707/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 17 §:n 3 momentin, 25§:n 1, 2 ja 9 momentin, 27§:n 3 momentin, 36§:n 5 momentin, 37§:n 1 momentin, 52§:n 4 momentin, 54§:n 1 momentin, 55§:n 1 ja 4 momentin, 70§:n, 80§:n 1 momentin, 82§:n 1 momentin, 98§:n ja 185§:n 4 momentin,

näistä 25§:n 1 momentin, 27§:n 3 momentin, 55§:n 4 momentin sekä 70 ja 98§:n sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa päätöksessä (875/89), 25§:n 9 momentin ja 80§:n 1 momentin sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa päätöksessä (875/87), sekä 55§:n 1 momentin sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa päätöksessä (913/88), ja

lisännyt päätökseen uuden 53 a§:n, 105 a§:n ja 124 b §:n, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: 124 a§:n, ] 178§:ään uuden 2 momentin ja päätökseen uuden 179 a§:n seuraavasti:

3 luku

Auto

17 §
Palovaaran välttäminen

3.Auton katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän 1 ja 2 momentin mukaiset vaatimukset, jos se on mallia, joka on E-hyväksytty säännön n:o 34/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 70/221/EEC mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ohjesäännöllä 81/333/EEC.


25 §
Tunnusvalot

1.Henkilöautossa, jota saa käyttää ammattimaiseen tilausliikenteeseen ilman erityisiä, kuljetuksen laatuun kohdistuvia rajoituksia, tulee olla katolle asennettu noin 300 x 115 x 60-80 mm mittainen kaikkiin suuntiin keltaista valoa näyttävä valaisin, johon on eteen tai eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana ''TAKSI'' tai ''TAXI''. Valaisimen saa asentaa auton vasemmalle puolelle vähintään 0,15 m etäisyydelle auton sivusta. Valaisimeen saa merkitä mustin merkein auton järjestysnumeron, ryhmänumeroa osoittavan tunnuksen ja asemapaikan. Valaisimeen saa liittää laitteen, jolla valon saa vilkkumaan hätätilanteessa. Tunnusvalaisimen saa koululaiskuljetukseen käytettävässä henkilöautossa varustaa valaisimen päälle asennetulla koulukyytiä osoittavalla kuvulla. Tunnusvalaisimen saa myös kokonaan poistaa käytettäessä autoa tietyn toimeksiantajan ajossa tämän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tällöin on tämä sopimus tai jäljennös siitä pidettävä ajossa mukana. Kun tunnusvalo on taksista poistettuna, ei se saa käyttää linja-autokaistaa muuhun kuin ryhmittymiseen eikä pysäköidä taksiasemalle tai taksiasema-alueelle, ei myöskään pysäyttää taksin pysäyttämispaikalle. Tunnusvalon ollessa poistettuna taksilla ei saa kuljettaa muita kuin toimeksiantajan asiakkaita.


2.Kuorma-autossa, joka on hyväksytty käytettäväksi perävaunun vetoautona, saa olla tuulilasin yläpuolella enintään kolme symmetrisesti sijoitettua, eteen suunnattua, enintään 0,10 m etäisyydellä toisistaan olevaa ja enintään 20 W tehoisella lampulla varustettua, ruskeankeltaista valoa näyttävää valaisinta, joita saa käyttää vain perävaunun ollessa kytkettynä.


9.Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoimintaan osallistuvan tiepalvelua harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen, jossa on vähintään 15 tiepalvelua harjoittavaa jäsentä, järjestämässä tiepalvelutoiminnassa käytettävään, riittävällä ensiapu- ja korjausvälineistöllä sekä varaosilla samoin kuin viestintävälineistöllä varustettuun yksityiskäyttöön rekisteröityyn autoon saa asentaa katon etuosaan enintään 10 W lampuilla valaistun ja enintään 650 x 120 x 100 mm mittaisen, kaikkiin suuntiin keltaista valoa näyttävän valaisimen, johon on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana ''TIEPALVELU'', ''VÄGSERVICE'' tai ''ROAD SERVICE'' taikka näiden yhdistelmä ja tarvittaessa tiepalvelujärjestön nimi ja tunnus. Erityisesti ensiaputoimintaan käytettävään autoon saa vastaavin perustein, kuitenkin korjausvälineitä ja varaosia vaatimatta, asentaa valkoista valoa näyttävän valaisimen, johon on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana ''ENSIAPU'', ''FÖRSTA HJÄLP'' tai ''FIRST AID'' taikka näiden yhdistelmä ja ensiapujärjestön tunnus. Tiepalvelua tai ensiaputoimintaa harjoittavan järjestön enintään vuotta aikaisemmin antama todistus kyseisen auton kuljettajan riittävästä ensiapu- ja, jos on kysymys tiepalvelusta, korjaustaidosta sekä auton käyttämisestä tähän toimintaan on pidettävä autoa ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä liikenteen valvojalle. Tunnusvalaisin on peitettävä tai poistettava, kun autoa kuljetetaan tiellä osallistumatta tiepalvelu- tai ensiaputoimintaan.


