756/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä elintarvikkeiden vieraista aineista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on elintarvikkeiden vieraista aineista 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (755/90) 4§:n nojalla päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tämä päätös koskee eräiden vieraiden aineiden enimmäismääriä ja esiintymistä elintarvikkeissa, ei kuitenkaan lihassa, elimissä, maidossa eikä kermassa.

Vieraan aineen enimmäismäärä ja esiintyminen elintarvikkeessa
2 §

Vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa on säädetty tämän päätöksen liitteessä 1 (Vierasaineluettelo). Jollei enimmäismäärää ole vierasaineluettelossa tai muualla säädetty tai määrätty, voidaan noudattaa Codex Alimentarius -neuvoston tai sen komiteoiden hyväksymiä enimmäismääriä.

Vierasaineluettelossa mainittuihin kasvikunnan tuoteryhmiin luetaan kuuluviksi ainakin liitteessä 2 luetellut tuotteet, jollei toisin mainita.

3 §

Elintarvikkeessa ei saa olla eläviä tuotetta vioittavia ja siinä lisääntyviä hyönteisiä tai punkkeja.

Mitä 1 momentissa on sanottu ei koske kuivatuissa siemenissä esiintyviä punkkeja, jos niiden määrä on alle 50 kpl/kg, eikä tuoreissa kasvikunnan tuotteissa vähäisessä määrin esiintyviä selkärangattomia eläimiä, ellei muualla ole toisin säädetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua elintarviketta ei kuitenkaan ole pidettävä terveydelle vahingollisena tai ihmisravinnoksi kelpaamattomana taikka sopimattomana, jos elävät hyönteiset ja punkit tapetaan lämpötilaa laskemalla tai nostamalla taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla ja jos käsitelty tarvike tämän jälkeen täyttää sille 4§:ssä asetetut vaatimukset.

4 §

Elintarvikkeessa ei saa olla karvoja, ulosteita, eritteitä, muita kuin 3§:n 1 momentissa tarkoitettuja eläviä hyönteisiä, kuolleita hyönteisiä tai niiden kehitysasteita, muita selkärangattomia eläimiä tai niiden osia eikä eläinten vioittamia tai muutoin turmeltuneita taikka likaantuneita tuoteyksilöitä enempää kuin vierasaineluettelossa on mainittu.

Sellaisten elintarvikkeiden osalta, joille vierasaineluettelossa ei ole annettu enimmäismäärää 1 momentissa tarkoitetulle vieraalle aineelle, noudatetaan elintarvikeasetuksen (408/52) 9§:n säännöksiä, jollei muualla ole toisin säädetty tai määrätty.

Samavaikutteiset aineet
5 §

Jos elintarvikkeessa esiintyy samanaikaisesti kahta tai useampaa terveyden kannalta samavaikutteista tai toistensa terveydelle haitallista vaikutusta tehostavaa ainetta, ei summa, joka saadaan laskettaessa yhteen aineiden määrät prosentteina niille määrätyistä enimmäismääristä, saa olla suurempi kuin 100.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta liitteen 1 kohdassa 2 mainittujen vieraiden aineiden enimmäismääriin siinä mainituissa elintarvikkeissa.

6 §

Edellä 5§:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita ovat seuraavat, samaan ryhmään kuuluvat aineet keskenään:

Ryhmä 1: Ferbaami, manebi, mankotsebi, nabaami, propinebi, tiraami, zinebi ja ziraami

Ryhmä 2: Aldriini, DDT, dieldriini, endosulfaani, endriini, heksaklooribentseeni, heptaklori, klordaani, klordekoni, lindaani ja mireksi

Ryhmä 3: Benomyyli, karbendatsiimi, tiofanaatti ja tiofanaatti-metyyli

Ryhmä 4: Folpetti, kaptaani ja kaptafoli

Ryhmä 5: Klorprofaami ja profaami

Ryhmä 6: Dioksationi, etioni, fenamifossi, fenitrotioni, fensulfotioni, fentinayhdisteet, fentioni, fentoaatti, foksiimi, foraatti, fosfamidoni, isofenfossi, karbofenotioni, kinalfossi, klortiofossi, kumafossi, metakrifossi, metamidofossi, mevinfossi, monokrotofossi, ometoaatti, parationi, parationi-metyyli, pirimifossi-etyyli, syanofenfossi, triatsofossi ja vamidotioni

Ryhmä 7: Tetradifoni ja tetrasuuli

Ryhmä 8: Bioalletriini, bioresmetriini, deltametriini, fenotriini, fenvaleraatti, flusytrinaatti, permetriini, syflutriini ja sypermetriini

Toimenpiderajat
7 §

Analyysi- ja näytteenottoteknisin perustein voidaan 2§:n 1 momentissa tarkoitettuihin enimmäismääriin sallia seuraavat ylitykset:

Enimmäismäärä Sallittu ylitys
[mg/mgt] % [mg/kg]
Alle 0,05 100
0,05-0,1 0,05
0,1-0,5 50
0,5-1,0 0,25
1,0-20 25
20-50 5
50-150 10
150-300 15
Yli 300 5

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ylitystä ei kuitenkaan sallita seuraaviin vieraisiin aineisiin: aldriini, amitroli, DDT, dieldriini, endriini, erukahappo, etyleenitiourea, fentinayhdisteet, foraatti, fosfamidoni, heksaklooribentseeni, heptaklori, indoli, kaptafoli, klordaani, metamidofossi, mireksi, monokrotofossi ja vinyylikloridi.

Erinäisiä määräyksiä
8 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Voimaantulo
9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.