683/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 3 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (682/90) 67§:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnan tarkoitus

Palavien nesteiden ja kaasujen sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminnanharjoittaja on huolehtinut räjähdysten, tulipalojen, vuotojen, käyttöhäiriöiden, laitevaurioiden ja muiden vastaavien häiriö- ja onnettomuustilanteiden ennalta ehkäisemisestä, seurausten rajoittamisesta ja torjuntaan varautumisesta räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) ja kemikaalilaissa (744/89) sekä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (682/90) tarkoitetulla tavalla ja että muut sanotuissa säädöksissä määrätyt velvoitteet täytetään.

2 §
Määritelmiä

Teollisella käsittelyllä tarkoitetaan kemikaalin valmistusta, teknistä käyttöä sekä muuta vastaavaa käsittelyä.

Valmistuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa saadaan aikaan kemikaalia. Valmistukseksi ei katsota kuitenkaan kemikaalin muodostumista lämmön- ja energiantuotannon yhteydessä tapahtuvassa polttamisessa, mikäli kemikaalia ei oteta talteen tai muuten hyödynnetä.

Teknisellä käytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa:

1) kemikaalia käytetään prosessissa raaka- tai apuaineena taikka kemikaalia syntyy välituotteena ja sitä edelleen käytetään raaka- tai apuaineena;

2) kemikaalia käytetään teollisesti liuotukseen, uuttamiseen, liimaukseen, maalaukseen tai muuhun pinnoittamiseen;

3) kemikaalia muokataan tai puhdistetaan prosessilaitteistossa haihduttamalla, tislaamalla, hienontamalla, granuloimalla, pelletoimalla, kiteyttämällä, pinnoittamalla, ioninvaihtamalla taikka muulla vastaavalla menetelmällä;

4) erittäin helposti syttyvää, helposti syttyvää tai syttyvää palavaa nestettä käytetään lämmön kehittämiseen teollista toimintaa varten; sekä

5) kemikaalia käsitellään muulla 1-4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan rinnastettavalla tavalla.

Valmistus- ja käyttölaitteistolla tarkoitetaan reaktoreita, sekoitussäiliöitä, välisäiliöitä, putkistoja ja muita valmistuslaitokseen ja tekniseen käyttölaitokseen kuuluvia prosessilaitteita.

Valmistuslaitoksella tarkoitetaan kemikaalin valmistuksessa käytettävää yhtenäistä aluetta, rakennusta tai rakennuksen osaa, varastot mukaanluettuna. Laitokseen katsotaan kuuluvaksi valmistuslaitteisto ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteineen sekä laitoksen suojausjärjestelmät.

Käyttölaitoksella tarkoitetaan teknisessä käytössä käytettävää yhtenäistä aluetta, rakennusta tai rakennuksen osaa, varastot mukaanluettuna. Laitokseen katsotaan kuuluvaksi käyttölaitteisto ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteineen sekä laitoksen suojausjärjestelmät.

Varastolla tarkoitetaan kemikaalien varastointiin tarkoitettua yhtenäistä tai sellaiseksi katsottavaa aluetta tai rakennusta taikka rakennuksen osaa. Varastoon katsotaan kuuluvaksi siinä olevat säiliöt, varastorakennukset, täyttö-, tyhjennys- ja siirtolaitteistot, putkistot ja niihin liittyvät muut laitteet.

Leimahduspisteellä tarkoitetaan sitä nesteen alinta lämpötilaa, jossa nesteen pinnasta normaali-ilmanpaineessa erottuu niin paljon höyryä, että se muodostaa pinnan lähellä olevan ilman kanssa syttyvän höyry-ilma-seoksen, määritettynä niin sanotulla suljetun upokkaan menetelmällä.

Palavia kaasuja ja palavia nesteitä sisältävällä aerosolilla tarkoitetaan aerosolipäällystä, jonka sisällöstä yli 45 painoprosenttia on palavia kaasuja tai palavia nesteitä tai niiden määrä on yli 250 g.

