712/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on eräistä elintarvikerasvoista 5 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (1/79) 9, 14 ja 15§:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee eräistä elintarvikerasvoista annetussa laissa (1/79), jäljempänä laki, tarkoitettujen valmisteiden myyntipäällyksiin tehtäviä merkintöjä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

ravintoaineella elintarvikkeessa olevaa ainetta, josta saadaan energiaa tai jota tarvitaan kasvuun, uusiutumiseen taikka elintoimintojen ylläpitämiseen tai jonka puute aiheuttaa elimistössä kyseiselle aineelle tyypillisiä biokemiallisia ja fysiologisia muutoksia;

ravintoarvolla elintarvikkeen energiasisällön ja elintarvikkeen sisältämien ravintoaineiden ja niiden määrien muodostamaa kokonaisuutta, jota arvioitaessa otetaan huomioon ravintoainesisällön suhde energiasisältöön, eri ravintoaineiden suhde toisiinsa, ihmisen ravinnon tarpeeseen ja elintarvikkeen tavanomaiseen käyttöannokseen sekä elimistön kyky käyttää hyväksi ravintoainetta siinä muodossa kuin se elintarvikkeessa esiintyy;

ravintosisällöllä elintarvikkeen sisältämän proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin määriä ja niiden perusteella laskettua energiasisältöä sekä muiden ravintoaineiden määriä; sekä

ravitsemuksellisella väitteellä myyntipäällysmerkintää, jonka tarkoituksena on korostaa elintarvikkeen ravintoarvoon liittyvää ominaisuutta.

3 §
Kauppatavan mukainen nimi

Lain 11§:n 1 momentissa tarkoitettuna kauppatavan mukaiseen nimeen liitettynä merkintänä on pidettävä merkintää, joka kirjoitetaan elintarvikkeen nimen kanssa yhdyssanaksi.

4 §
Valmistajan, valmistuttajan, pakkaajan ja maahantuojan nimi

Valmistajan, valmistuttajan, pakkaajan ja maahantuojan nimenä on käytettävä rekisteröityä toiminimeä tai aputoiminimeä. Toiminimen asemasta voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettua toiminimen lyhennettä tai myös yrityksen eri tuotantolaitosten yleisesti tunnettuja nimiä.

5 §
Valmistuskunta, valmistuttajan kotikunta, pakkauskunta ja maahantuojan kotikunta

Valmistuskunta, valmistuttajan kotikunta, pakkauskunta ja maahantuojan kotikunta ilmoitetaan lyhentämättömänä käyttäen kunnan virallista nimeä.

6 §
Sisällyksen määrä

Sisällyksen määrä merkitään myyntipäällykseen Suomessa yleisesti käytetyin paino- tai tilavuusyksiköin sen suuruisena kuin se on pakkaushetkellä.

7 §
Valmistus- ja lisäaineet

Elintarvikerasvan valmistuksessa käytetyt valmistus- ja lisäaineet ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena painon mukaan alenevassa järjestyksessä otsikolla ainesosat tai käyttämällä lausetta taikka johdantoa, johon mainittu otsikko sisältyy. Lisätty vesi voidaan ilmoittaa viimeisenä.

8 §
Valmistusaineet

Valmistusaineet ilmoitetaan laissa mainituilla nimillä tai näitä nimiä tarkemmilla nimillä.

Jos valmistusaineena ilmoitetaan käytetyn kasvisöljyä tai nimeltä mainittua kasvi- tai eläinperäistä öljyä, on mahdollisesta kovettamisesta ilmoitettava kyseisen valmistusaineen nimen yhteydessä.

9 §
Lisäaineet

Lisäaine ilmoitetaan käyttäen maa- ja metsätalousministeriön eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin antamassa päätöksessä (182/87) mainittua lisäaineryhmän nimeä ja siihen liitettyä lisäaineen nimeä tai nimen tunnettua lyhennettä taikka lisäaineryhmän nimeä ja siihen liitettyä lisäaineen numerotunnusta.

Luonnonmausteiden osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä elintarvikelain (526/41) nojalla on säädetty ja määrätty.