27 §
Huomiovalot

3.Huomiovalaisimien tulee olla autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia tai E-hyväksytyt säännön n:o 87 tai vastaavan myöhemmän E-säännön mukaisesti taikka, milloin huomiovalaisimet ovat auton alkuperäisvarusteena, tyyppi- tai maahantuontikatsastuksessa hyväksytyt.


36 §
Taustapeilit

5.Milloin auton rakenteesta tai siihen liittyvästä laitteesta tahi varusteesta johtuen näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, on autoon asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden kautta kuljettaja pystyy näkemään auton sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä. Kuorma-autossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 7 500 kg, tulee 2 momentissa tarkoitettujen taustapeilien lisäksi olla ohjaamon oikealla puolella E-säännön n:o 46/01 tai e-ohjesäännön n:o 71/127/EEC, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ohjesäännöllä 88/321/EEC, mukainen luokan IV laajakulmapeili ja luokan V lähietäisyyspeili.

37 §
Äänimerkinantolaite

1.Auton äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden mitattuna seitsemän metrin etäisyydeltä auton edestä on oltava vähintään 93 dB(A) ja enintään 112 dB(A). Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Äänimerkinantolaitteen katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos auto on E-hyväksytty säännön n:o 28/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 70/388/EEC mukaisesti.


52 §
Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet

4.Maastohenkilöauton, erikoisauton, linja-auton, pakettiauton ja pakettiautosta muutetun henkilöauton turvavöiden kiinnityspisteiden on oltava katsastuksessa hyväksytyt. Muun henkilöauton turvavöiden kiinnityspisteiden on täytettävä E-säännön n:o 14/02 tai vastaavan myöhemmän E-säännön tahi e-ohjesäännön 76/115/EEC, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ohjesäännöllä 82/318/EEC, taikka standardin FMVSS 210 vaatimukset.


53 a §
Sivusuojat

1.Autossa vaadittavien sivusuojien tulee suojata jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja vastaavia joutumasta auton ja etenkin sen pyörien alle. Sivusuojat eivät saa lisätä auton leveyttä eikä niiden pääosa saa olla sisempänä kuin 120 mm auton suurinta leveyttä vastaavasta tasosta. Suojien takaosa ei takimmaisen 250 mm:n matkalla saa olla sisempänä kuin 30 mm takarenkaan ulkopinnan määräämästä tasosta.

2.Sivusuojien ulkopinnan tulee olla mahdollisimman sileä ja jatkuva. Katkoksien ja saumojen muodostama väli ei saa olla suurempi kuin 25 mm. Katkoksen jälkeinen osa ei saa työntyä sivusuunnassa edeltävän osan ulkopuolelle. Sivusuoja saa olla muodostettu erillisistä palkeista tai rimoista, joiden väli korkeussuunnassa on enintään 300 mm ja joiden korkeus on kokonaispainoltaan enintään 12 000 kg:n autossa vähintään 50 mm ja muussa autossa vähintään 100 mm.

3.Kuormittamattoman auton sivusuojan korkeus maasta ei missään kohdassa saa olla suurempi kuin 550 mm eikä sen etäisyys auton kori- tai muusta vastaavasta kiinteästä rakenteesta takapyörän etummaisen kohdan kohdalla suurempi kuin 350 mm. Jos korirakennetta ei ole tai sen korkeus takapyörän etummaisen kohdan kohdalla on suurempi kuin 1,35 m, ei sivusuojan yläreunan korkeus saa olla suurempi kuin 950 mm.

4.Auton kiinteät rakenteet, kuten varapyörä, akkulaatikko, ilma- ja polttoainesäiliöt, valaisimet, heijastimet ja työkalulaatikko voivat korvata sivusuojan tai osan siitä, jos ne täyttävät 1-3 momentin määräykset.

5.Jarrujohtoja ei saa kiinnittää sivusuojiin.

6.Tukijaloilla varustetun tai ro-ro-kuljetuksiin tarkoitetun auton sivusuojissa saa olla tarvittavat katkokset tukijalkojen käyttämiseksi tai auton kiinnittämiseksi laivaan.

