757/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1968 annetun asuntotuotantoasetuksen (88/68) 4 a§:n 1 momentti, 10§:n 1 momentti, 12§:n 1 momentti, 24§:n 3 momentti, 25§:n 1 momentti ja 32§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 a§:n 1 momentti, 12§:n 1 momentti, 25§:n 1 momentti ja 32§:n 3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1368/89), 10§:n 1 momentti 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa asetuksessa (44/87) ja 24§:n 3 momentti 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (205/82), seuraavasti:

4 a §

Valtioneuvosto nimeää asuntotuotantolain (247/66) 6§:n 1 momentin 1 ja 8 kohdassa tarkoitetut yhteisöt hakemuksesta. Yhteisöjen on toimitettava hakemuksensa asuntohallitukselle, jonka on toimitettava hakemukset sekä lausuntonsa kustakin hakemuksesta viivytyksettä ympäristöministeriölle.


10 §

Vuokramaalla olevan rakennuksen rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten voidaan asuntolainaa myöntää vain, milloin vuokrasopimus on sellainen, että vuokraoikeus maanomistajaa kuulematta voidaan siirtää kolmannelle henkilölle. Lainan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että jäljellä oleva vuokra-aika on, milloin laina myönnetään asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 6 kohdan nojalla tai muutoin peruskorjausta tai siihen liittyvää laajentamista varten, vähintään kymmenen vuotta pitempi kuin asuntolainan laina-aika ja muulloin vähintään yhtä pitkä kuin asuntotuotantolain 15 f§:ssä tarkoitettu asuntotuotantolain säännösten soveltamisaika. Myönnettäessä lainaa asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 8 kohdan nojalla edellytyksenä on, että jäljellä oleva vuokra-aika on vähintään 45 vuotta. Asuntohallitus voi erityisestä syystä hyväksyä lyhyemmänkin vuokra-ajan. Milloin on kysymys omakotitalon rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnettävästä asuntolainasta, sanotun hyväksymisen antaa kuitenkin kunnan viranomainen.


12 §

Asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa, vuokra-asuntoa ja asuntotuotantolain 9 a§:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksymistä on haettava asuntohallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, ja hakemukseen on liitettävä asuntohallituksen määräämät selvitykset. Hakemus on toimitettava asuntotuotantolain 20§:n 2 momentissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle. Tämän tulee annettuaan lausuntonsa hakemuksista toimittaa asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa koskevat asiakirjat asuntohallitukselle sekä asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1-3 ja 8 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa tai 9 a§:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksymistä koskevat asiakirjat lääninhallitukselle, jonka on lähetettävä asiakirjat oman lausuntonsa ohella asuntohallitukselle.


24 §

Asuntolainaa ei kuitenkaan saa nostaa, ellei lainan myöntänyt viranomainen erityisestä syystä anna siihen lupaa, ennen kuin on esitetty selvitys asuntotuotantolain 15 f§:n 4 momentissa tarkoitettujen merkintöjen tekemisestä ja asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/90) 51§:ssä tarkoitettujen merkintöjen tekemisestä.

25 §

Asuntotuotantolain 20§:n 4 momentissa tarkoitettujen kunnan rakennusvalvontaviranomaisten on suoritettava sanotun lain nojalla tuetun rakentamisen sekä lainavarojen käytön valvomiseksi ja niiden maksamisen edellytysten toteamiseksi rakennuspaikalla tarkastuksia ja katselmuksia sekä ilmoitettava asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1, 3 ja 8 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyllä lainalla lainoitetun vuokratalon valmistumisesta ja käyttöön hyväksymisestä kahden viikon kuluessa loppukatselmuksen toimittamisesta asuntohallitukselle sen mukaan kuin asuntohallitus tarkemmin määrää.


32 §

Ylimääräinen lyhennys ei vaikuta asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 1-4, 7 ja 8 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan vuosimaksun tarkistamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.