.

5 §
Opetuksen järjestely

Autokoulun on laadittava autorekisterikeskuksen antamien ohjeiden mukainen kurssimuotoiseen opetukseen perustuva lukujärjestys, josta ilmenevät opetuksen yleinen järjestely sekä teoriatuntien ajat ja paikat.

Teoriaopetus on annettava autokoulun opetustilassa. Samalla autokoulualueella tai viereisillä autokoulualueilla toimivat autokoulut saavat järjestää yhteisesti C-luokkaa varten annettavan teoriaopetuksen sekä A-luokkaa varten annettavaan teoriaopetukseen sisältyvän moottoripyörää ja sillä ajamista koskevan erityisopetuksen.

Alkuopetus on annettava autokoulun toimipaikkakunnalla ja muu ajo-opetus pääasiassa sen katsastustoimipaikan toimialueella, jolla autokoulu sijaitsee.

Jatko-opetus saadaan antaa myös muussa kuin autokoulun varsinaisessa opetustilassa. Opetukseen sisältyvä ajoharjoittelu suoritetaan ajoharjoitteluradalla.

Ajo-opetusta moottoripyörällä saadaan antaa kahdelle oppilaalle samanaikaisesti, jos opettaja antaa ajo-ohjeet radion välityksellä autosta tai moottoripyörästä. Edellytyksenä opetuksen antamiselle on, että oppilaat ovat saaneet riittävän ajo-opetuksen moottoripyörän käsittelyssä. Oppilailla tulee olla laitteet ohjeiden vastaanottamista varten. Opetusajossa ei saa kuljettaa matkustajia.

6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:

1) vähintään viidelle henkilölle rekisteröityä henkilöautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten;

2) kuorma-autoa, jonka todellinen kokonaispaino on vähintään 60 prosenttia sen rekisteröidystä kokonaispainosta, jos opetusta annetaan C-luokkaa varten;

3) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on kuorma-auto, jos opetusta annetaan CE- tai DE-luokkaa varten;

4) linja-autoa, jos opetusta annetaan D-luokkaa varten; ja

5) kaksipyöräistä moottoripyörää, jos opetusta annetaan A-luokkaa varten.

Kouluajoneuvojen on oltava normaalirakenteisia, eikä niissä saa olla automaattivaihteistoa tai muutakaan erityistä ajamista helpottavaa hallintalaitetta, jollei ajoneuvolla anneta opetusta yksinomaan sellaisille oppilaille, joiden vamma edellyttää tällaisten laitteiden käyttöä.

Kouluautossa on oltava hinausköysi ja erikseen annettujen määräysten mukainen ensiapupakkaus sekä opettajaa varten erilliset kytkin- ja jarrupolkimet ja taustapeilit. Linja-autossa ja E-luokkaan kuuluvassa ajoneuvoyhdistelmässä ei kuitenkaan tarvitse olla erillisiä hallintalaitteita. Henkilöautossa on oltava opettajalle ja oppilaalle erilliset säädettävät istuimet. Koulukuorma-autossa on oltava etuistuimella turvavyö kutakin istuinpaikkaa kohden.

Koulumoottoripyörässä on oltava opettajaa varten erillinen jarrulaite, jos ajo-opetusta annettaessa opettaja on mukana pyörässä.

Jatko-opetuksessa ei sovelleta mitä tässä pykälässä on säädetty.

7 §
Opetuslupa

Opetusluvan hakijan opetusalan tuntemus tutkitaan autorekisterikeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen, jollei autorekisterikeskus toisin määrää.

Opetusluvassa määrätyn ajoneuvon on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6§:n 1, 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset. Opetusajoneuvona saadaan kuitenkin käyttää myös neljälle henkilölle rekisteröityä henkilöautoa ja pakettiautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten. Opetukseen käytettävässä B-luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on oltava laite, jolla opettaja voi vaikeudetta käyttää auton käyttöjarrua, ulkopuolinen taustapeili opettajaa varten ja turvavyöt sekä opettajaa että opetettavaa varten.

Opetuslupaan on merkittävä 3§:n 5 momentin nojalla mahdollisesti määrätyt ajo-opetuksen antamista koskevat rajoitukset.

8 §
Harjoituslupa

Ennen harjoitusluvan saamista hakijan on saatava ajo-opetusta liikenteessä neljä ajokertaa.

Autorekisterikeskus antaa määräykset käsittelykokeen suorittamisesta.

9 §
Kuljettajaopetuksen antaminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä C-luokkaa varten annettavassa kuljettajaopetuksessa on noudatettava soveltuvin osin tämän päätöksen 1-3 ja 10§:n määräyksiä, ei kuitenkaan 1§:n määräystä teoriatuntien pituudesta ja määrästä eikä 3§:n 1 momentin määräystä ajokertojen määrästä. Edellä 3§:n 3 momentissa tarkoitettu opetus saadaan antaa myös pakettiautolla edellyttäen, että se täyttää kouluautoille 6§:n 2 ja 3 momentissa asetetut vaatimukset.

Oppilaan saa ottaa 1 momentissa tarkoitettuun kuljettajaopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää 16 vuotta. Ajo-opetusta saa antaa liikenteessä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jolloin oppilas täyttää 17 vuotta.

