729/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (948/78) 2§, 3§:n 2 ja 3 momentti, 15§:n 1 momentti, 18§:n 2 momentti, 23§:n 1 momentti ja 27§,

näistä 3§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa asetuksessa (403/87), sekä

lisätään 3§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Taideteollisen alan korkeakouluasteen tutkintoja voidaan suorittaa taideteollisessa korkeakoulussa ja Lapin korkeakoulussa, jäljempänä korkeakoulu.

3 §

Koulutusohjelma on taideteollisen korkeakoulun eri laitosten tai Lapin korkeakoulun taideosaston ja muiden osastojen yhteistyössä suunnittelema ja järjestämä tavoitteellinen opintokokonaisuus, joka suuntautuu johonkin taiteellista asiantuntemusta edellyttävään ammatilliseen tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavat elokuvataiteen koulutusohjelma, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma, kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma, käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma, lavastustaiteen koulutusohjelma, sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma, tekstiilitaiteen koulutusohjelma, teollisen muotoilun koulutusohjelma, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma sekä valokuvataiteen koulutusohjelma.

Lapin korkeakoulun taideosastossa taiteen kandidaatin tutkintoon johtaa kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma.

15 §

Kunkin opintojakson nimi, tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintoviikkoina, opetus- ja työmuodot, opetuksen ja harjoittelun määrä, vaadittavat suoritukset, niiden sisältö ja arviointitavat, ajoitus sekä opintojakson tuottamisesta vastaava laitos tai osasto taikka vastaavat laitokset tai osastot määrätään koulutusohjelman opetussuunnitelmassa, joka hyväksytään lukuvuosittain.


18 §

Aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot järjestää toisaalta taideteollinen korkeakoulu ja toisaalta Helsingin yliopisto tai Åbo Akademi siten kuin korkeakoulujen kesken sovitaan. Lapin korkeakoulussa nämä opinnot järjestää taideosasto yhdessä kasvatustieteiden osaston kanssa siten kuin tutkintosäännössä määrätään.


23 §

Lisensiaatintyöksi ja väitöskirjaksi voidaan hyväksyä taideteollisen korkeakoulun tai Lapin korkeakoulun taideosaston opetus- ja tutkimusalaan kuuluva tieteellinen tutkimus. Tutkimukseen voi sisältyä myös sen tulosten sovellutuksena tehty taiteellinen työ.


27 §

Tutkintojen, koulutusohjelmien ja opintojaksojen suunnittelu ja järjestäminen sekä jatkuva kehittäminen tapahtuvat taideteollisessa korkeakoulussa asianomaisten laitosten kiinteänä yhteistyönä ja Lapin korkeakoulussa taideosaston toimesta siten kuin tutkintosäännössä määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.