709/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (996/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovelletaan 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen tarkoittaman sekakomitean tämän päätöksen liitteinä olevia, alkuperäsääntöjen muutoksia koskevia päätöksiä, niin kuin niistä on sovittu, seuraavasti: päätöstä n:o 1/90 (liite 1) 1 päivästä heinäkuuta 1989, päätöstä n:o 2/90 (liite 2) 1 päivästä tammikuuta 1988, päätöstä n:o 3/90 (liite 3) 1 päivästä heinäkuuta 1990 ja päätöstä n:o 4/90 (liite 4) 1 päivästä heinäkuuta 1990.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 1/901)

jolla muutetaan ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevaa 3 pöytäkirjaa sen johdosta, että Suomen ja kymmenen maan yhteisön Espanjasta tuotaviin tuotteisiin soveltamat tullit jätetään perimättä

Tehty 11 päivänä huhtikuuta 1990

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, jota jäljempänä nimitetään ''3 pöytäkirjaksi'', ja etenkin sen 28 artiklan,

joka ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EEC) n:o 1673/89 ja päätöksen n:o 89/372/ECSC nojalla eräät kymmenen maan yhteisön Espanjasta tuotaviin tuotteisiin soveltamat tullit on jätetty kokonaan perimättä 1 päivästä heinäkuuta 1989 lukien;

joka ottaa huomioon, että Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen on tehty kolmas Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisöön liittymisestä johtuva lisäpöytäkirja, jossa myös määrätään sopimuksen piiriin kuuluvien ja Suomeen Espanjasta tuotavien tuotteiden tullien perimättä jättämisestä; joka ottaa huomioon, että Suomi on jo soveltanut tämän kolmannen lisäpöytäkirjan määräyksiä autonomisesti 1 päivästä heinäkuuta 1989 lukien ennen sen ratifiointia;

joka ottaa huomioon, että mainitun sopimuksen puitteissa tästä seuraa, että espanjalaisille tuotteille myönnetään sama etuuskohtelu kuin muun yhteisön alkuperätuotteille; joka sen vuoksi katsoo, että Espanjan alkuperätuotteiden merkitseminen tunnuksella on käynyt tarpeettomaksi,

on päättänyt:

1 artikla

3 pöytäkirjaa muutetaan täten seuraavasti:

1) 24 artikla ja 25 artiklan 2 kohta poistetaan.

2) V liitteen 1 alaviitteen viimeinen lause korvataan seuraavalla tekstillä:

''Mikäli kauppalaskulla on myös tuotteita, jotka ovat Kanarian saarten, Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita pöytäkirjan 19 artiklan tarkoittamassa mielessä, viejän on merkittävä ne selvästi tunnuksella ''CCM''.''

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

1) Voimassa olevat Suomi-EEC -sopimuksen 3 pöytäkirjaa koskevat aikaisemmat sekakomitean päätökset 1/88 (456/88), 2-5 (1092/88), 2/89 (852/88) ja 3/89 (853/89).

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 2/901)

jolla täydennetään ja muutetaan ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan III liitettä alkuperäsääntöihin harmonoidun järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien muutosten tarkistamisesta annetun yhteisen ilmoituksen puitteissa

Tehty 11 päivänä huhtikuuta 1990

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, josta jäljempänä käytetään nimitystä ''3 pöytäkirja'', ja etenkin sen 28 artiklan,

joka ottaa huomioon, että Suomi-EEC -sekakomitean päätökseen n:o 1/88 liittyvässä yhteisessä ilmoituksessa edellytetään alkuperäsääntöihin harmonoidun järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien muutosten tarkistamista, jos muutokset johtavat asianomaisten alojen etua haittaavaan tilanteeseen; joka ottaa huomioon, että ilmoituksessa myös edellytetään kyseessä olevan säännön sisällön palauttamista entiselleen 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien;

joka katsoo, että Suomi-EEC -sekakomitean päätöksellä n:o 1/88 vahvistettuja alkuperäsääntöjä, joita sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

-kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, modifioidut (nimike 13.02:sta)

-polykarbonaatista ja akryylinitriili-butadieeni-styreeni-sekapolymeerista valmistettu sekapolymeeri (nimike 39.07:stä)

-profiilit, putket ja letkut (nimikkeet 39.16:sta ja 39.17:stä)

-ionomeerilevy tai -kalvo (nimike 39.20:stä)

-lanka ja monofilamenttilanka (50.-55. ryhmästä)

-vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, verhot ja muut sisustustavarat (nimikkeet 63.01-63.04)

-tavarat asbestista; tavarat asbestiin perustuvista sekoituksista tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista (nimike 68.12:sta)

-muokkaamaton alumiini (nimike 76.01),

olisi muutettava näiden sääntöjen sisällön palauttamiseksi samanlaiseksi, kuin se oli ennen harmonoidun järjestelmän käyttöönottoa,

on päättänyt:

1 artikla

Suomen ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen 3 pöytäkirjan III liitteen luetteloon lisätään tämän päätöksen liitteenä olevan luettelon nimikkeet sääntöineen tai niillä korvataan vastaavat nimikkeet ja säännöt.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

1)Ks. liite 1.

1) Tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä toisaalta nimikkeiden 39.01-39.06 että toisaalta nimikkeiden 39.07-39.11 aineksista, tätä rajoitusta sovelletaan vain siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.
1) Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevia erityisehtoja 6 alkuhuomautuksessa.
2) Määrämuotoon leikatuista tai määrämuotoon välittömästi neulotuista neuloskappaleista yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistettujen neuletuotteiden, ei kuitenkaan kimmoisten eikä kumilla käsiteltyjen, osalta katso 7 alkuhuomautusta.

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 3/901)

jolla muutetaan ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevaa 3 pöytäkirjaa

Tehty 5 päivänä kesäkuuta 1990

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, jota jäljempänä nimitetään ''3 pöytäkirjaksi''', ja etenkin sen 28 artiklan,

joka ottaa huomioon, että 3 pöytäkirjan III liitteen 7 alkuhuomautuksessa tekstiilikoristeita ja -tarvikkeita koskeva määrällinen poikkeus eräille tekstiilituotteille luettelossa määrätystä alkuperäsäännöstä ilmaistaan painon mukaan; joka katsoo, että tämän määrällisen poikkeuksen ilmaiseminen arvon mukaan ja ulottaminen mihin tahansa käytettyyn tekstiiliaineeseen merkitsisi hallinnollista ja käytännön yksinkertaistusta viejille ja tulliviranomaisille; joka sen vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena muuttaa mainittua alkuhuomautusta,

joka katsoo kokemuksen osoittaneen, että 3 pöytäkirjassa nimikkeeseen 73.07:stä kuuluville tuotteille määrättyjä alkuperäsääntöjä on muutettava valmistustekniikan kehityksen ja näiden tuotteiden kansainvälisen kaupan taloudellisten ehtojen huomioimiseksi,

on päättänyt:

1 artikla

3 pöytäkirjan III liitettä muutetaan täten seuraavasti:

1) a) Alkuhuomautus 7.1 korvataan seuraavalla tekstillä:

''7.1. Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän alkuhuomautukseen, saa käyttää, vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta, tekstiiliaineita, jotka eivät täytä kysymyksessä olevaa sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, edellyttäen, että ne tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja ettei niiden arvo ylitä 8 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.''

b) Luettelon alaviitteistä, joissa viitataan 7 alkuhuomautukseen, poistetaan ilmaus ''tekstiilikoristeiden ja -tarvikkeiden kohtelua koskevaa''.

2) Luetteloon lisätään nimike 73.07:stä ja vastaavat tekstit, jotka ovat tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

1)Ks. liite 1.

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1 2 3
73.07:stä Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ISO n:o x5CrNiMo 1712), useista osista koostuvat Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus edellyttäen, ettei teelmien arvo ylitä 35 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 4/901)

jolla täydennetään ja muutetaan ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan III liitettä alkuperäsääntöihin harmonoidun järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien muutosten tarkistamisesta annetun yhteisen ilmoituksen puitteissa

Tehty 5 päivänä kesäkuuta 1990

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon ''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, josta jäljempänä käytetään nimitystä ''3 pöytäkirja'', ja etenkin sen 28 artiklan,

joka ottaa huomioon, että Suomi-EEC -sekakomitean päätökseen n:o 1/88 liittyvässä yhteisessä ilmoituksessa edellytetään alkuperäsääntöihin harmonoidun järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien muutosten tarkistamista, jos muutokset johtavat asianomaisten alojen etua haittaavaan tilanteeseen; joka ottaa huomioon, että ilmoituksessa myös edellytetään kyseessä olevan säännön sisällön palauttamista samanlaiseksi, kuin se oli ennen päätöstä n:o 1/88;

joka katsoo, että Suomi-EEC -sekakomitean päätöksellä n:o 1/88 vahvistettuja alkuperäsääntöjä, joita sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

-liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat, lisättyä sakkaroosia, inverttisokeria, munaa tai munankeltuaista sisältävät (HS-nimike 22.08:sta);

-koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (HS-nimike 58.10),

olisi muutettava näiden sääntöjen sisällön palauttamiseksi samanlaiseksi, kuin se oli ennen harmonoidun järjestelmän käyttöönottoa,

on päättänyt:

1 artikla Suomen ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen 3 pöytäkirjan III liitteen luetteloon lisätään tämän päätöksen liitteenä olevan luettelon nimikkeet sääntöineen tai niillä korvataan vastaavat nimikkeet ja säännöt.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

1)Ks. liite 1.

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1 2 3
22.08:sta Liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat, lisättyä sakkaroosia, inverttisokeria, munaa tai munankeltuaista sisältävät Valmistus, jossa:
- kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja
- kaikkien käytettyjen rypäleiden tai rypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja tai
- jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat alkuperätuotteita, arrakkia saa käyttää enintään 5 tilavuusprosenttia
58.10 Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina Valmistus, jossa:
- kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja
- kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.