CE- tai D-luokkaa varten annettavaan kuljettajan ammattiopetukseen on sisällytettävä:

1) teoriaopetusta vähintään 60 tuntia, joista vähintään 20 tuntia on tieliikenteeseen ja linja-auton tai vastaavasti ajoneuvoyhdistelmän käyttöön liittyvien määräysten, vähintään 30 tuntia liikenneturvallisuustekijöiden ja ensiavun sekä vähintään 10 tuntia ajoneuvotekniikan opetusta; ja

2) ajo-opetusta kokonaispainoltaan vähintään 12 000 kg autolla vähintään 40 tuntia, josta vähintään puolet annetaan linja-autolla tai vastaavasti ajoneuvoyhdistelmällä.

10 §
Opetusajoneuvon tunnus

Opetusajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on autossa 25 cm ja moottoripyörässä 16 cm. Tunnus on kiinnitettävä ajoneuvon taakse näkyvälle paikalle.

Kouluajoneuvon taakse on 1 momentissa mainitun tunnuksen lisäksi kiinnitettävä kilpi, josta ilmenee autokoulun nimi. Kuorma-autossa koulun nimi voidaan merkitä lavan laitoihin tai oviin. Kouluajoneuvoon ei saa kiinnittää mainoksia.

11 §
Oppilaasta tehtävät ilmoitukset

Autokoulun on viipymättä opetuskurssin alettua tehtävä ilmoitus jokaisesta oppilaasta sille katsastustoimipaikalle, jonka valvonnassa autokoulu on. Autokoulun on pidettävä luetteloa tai kortistoa henkilöistä, jotka ovat saaneet koulussa opetusta, sekä heidän saamansa opetuksen määrästä ja laadusta.

2 luku

Kuljettajantutkinto

12 §
Tutkintoon pääsemisen ajankohta

Oppilaan, jolle on annettava teoriaopetusta vähintään 20 tuntia, saa ottaa kuljettajantutkintoon aikaisintaan 30 päivän kuluttua kuljettajaopetuksen alkamisesta.

13 §
Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan autorekisterikeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen.

14 §
Ajokoe

Ajokokeen vähimmäiskestoaika on 30 minuuttia tai, jos koe suoritetaan CE-, D- tai DE-luokkaa varten, 40 minuuttia. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset ajokokeen suorittamisesta.

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä

1) kuorma-auton rekisteröidyn kokonaispainon on oltava vähintään 10 000 kg, todellisen kokonaispainon vähintään 7 500 kg, akselivälin vähintään 3,80 m ja takaylityksen vähintään 1,5 m;

2) linja-auton rekisteröidyn kokonaispainon on oltava vähintään 10 000 kg ja akselivälin vähintään 4,70 m;

3) BE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaispainon on oltava yli 3 500 kg ja perävaunun kokonaispainon yli 750 kg. Perävaunun korirakenteen tai kuorman on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen; ja

4) CE- tai DE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän vetoauton ja perävaunun yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaispainon on oltava vähintään 20 000 kg ja pituuden vähintään 14 m. Vetoautoon kytketyn hinattavan ajoneuvon on oltava joko puoliperävaunu tai kaksiakselinen varsinainen perävaunu. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen.

Elleivät liikenneturvallisuussyyt muuta vaadi, edellä 2 momentissa mainittuja vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta B-luokan ajoneuvoon, jos tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, jonka viimeisestä voimassaolopäivästä on kulunut enintään viisi vuotta. B-luokan ajoneuvon on tällöin täytettävä 6§:n 1 momentissa mainitut ehdot, sen on oltava normaalirakenteinen ja siinä on oltava turvavyöt tutkinnon suorittajaa ja katsastusmiestä varten sekä riittävän tehokas jarrulaite, jota katsastusmies voi vaikeudetta käyttää.

15 §
Tutkinnossa hylkääminen

Katsastustoimipaikan on palautettava tutkinnossa hylätylle opetustodistus merkinnällä hylkäämisen syystä ja mahdollisesti uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi määrätystä lisäopetuksesta ja sen aiheesta. Teoriaopetusta voidaan määrätä saatavaksi enintään viisi tuntia ja ajo-opetusta enintään kymmenen ajokertaa.

3 luku

Erinäisiä määräyksiä

16 §
Ajokortin valokuva

Ajokortin valokuvan on oltava kooltaan 35×45 mm. Valokuvassa kasvojen on oltava edestäpäin kuvatut.

Poliisin on säilytettävä hakemusasiakirjoihin liitetty valokuva.

17 §
Uusien kuljettajien tunnus

Ajokorttiasetuksen 18§:n 2 momentissa tarkoitettu uusien kuljettajien tunnus on pyöreä, pohjaväriltään valkoinen ja reunoiltaan musta merkki, jonka keskellä on mustin numeroin luku 80. Merkki on halkaisijaltaan 130 mm ja sen reunuksen leveys on 5 mm ja keskellä olevien numeroiden korkeus 80 mm.

Merkki on asetettava auton takaikkunaan tai ajoneuvon takaosaan muuhunkin paikkaan edellyttäen, että se on selvästi takaa nähtävissä.

18 §
Ajokorttirekisterin ilmoituslomakkeet

Autorekisterikeskus voi antaa ohjeita ajokorttirekisteri-ilmoitusten tekemisestä. Se voi tehdä liikenneministeriön vahvistamiin ilmoituslomakkeisiin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta rekisterin tietosisältöön.

19 §
Voimaantulomääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 1972 annettu liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta (471/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Toimistopäällikkö
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.