10 §
Ruokasuolapitoisuuden ilmoittaminen

Valmisteen myyntipäällykseen on tehtävä merkintä voimakassuolainen, jos valmisteen ruokasuolapitoisuus on suurempi kuin 20 g/kg.

Valmisteen myyntipäällykseen voidaan tehdä merkintä normaalisuolainen, jos valmisteen ruokasuolapitoisuus on suurempi kuin 10 g/kg, enintään kuitenkin 20 g/kg.

Valmisteen myyntipäällykseen voidaan tehdä merkintä vähäsuolainen, jos valmisteen ruokasuolapitoisuus on enintään 10 g/kg.

Jos valmisteen ruokasuolapitoisuus on enintään 1 g/kg, valmiste voidaan ilmoittaa suolattomaksi.

Ruokasuolapitoisuutta osoittavat merkinnät eivät ole 12§:n 1 momentissa tarkoitettuja ravitsemuksellisia väitteitä.

11 §
Päiväysmerkinnät

Valmisteen myyntipäällykseen tulee merkitä ainakin valmistuskuukausi ja -vuosi sekä maininta siitä, että merkinnällä tarkoitetaan valmistusajankohtaa.

Jos valmisteen rasvapitoisuus on pienempi kuin 80 painoprosenttia, on valmisteen myyntipäällykseen tehtävä, sen lisäksi mitä 1 momentissa on määrätty, merkintä ''parasta ennen'' + päivämäärä.

12 §
Ravintoarvon ja ravintosisällön ilmoittaminen

Jos elintarvikerasvan myyntipäällyksessä on ravitsemuksellinen väite, myyntipäällykseen on merkittävä valmisteen ravintosisältö. Ravintosisältöä koskevat tiedot ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena. Ravintosisältöä ilmoitettaessa merkitään ainakin energian, proteiinin, rasvan sekä hiilihydraatin määrät sekä rasvan laatu siten kuin 16§:ssä on määrätty.

Jos myyntipäällyksessä oleva ravitsemuksellinen väite koskee jotakin muuta kuin 1 momentissa mainittua tai tarkoitettua ravintoainetta, ilmoitetaan myös sen määrä muiden ravintosisältömerkintöjen yhteydessä.

13 §
Energian, proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin ilmoittaminen

Energian määrä ilmoitetaan kilojouleina (kJ) sekä proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin määrät grammoina (g) 100 grammassa valmistetta. Nestemäisestä valmisteesta saa mainitut tiedot ilmoittaa yhtä desilitraa (dl) kohden. Energian saa kilojoulien lisäksi ilmoittaa myös kilokaloreina (kcal). Proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin voi määrän lisäksi ilmoittaa energiaprosentteina.

Elintarvikerasvan ravintosisällön saa ilmoittaa 1 momentissa määrätyn ilmoittamistavan lisäksi kappaletta tai ilmoitetun suuruista annosta kohti.

14 §
Energian laskeminen

Elintarvikerasvan sisältämää energian määrää laskettaessa käytetään seuraavia kertoimia

proteiini 17kJ/g
rasva 38kJ/g
hiilihydraatti 17kJ/g
15 §
Proteiinin määrittäminen typen avulla

Muutettaessa analysoitu typen määrä proteiiniksi käytetään typen kerrointa 6,25. Maidolle ja maitovalmisteille käytetään kuitenkin kerrointa 6,38.

16 §
Rasvan laadun ilmoittaminen

Rasvahappokoostumuksesta ilmoitetaan tyydyttyneiden tai tyydyttyneiden, monotyydyttymättömien (yksinkertaisesti tyydyttymättömällä) ja polytyydyttymättömien (monityydyttymättömällä) rasvahappojen määrä grammoina 100 grammassa tai yhdessä desilitrassa valmistetta.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa on määrätty, voidaan käyttää myös prosentuaalista ja/tai graafista esitystä.