7.Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset sivusuojien pyöristyksistä, etu- ja takapään mitoituksesta ja rakenteesta, sivusuojan lujuudesta ja auton erikoisen rakenteen edellyttämistä poikkeuksista mitoitukseen.

8.Auton katsotaan täyttävän sivusuojia koskevat vaatimukset, jos se täyttää E-säännön n:o 73 tai e-ohjesäännön n:o 89/297/EEC vaatimukset.

54 §
Näköesteet

1. Autossa tulee tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Niiden kohdalle ei auton sisään eikä ulkopuolelle saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkiä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä. Liikenneministeriön määräysten mukaisen pysäköintikiekon saa kuitenkin kiinnittää tuulilasin oikealle puolelle.


55 §
Muutokset ja korjaukset

1.Autoon saa vaihtaa kevyemmän ja pienempitehoisen moottorin. Samoin autoon saa vaihtaa sellaisen painavamman tai suurempitehoisen moottorin, jonka auton valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa, yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa, jolloin auton jarrut ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet ja varusteet on muutettava vastaamaan painavammalla tai suurempitehoisella moottorilla varustettua mallia. Ahtimen asentamiseen tai muunlaisen kuin edellä tarkoitetun moottorin vaihtamiseen on saatava katsastustoimipaikan lupa. Lupaa ei ole myönnettävä, jos moottorin paino tai teho on ilmeisessä epäsuhteessa auton rakenteeseen. Moottorin tulee olla tarkoitettu automalliin, jota koskevat pakokaasupäästörajoitukset ovat vähintään yhtä tiukat kuin alkuperäisellä moottorilla varustettua autoa koskevat. Muussa tapauksessa auton haltijan tulee joko auton valmistajan tai riippumattoman tutkimuslaitoksen antamalla todistuksella osoittaa, että muutetun auton kaasumaiset ja hiukkaspäästöt eivät ylitä sellaisia päästörajoituksia, jotka edelsivät auton käyttöönottopäivänä voimassa olleita päästörajoituksia. Ajoneuvoasetuksen 18 a-18 c§:n vaatimukset täyttävän auton moottorin saa vaihtaa vain auton valmistajan samaan mallisarjaan tarkoittamaan moottoriin, joka ei eroa alkuperäisestä moottorista asetuksen 11 b§:n 3 momentissa tarkoitetuilta osin.


4.Henkilöauton ohjausakselin pituuden ja asennon, auton raidevälin, jousituksen sekä pakoputkiston ja äänenvaimentimen tyypin saa muuttaa tai autoon asentaa ohjausvaimentimen tai suojakaaren vain katsastustoimipaikan antamalla luvalla siinä määrätyin ehdoin. Muun kuin vähäpäästöisen henkilöauton pakoputkistoon saa kuitenkin ilman eri lupaa asentaa sellaisen autorekisterikeskuksen hyväksymää tyyppiä olevan jälkiasennuskatalysaattorin, joka alentaa pakokaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia autoa koskevista raja-arvoista. Jälkiasennuskatalysaattorin saa asentaa mahdollisen etummaisen äänenvaimentimen tilalle, jos moottorin äänen voimakkuus ei muutoksen jälkeen ylitä säädettyjä arvoja.

4 luku

Moottoripyörä

70 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Moottoripyörän luvattoman käytön estämiseksi vaadittavan lukon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 62 mukaisesti tai oltava autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä.

80 §
Muut valot

1.Moottoripyörään saa asentaa enintään kaksi autorekisterikeskuksen hyväksymää tai E-säännön n:o 87 tai vastaavan myöhemmän E-säännön mukaisesti hyväksyttyä mallia olevaa huomiovalaisinta vähintään 0,25 m ja enintään lähivalon korkeudelle ja vähintään 0,10 m etäisyydelle toisistaan. Huomiovalo on kytkettävä siten, ettei se, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eikä etusumuvalon kanssa.


82 §
Äänimerkinantolaite

1.Moottoripyörän äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden mitattuna seitsemän metrin etäisyydeltä moottoripyörän edestä on oltava vähintään 83 dB(A) tai, jos moottoripyörän moottorin teho on suurempi kuin 7 kW, vähintään 93 dB(A). Äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 112 dB(A). Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Äänimerkinantolaitteen katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos moottoripyörä on E-hyväksytty säännön n:o 28/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 70/388/EEC mukaisesti.


5 luku

Mopo

98 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Mopon luvattoman käytön estämiseksi vaadittavan lukon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 62 mukaisesti tai oltava autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä.

