812/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 ja 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 18 luvun 4§:n 4 kohta ja 5§:n 8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (632/89), sekä

lisätään sanotun luvun 5§:ään uusi 10 kohta seuraavasti:

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

4 §

Joka


4) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta;


on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, vakuutusyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

5 §

Joka


8) jättää noudattamatta, mitä 2 luvun 10§:n 1 momentin 1-4 kohdassa on säädetty päätöksenteon edellytyksistä perustamiskokouksessa;

9) luovuttaa ulkomaalaiselle osakkeen tai takuuosuuden, väliaikaistodistuksen tai talongin tietäen, ettei luovutuksen saaja saa sitä omistaa; tai

10) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätöksen laatimisesta tai vakuutusyhtiön selvitystilaa koskevan lopputilityksen antamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, vakuutusyhtiörikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.