Edellä 1 momentissa monotyydyttymättömällä (yksinkertaisesti tyydyttymättömällä) rasvahapolla tarkoitetaan rasvahappoa, jossa on yksi cis-kaksoissidos ja polytyydyttymättömällä (monityydyttymättömällä) rasvahapolla metyleeniryhmän erottamia cis,cis-kaksoissidoksia sisältävää rasvahappoa.

17 §
Kolesterolin ilmoittaminen

Jos kolesterolin määrä ilmoitetaan elintarvikerasvan myyntipäällyksessä, on myös rasvahappokoostumus ilmoitettava siten kuin 16§:ssä on määrätty.

Elintarvikerasvan saa ilmoittaa kolesterolittomaksi, jos kolesterolin määrä valmisteessa on enintään 15 mg/100 g tai 1 dl.

18 §
Laktoosin ilmoittaminen

Elintarvikerasvan saa ilmoittaa laktoosittomaksi, jos laktoosin määrä valmisteessa on enintään 20 mg/100 g tai 1 dl.

Laktoosipitoisuutta osoittavat merkinnät eivät ole 12§:n 1 momentissa tarkoitettuja ravitsemuksellisia väitteitä.

19 §
Vitamiinien ja kivennäisaineiden ilmoittaminen

Jollei edellä ole toisin määrätty, vitamiinin ja kivennäisaineen saa ilmoittaa ravintosisältömerkinnöissä, jos elintarvikerasva sisältää tällaista ainetta runsaasti tai jos elintarvikerasvaa tavanomaisesti käytetään siinä määrin, että siitä saadaan olennainen osa ravintoaineen päivän tarpeesta (liite 1).

20 §
Eräät vapaaehtoiset merkinnät

Kauppanimessä ja muissa myyntipäällykseen tehtävissä vapaaehtoisissa merkinnöissä voidaan käyttää valmisteen valmistusainekoostumukseen viittaavia ilmaisuja, jos merkinnät laaditaan ja sijoitetaan sekä kirjasinkoot ja painovärit valitaan siten, että kuluttaja ei tule johdetuksi harhaan valmisteen koostumuksen suhteen.

Jos margariinin kauppanimi on voihin viittaava tai jos vastaavasti voi-kasviöljyseoksen kauppanimi on margariiniin viittaava, on jokaisen erillisen myyntipäällyksessä esiintyvän kauppanimen yhteyteen sijoitettava kauppatavan mukainen nimi. Kauppatavan mukainen nimi on merkittävä myyntipäällykseen olennaisesti yhtä helposti havaittavaksi kuin kauppanimi tai muut vapaaehtoiset merkinnät.

21 §
Erinäisiä määräyksiä

Tarkempia ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

22 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 29 päivänä tammikuuta 1987 eräiden elintarvikerasvojen myyntipäällysmerkinnöistä antama päätös (80/87).

23 §
Siirtymäsäännökset

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan margariineja, voi-kasviöljyseoksia ja rasvasekoitteita vuoden 1991 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät ole tämän päätöksen mukaiset, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaiset.

Muu kuin edellä 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille ennen vuoden 1991 loppua toimitetut valmisteet, vaikka niiden merkinnät eivät ole tämän päätöksen mukaiset, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaiset.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Juhani Paakkanen

ERÄIDEN RAVINTOAINEIDEN VUOROKAUTISEN SAANNIN VERTAILUARVOT

A-vitamiini (retinoliekvivalentteina) 800 μg
B1-vitamiini (tiamiini) 1,4mg
B2-vitamiini (riboflaviini) 1,6mg
B5-vitamiini (pantoteenihappo) 6mg
B6-vitamiini (pyridoksiini) 2mg
B12-vitamiini (syanokobalamiini) 1 μg
C-vitamiini (askorbiinihappo) 60mg
D-vitamiini 5 μg
E-vitamiini (tokoferoli) 10mg
H-vitamiini (biotiini) 150 μg
Foolihappo 200 μg
Niasiini (niasiiniekvivalentteina) 18mg
Fosfori 800mg
Jodi 150 μg
Kalsium 800mg
Magnesium 300mg
Mangaani 2,5mg
Rauta 14mg
Seleeni 50 μg
Sinkki 15mg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.