651/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 6§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82), uusi 8 kohta ja lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 16§:n tilalle uusi 16§ seuraavasti:

6 §

Asuntolainaa voidaan myöntää:


8) kunnalle tai kuntainliitolle, kunnan tai kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle, valtioneuvoston nimeämälle asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitämistä sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle tai tällaisen yhteisön yksin tai yhdessä kunnan tai kuntainliiton taikka toisen tässä kohdassa tarkoitetun yhteisön kanssa tosiasiallisesti omistavalle osakeyhtiölle asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitetun asumisoikeustalon rakentamista varten.


16 §

Mitä tässä laissa on säädetty vuokratalon rakentamista varten myönnettävistä asuntolainoista sovelletaan 5, 15, 15 a, 15 c, 15 e ja 15 f sekä 15 j§:ää lukuunottamatta myös asumisoikeustalon rakentamista varten myönnettäviin asuntolainoihin kuitenkin niin, että asuntolainaa voidaan myöntää enintään 90 prosenttia 7§:n 1 momentin mukaan vahvistetusta asumisoikeustalon hankinta-arvosta.

Jos 6§:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettu asumisoikeustalo luovutetaan asumisoikeusasunnoista annetun lain 47§:ssä tarkoitetulle luovutuksen saajalle, valtiokonttori voi siirtää asumisoikeustalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan luovutuksensaajan vastattavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 59/90
Toisen lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 77/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.