820/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön 46§:n a kohta ja 90§,

sellaisina kuin ne ovat, 46§:n a kohta 31 päivänä tammikuuta 1935 annetussa laissa (62/35) ja 90§ 31 päivänä joulukuuta 1917 annetussa laissa, sekä

muutetaan konkurssisäännön 18, 36 ja 47§ sekä 6 luvun otsikko,

sellaisina kuin niistä ovat 18§ 3 päivänä joulukuuta 1895 annetussa laissa ja 47§ mainitussa 31 päivänä tammikuuta 1935 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

18 §

Jos sen tähden, että velallinen niskoittelee pesän ilmiannossa, siitä ei ole voitu tehdä täydellistä luetteloa ennen kuulustelua taikka jos hän ei tee 15§:ssä mainittua valaa, hänet on määrättävä vankeuteen, kunnes hän täyttää velvollisuutensa. Jos hän jatkaa niskoittelua oltuaan siitä kaksi kuukautta vangittuna, hänet on tuomittava konkurssivelallisen niskoittelusta vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Muihin nähden, jotka 17§:n mukaan ovat velvolliset tekemään valan, mutta jotka niskoittelevat, on meneteltävä samalla tavalla, jos siihen on aihetta.

36 §

Syyte konkurssin yhteydessä ilmi tulleesta velallisen epärehellisyydestä, velallisen petoksesta, törkeästä velallisen petoksesta, velallisen vilpillisyydestä, velallisrikkomuksesta tai velkojansuosinnasta voidaan tutkia siinä tuomioistuimessa, missä velallisen konkurssimenettely on tai on ollut vireillä.

47 §

Jos uskotut miehet, toimitsijamiehet tai velkojat tahtovat 46§:n b-i kohdan mukaan voittaa jotakin takaisin pesään, on haaste siitä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa paikalletulopäivästä otettava ja annettava tiedoksi sille, jota vastaan sellaista vaatimusta ajetaan. Jollei lainhuutoa ole velallisen hukkaamalle kiinteälle omaisuudelle haettu tai, milloin on kysymys osituksen peräytymisestä, osituskirjaa annettu oikeuteen ennen kuin paikalletulopäivän jälkeen, luetaan moiteaika siitä päivästä, jona lainhuutoa haettiin tai osituskirja annettiin oikeuteen. Yksityisellä velkojalla on myös oikeus ajaa takaisinsaantivaatimusta siten kuin edellä on säädetty. Hänen on kuitenkin ilmoitettava siitä, ennen kuin asia tulee tuomioistuimessa esille, uskotuille miehille tai toimitsijamiehille. Jos hän sen laiminlyö, hänen vaatimustaan ei oteta tutkittavaksi.

6 luku

Velallisen maksuvelvollisuudesta konkurssin jälkeen


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.