105 a §
Valoja ja heijastimia koskevat asennusmääräykset

Mopon valojen ja heijastimien katsotaan täyttävän niiden näkymistä, sijoitusta ja kytkentää koskevat vaatimukset, jos mopo on E-hyväksytty säännön n:o 74 tai vastaavan myöhemmän E-säännön mukaisesti.

6 luku

Traktori ja moottorityökone

124 b § [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: 124 a § ]
Valoja ja heijastimia koskevat asennusmääräykset

Traktorin ja moottorityökoneen valojen ja heijastimien katsotaan täyttävän niiden näkymistä, sijoitusta ja kytkentää koskevat vaatimukset, jos traktori tai moottorityökone on E-hyväksytty säännön n:o 86 mukaisesti.

9 luku

Autojen perävaunut

178 §
Pituuskilpi

2.Edellä 1 momentissa tarkoitettua pituuskilpeä ei kuitenkaan vaadita, jos perävaunussa on E-säännön n:o 70 mukaisesti hyväksytyt raskaan ja pitkän ajoneuvon merkkikilvet.

179 a §
Sivusuojat

1.Perävaunussa vaadittavien sivusuojien tulee suojata jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja vastaavia joutumasta perävaunun ja etenkin sen pyörien alle. Sivusuojat eivät saa lisätä perävaunun leveyttä eikä niiden pääosa saa olla sisempänä kuin 120 mm perävaunun suurinta leveyttä vastaavasta tasosta. Suojien takaosa ei takimmaisen 250 mm:n matkalla saa olla sisempänä kuin 30 mm takarenkaan ulkopinnan määräämästä tasosta.

2.Sivusuojien ulkopinnan tulee olla mahdollisimman sileä ja jatkuva. Katkoksien ja saumojen muodostama väli ei saa olla suurempi kuin 25 mm. Katkoksen jälkeinen osa ei saa työntyä sivusuunnassa edeltävän osan ulkopuolelle. Sivusuoja saa olla muodostettu erillisistä palkeista tai rimoista, joiden väli korkeussuunnassa on enintään 300 mm ja joiden korkeus on kokonaispainoltaan enintään 10 000 kg:n perävaunussa vähintään 50 mm ja muussa perävaunussa vähintään 100 mm.

3.Kuormittamattoman perävaunun sivusuojan korkeus maasta ei missään kohdassa saa olla suurempi kuin 550 mm. Puoliperävaunun sivusuojan korkeus mitataan vaunun etuosan ollessa tuettuna tukijaloille. Sivusuojan etäisyys perävaunun kori- tai muusta vastaavasta kiinteästä rakenteesta takapyörän etummaisen kohdan kohdalla ei saa olla suurempi kuin 350 mm. Jos korirakennetta ei ole tai sen korkeus takapyörän etummaisen kohdan kohdalla on suurempi kuin 1,35 m, ei sivusuojan yläreunan korkeus saa olla suurempi kuin 950 mm.

4.Perävaunun kiinteät rakenteet, kuten varapyörä, valaisimet, heijastimet ja työkalulaatikko voivat korvata sivusuojan tai osan siitä, jos ne täyttävät 1-3 momentin määräykset.

5.Jarrujohtoja ei saa kiinnittää sivusuojiin.

6.Tukijaloilla varustetun tai ro-ro-kuljetuksiin tarkoitetun perävaunun sivusuojissa saa olla tarvittavat katkokset perävaunun kiinnittämiseksi laivaan.

7.Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset sivusuojien pyöristyksistä, etu- ja takapään mitoituksesta ja rakenteesta, sivusuojan lujuudesta ja perävaunun erikoisen rakenteen edellyttämistä poikkeuksista mitoitukseen.

8.Perävaunun katsotaan täyttävän sivusuojia koskevat vaatimukset, jos se täyttää E-säännön n:o 73 tai e-ohjesäännön n:o 89/297/EEC vaatimukset.

185 §
Vetoauton kuormitus ja leveyden merkitseminen

4.Tämän pykälän 1 momentin määräyksiä ei sovelleta yhdistelmään, jonka suurin sallittu kokonaispaino on enintään 60 tonnia.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Tämän päätöksen 17§:n 3 momentti, 36§:n 5 momentti, 52§:n 4 momentti, 53 a§, 82§:n 1 momentti ja 179 a§ koskevat ajoneuvoa, joka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa ja 2 momentissa mainittujen säännösten osalta ennen 1 päivää tammikuuta 1992 käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleet vaatimukset.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.