715/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus kemikaalilain nojalla lääkintöhallitukselle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 60§:n sekä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Kemikaalilain (744/89) 20 ja 22§:ssä tarkoitettujen uutta ainetta koskevien ilmoitusten käsittelystä peritään valtiolle maksu, jonka suuruudesta säädetään 2-5§:ssä.

2 §

Uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (716/90), jäljempänä päätös, 4§:n 2 momentissa tarkoitetun suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 1 100 markkaa.

Päätöksen 4§:n 1 momentissa tarkoitetun suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 3 400 markkaa.

3 §

Päätöksen 3§:n 1 momentissa tarkoitetun varsinaisen ilmoituksen käsittelystä peritään 10 700 markkaa.

Jos varsinainen ilmoitus sisältää päätöksen 3§:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset, ilmoituksen käsittelystä peritään 2 800 markan lisämaksu. Jos se sisältää päätöksen 3§:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset, ilmoituksen käsittelystä peritään 10 800 markan lisämaksu.

4 §

Euroopan yhteisöjen (EY) tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioon jätetyn ilmoituksen käsittelystä peritään 2 300 markkaa.

Jos EY:n tai EFTA:n jäsenvaltioon jätetty ilmoitus vastaa laajuudeltaan päätöksessä tarkoitettua suppeaa ilmoitusta, sen käsittelystä peritään 1 momentista poiketen 2§:ssä säädetty maksu. Jos Suomeen tehty varsinainen ilmoitus on laajempi kuin EY:n tai EFTA:n jäsenvaltioon jätetty ilmoitus, peritään ilmoituksen käsittelystä 1 momentissa säädetyn maksun lisäksi 3§:n 2 momentissa säädetty lisämaksu.

5 §

Kemikaaliasetuksen (620/90) 29§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muutosilmoituksen käsittelystä peritään 2§:n 2 momentissa tai 3§:ssä säädetty maksu vähennettynä aikaisemmin perityn maksun määrällä.

Jos aineesta on aikaisemmin käsitellyn ilmoituksen jälkeen jätetty ilmoitus EY:n tai EFTA:n jäsenvaltioon ja aikaisemmin peritty maksu on ollut suurempi kuin 2 300 markkaa, ei muutosilmoituksen käsittelystä peritä maksua. Jos aikaisemmin peritty maksu on ollut enintään 2 300 markkaa, muutosilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 2 300 markkaa vähennettynä aikaisemmin perityn maksun määrällä.

6 §

Kemikaalilain 39§:ssä tarkoitetun myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin vähittäismyyntiin luovuttamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään valtiolle 1 500 markan ja muutosilmoituksen käsittelystä 150 markan maksu.

7 §

Maksun perii lääkintöhallitus.

Maksu voidaan periä erissä taikka kokonaan tai osittain etukäteen. Lopullinen maksu peritään ilmoitusta käsiteltäessä tai välittömästi ilmoituksen käsittelyn jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

Ilmoituksen tekijän on suoritettava maksu 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu hänelle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, viivästyneelle määrälle peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

8 §

Tässä asetuksessa säädetyt maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

9 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.