2 luku

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupa- ja ilmoitusmenettely

3 §
Laajamittaisen ja keskisuuren teollisen käsittelyn lupahakemus

Laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä koskevan lupahakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat selvitykset:

1) turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot, kuten käyttöturvallisuustiedotteet valmistettavista kemikaaleista ja niiden raaka-aineista sekä teknisesti käytettävistä, varastoitavista ja muutoin käsiteltävistä kemikaaleista;

2) selvitys valmistuksen tai käytön yhteydessä esiintyvistä sivu- ja välituotteista ja niiden ominaisuuksien huomioon ottamisesta suunnittelussa;

3) selvitys valmistus- tai käyttölaitoksen tontin ja sen lähialueen kaavoituksesta sekä siitä, että hakija hallitsee teollista käsittelyä harjoittavan laitoksen aluetta;

4) mittakaavaan 1:1000 - 1:20 000 laadittu karttapiirros laitoksen sijaintipaikasta sekä selvitys alueen vedenottamoista, tärkeistä ja muista vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista ja maaperän laadusta; karttapiirroksesta tulee näkyä laitosta ympäröivä vähintään 1000 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

5) piirustukset, joista selvästi ilmenee laitoksen rakennusten, laitteistojen ja varastojen sijoitus laitoksen alueella, rakennustapa sekä laitteistojen sijoitus rakennuksissa;

6) selvitys, miten teollinen käsittely on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi, ja kaaviopiirros teollisen käsittelyn kulusta (virtauskaavio);

7) selvitys prosessilaitteistojen sekä niiden ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteistojen sekä suojausjärjestelmien toiminnasta (putkisto- ja instrumentointikaavio);

8) selvitys putkistojen, varastosäiliöiden ja muiden prosessilaitteistojen mitoitusperiaatteista ja rakenneaineiden valintaperusteista;

9) selvitys eksotermisistä reaktioista ja toimenpiteistä hallitsemattomien reaktioiden ehkäisemiseksi ja seurausvaikutusten vähentämiseksi;

10) selvitys, josta ilmenee kemikaalien käsittelyyn liittyvät vaaralähteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen, ja miten mahdollisiin vaaratilanteisiin ja niiden seurausten lieventämiseen on suunnittelussa varauduttu;

11) selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä; sekä

12) selvitys toimipaikan käyttö- ja turvallisuusorganisaatiosta.

Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei kysymyksessä olevan laitoksen osalta ole saatavissa, lupahakemus voidaan kuitenkin käsitellä. Tällöin kuitenkin edellytetään, että hakemuksesta käyvät ilmi riittävät luvan myöntämiseen tarvittavat tiedot ottaen huomioon laitoksen toiminta ja laajuus.

Hakemusta voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksen käsittelyn aikana.

Hakemus liitteineen on toimitettava laajamittaisen teollisen käsittelyn osalta teknilliselle tarkastuskeskukselle kolmena kappaleena ja keskisuuren teollisen käsittelyn osalta teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle kahtena kappaleena.

4 §
Laajamittaisen varastoinnin lupahakemus ja keskisuuren varastoinnin ilmoitus

Laajamittaista varastointia koskevan lupahakemuksen ja keskisuurta varastointia koskevan ilmoituksen liitteenä tulee olla seuraavat selvitykset:

1) turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot, kuten käyttöturvallisuustiedotteet varastoitavista kemikaaleista;

2) selvitys varaston tontin ja sen lähialueen kaavoituksesta sekä siitä, että hakija hallitsee aluetta, jolla varasto sijaitsee;

3) mittakaavaan 1:1000 - 1:20 000 laadittu karttapiirros varaston sijainnista sekä selvitys alueen vedenottamoista, tärkeistä ja muista vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista ja maaperän laadusta; karttapiirroksesta tulee näkyä varastoa ympäröivä vähintään 1000 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

