Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

744/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/90) 5, 8 ja 29§:n nojalla:

1 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/90) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä täytäntöön pantaessa tarkoitetaan:

1) laboratoriotoiminnalla kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian sekä patologian alaan kuuluvia sekä näitä vastaavia laboratoriotutkimuksia;

2) radiologisella toiminnalla röntgenpalveluja, ultraäänitutkimuksia ja muita radiologian erikoisalaan kuuluvia palveluja;

3) fysioterapeuttisella toiminnalla fysioterapeuttisia tutkimuksia, hoidontarpeen määrittelyä, fysikaalisia käsittelyjä, liike- ja liikuntahoitoja sekä ehkäisevään toimintaan ja hoitoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa;

4) suorituskykyä parantavilla ja ylläpitävillä toimenpiteillä ja terapioilla puheterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta ja muita näihin verrattavia toimenpiteitä ja terapioita;

5) työterveyshuollon palveluilla työterveyshuoltolaissa (743/78) tarkoitettuja palveluja;

6) hieronnalla lääkintävoimistelijan, kuntohoitajan ja koulutetun hierojan antamaa hierontaa.

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2§:n 1 momentin mukaiset terveydenhuollon palvelut käsittävät myös potilaan kotona annettavan hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen.

2 §

Haettaessa lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen on hakemuksessa oltava:

1)palvelujen tuottajan toiminimi ja kotipaikka;

2)osoite, jossa palveluja annetaan;

3)terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan nimi; sekä

4)maininta siitä, milloin toiminta on tarkoitus aloittaa.

Hakemukseen on liitettävä:

1)jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä;

2)toiminimeä koskeva kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

3)selvitys terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan kelpoisuudesta ja kotipaikasta;

4)toiminnassa käytettävien huonetilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;

5)toimintasuunnitelma, josta ilmenee toimiala, mitä palveluja hakija aikoo antaa, käytettävän henkilökunnan määrä ja koulutus sekä toiminnan harjoittamisen kannalta oleellisemmat laitteet; sekä

6)selvitys laboratorioiden ja radiologisen toiminnan osalta asianmukaisen laadunvalvonnan järjestämisestä.

3 §

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri ja riittävän perehtynyt siihen lääketieteen erikoisalaan, jolla terveydenhuollon palveluja pääasiallisesti annetaan. Fysioterapeuttista toimintaa harjoitettaessa vastaava johtaja voi olla myös lääkintävoimistelija, joka on vähintään kahden vuoden ajan toiminut terveyskeskuksessa, kunnallisessa sairaanhoitolaitoksessa tai yksityisessä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksessa lääkintävoimistelijan virassa, toimessa tai tehtävässä.

4 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 8§:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava selvitys palvelujen aloittamispäivämäärästä.

Toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1)tilojen ja laitteiden tarkastusta koskeva tarkastuskertomus; sekä

2)korjattu toimintasuunnitelma, mikäli 2§:ssä tarkoitettuun toimintasuunnitelmaan on tehty muutoksia.

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan on varmennettava toiminnan aloittamista koskeva ilmoitus.

5 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 10§:ssä tarkoitettu toimintakertomus tulee antaa kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lääkintöhallitus vahvistaa toimintakertomuslomakkeen kaavan.

6 §

Lääninhallituksen tulee lähettää perustamislupapäätökset, vastaavan johtajan hyväksymispäätökset sekä ilmoitukset luvanalaisessa toiminnassa tapahtuneista muutoksista tiedoksi lääkintöhallitukselle, kansaneläkelaitokselle sekä

sille terveyslautakunnalle, jonka alueella terveydenhuollon palveluja annetaan.

Lääninhallituksen tulee lisäksi ilmoittaa kansaneläkelaitokselle ja asianomaiselle terveyslautakunnalle palvelutoiminnan alkamisesta.

Milloin lääninhallitus on hyväksynyt yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 11§:n 2 momentin nojalla potilasasiakirjojen säilyttämisen muualla kuin sanotussa momentissa tarkoitetussa terveyskeskuksessa, lääninhallituksen tulee ilmoittaa järjestelystä tälle terveyskeskukselle.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen 2§:ssä tarkoitettuja lupia voidaan hakea jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa luvanvaraiseksi säädettyä terveyden huollon palvelujen antamista, johon ei ole aikaisemmin tarvittu lupaa, voidaan jatkaa yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain voimaantulon jälkeen lupahakemuksen ratkaisemiseen asti.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.