655/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki kunnallislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 7§:n 3 momentti ja

lisätään lakiin uusi 10 a luku seuraavasti:

7 §

Kunnanosahallinnosta säädetään 10 luvussa, neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä 10 a luvussa ja kuntien yhteistoiminnasta 11 luvussa.

10 a luku

Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys

102 a §

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnan toimialaan 5§:n mukaan kuuluvasta asiasta toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys. Äänestystä ei kuitenkaan saa toimittaa asiasta, joka laissa tai asetuksessa on säädetty kunnan muun toimielimen ratkaistavaksi.

Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai yhden tai useamman kunnallisvaalilaissa tarkoitetun äänestysalueen muodostamaa kunnanosaa koskevana.

Valtuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa neuvoa-antava kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla.

102 b §

Jos vähintään kahta sadasosaa viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien vaaliluetteloiden mukaan äänioikeutetuista kunnan jäsenistä vastaava määrä äänestysoikeutettuja kunnan jäseniä, vähintään kuitenkin sata tai, jos kunnan vuoden ensimmäisen päivän asukasluku on pienempi kuin neljä tuhatta asukasta, vähintään viisikymmentä jäsentä tekee kunnalle aloitteen kansanäänestyksen toimittamisesta 102 a§:ssä tarkoitetussa asiassa, kunnanhallituksen on viivytyksettä valmisteltava kysymys aloitteen mukaisen kansanäänestyksen toimittamisesta ja saatettava se valtuuston ratkaistavaksi.

102 c §

Äänestysoikeus kansanäänestyksessä on Suomen kansalaisella, joka äänestysvuoden alussa on ollut 18 vuotta täyttänyt ja jolla sinä päivänä, jolloin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kansanäänestyksen toimittamisesta, on ollut väestökirjalaissa tarkoitettu kotipaikka kunnassa.

Äänestysoikeus kansanäänestyksessä on myös Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisella, joka täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset ja jolla on ollut vähintään kahden äänestysvuotta lähinnä edeltäneen vuoden ajan 1 momentissa tarkoitettu kotipaikka Suomessa.

Äänestysoikeus kunnanosaa koskevassa kansanäänestyksessä on henkilöllä, jolla 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemisen ajankohtana on ollut kotipaikka kysymyksessä olevan kunnanosan alueella ja jolla 1 tai 2 momentin mukaan olisi äänestysoikeus koko kuntaa koskevassa kansanäänestyksessä.

102 d §

Kansanäänestyksessä kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen.

Menettelystä neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Hallituksen esitys 136/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 10/90
Suuren valiok. miet. 50/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.