4) piirustukset, joista käyvät ilmi varastorakennukset, säiliöt, täyttö- ja tyhjennyspaikat ja -laitteistot sekä muut varastolle suunnitellut laitteet ja putkistot ja niiden rakenne;

5) selvitys, miten varastointi ja siihen liittyvä kemikaalien käsittely on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi;

6) selvitys varastointiin liittyvien laitteistojen sekä niiden ohjaus-, valvonta- ja varolaitteiden sekä suojausjärjestelmien toiminnasta (putkisto- ja instrumentointikaavio);

7) selvitys varastosäiliöiden ja putkistojen mitoitusperiaatteista ja rakenneaineiden valintaperusteista;

8) selvitys, josta ilmenee kemikaalien varastointiin liittyvät vaaralähteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen, ja miten mahdollisiin vaaratilanteisiin ja niiden seurausten lieventämiseen on suunnittelussa varauduttu;

9) selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä; sekä

10) selvitys toimipaikan käyttö- ja turvallisuusorganisaatiosta.

Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei kysymyksessä olevan varaston osalta ole saatavissa, lupahakemus ja ilmoitus voidaan kuitenkin käsitellä. Tällöin kuitenkin edellytetään, että saatavilla olevat tiedot ovat varaston toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittäviä.

Hakemusta ja ilmoitusta voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksen ja ilmoituksen käsittelyn aikana.

Hakemus liitteineen laajamittaisen varastoinnin osalta on toimitettava teknilliselle tarkastuskeskukselle kolmena kappaleena. Ilmoitus liitteineen keskisuuren varastoinnin osalta on toimitettava teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle kahtena kappaleena.

5 §
Käyttö- ja huolto-ohjeet

Laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen käyttöönottotarkastuksessa on esitettävä kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet sekä selvitys, miten henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen on järjestetty.

Käyttö- ja huolto-ohjeet on annettava laitoksen tai varaston käyttö-, huolto- ja asennustehtävissä työskenteleville. Määräajoin on varmistettava, että henkilöstö tuntee ohjeet.

3 luku

Palavien kaasujen ja palavien nesteiden säilytystä koskevia määräyksiä

6 §
Asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneisto

Aerosolit ja palavat nesteet tulee säilyttää niille varatuissa paikoissa erillään mahdollisista sytytyslähteistä.

Asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- tai kokoontumishuoneistoja käsittävän rakennuksen erillisen varastotilan tai huolto- tai työpaikkahuoneen tulee olla osastoitu B30 rakennusosin ja sen pintakerrosominaisuuksien tulee olla syttymisherkkyydeltään luokkaa 1 ja palonlevittämisominaisuuksiltaan luokkaa I.

7 §
Myymälähuoneisto

Aerosolit ja palavat nesteet tulee myymälähuoneistossa sijoittaa niitä varten erikseen varattuihin paikkoihin erilleen sytytyslähteistä ja muista herkästi syttyvistä palavista aineista siten, että ne eivät tulipalotilanteessa estä myymälähuoneistosta poistumista. Palavan nesteen leviäminen myymälähuoneistossa palavan nesteen säilytykseen varatun paikan ulkopuolelle tulee estää.

Lasista tai muusta vastaavasta helposti rikkoutuvasta aineesta valmistetut astiat tulee sijoittaa kaappeihin tai suojata muulla tavoin.

Myymälähuoneessa tulee olla riittävä alkusammutuskalusto.

Myymälähuoneessa on avotulen teko ja tupakanpoltto kielletty. Tätä koskevat kieltotaulut tulee olla sopivissa paikoissa selvästi näkyvillä.

8 §
Palavan nesteen astia

Palavaa nestettä saa säilyttää vain metallista, muovista, lasista tai muusta vastaavasta aineesta valmistetussa suljetussa, käyttöä ja palavan nesteen vaikutusta kestävässä pakkauksessa. Lasiastia saa kuitenkin olla tilavuudeltaan enintään 10 litraa.

4 luku

Voimaantulo

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Seppo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.