755/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 1 ja 11§:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee vieraiden aineiden enimmäismääriä ja esiintymistä elintarvikkeissa, ei kuitenkaan lihassa, elimissä, maidossa eikä kermassa.

2 §
Määritelmä

Vieraalla aineella tarkoitetaan sellaista elintarvikkeessa olevaa ainetta, joka ei ole valmistus- eikä lisäaine ja joka on luonteeltaan sellainen, että se voi tehdä elintarvikkeen terveydelle vahingolliseksi tai ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi taikka sopimattomaksi. Tätä asetusta sovellettaessa vieraiksi aineiksi katsotaan myös hyönteiset, punkit ja muut eläimet sekä niiden osat ja jätökset, likaantuneet ja pilaantuneet tuoteyksilöt sekä sellaiset tuoteyksilöt, joissa on syömäjälkiä.

3 §
Vieraan aineen määrä elintarvikkeessa

Elintarvikkeessa ei saa olla vierasta ainetta siinä määrin, että elintarviketta on sen vuoksi pidettävä terveydelle vahingollisena taikka muutoin ihmisravinnoksi kelpaamattomana tai sopimattomana.

4 §
Tarkempien määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta sekä määräyksiä vieraiden aineiden enimmäismääristä ja esiintymisestä elintarvikkeissa ja niiden määrittämisessä käytettävistä menetelmistä, jollei toisin ole säädetty.

5 §
Erinäisiä säännöksiä

Sen ohella, mitä tässä asetuksessa säädetään, >on noudatettava elintarvikeasetuksen (408/52) säännöksiä.

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (526/41).

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikkeiden vieraista aineista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annettu asetus (393/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.