654/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki etuostolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 5 päivänä elokuuta 1977 annetun etuostolain (608/77) 1§:n 2 ja 4 momentti,

näistä 4 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1063/88),

muutetaan 1§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti sekä 19§,

näistä 1§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (289/89), sekä

lisätään lakiin uusi 21 a§ seuraavasti:

1 §

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.


5 §

Etuosto-oikeutta ei ole, milloin

1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 neliömetriä tai sitä vähemmän;


Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistönkaupat sekä kaupat, joissa kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet, samoin kuin kaupat, joissa kiinteistö on kolmannen kautta siirtynyt samalta myyjältä samalle ostajalle.


19 §

Kiinteistökaupalle ei saa myöntää lainhuutoa eikä aika, jonka kuluessa ostaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa, myöskään ala ennen kuin 9§:n 1 momentissa etuosto-oikeuden käyttämiselle varattu aika on päättynyt, tai jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ennen kuin on lainvoimaisesti ratkaistu, ettei kunnalla ole tätä oikeutta.

Mitä 1 momentissa on säädetty ei ole noudatettava, milloin kysymys on 5§:n 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitetusta kiinteistönkaupasta tai kiinteistönkaupasta, jossa kunta antamansa todistuksen mukaan ei käytä etuosto-oikeutta.

21 a §

Jos sopimusehto on määrätty tai muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että etuosto-oikeuden käyttäminen vältettäisiin, voi 18§:ssä mainittu tuomioistuin kunnan vaatimuksesta päättää, ettei ehto tai toimenpide sido kuntaa tai ole esteenä etuosto-oikeuden käyttämiselle. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa kiinteistön luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Etuosto-oikeuden käyttämiselle 9§:n 1 momentissa varattu aika alkaa kulua vasta, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin kiinteistökauppoihin sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 104/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 70/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.