621/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin myynnistä ja säilyttämisestä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 9, 37 ja 41§:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistusta ja maahantuontia myyntiä varten sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin myyntiä, muuta luovuttamista ja säilyttämistä.

2 luku

Terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistus ja maahantuonti myyntiä varten

2 §
Ilmoituksen sisältö

Kemikaalilain (744/89) 36§:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista myyntiä varten on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan toiminimi ja kotipaikka sekä toimipaikan ja kemikaalien varastointipaikan yhteystiedot;

2) valmistettavien ja maahan tuotavien terveydelle vaarallisten kemikaalien lajit sekä arvio valmistettavien kemikaalien suurimmasta vuorokautisesta valmistusmäärästä, arvio suurimmasta valmistuslaitteistossa kerrallaan olevasta kemikaalimäärästä sekä arvio maahan tuotavien kemikaalien vuosittaisesta maahantuontimäärästä;

3) terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien suurin kerrallaan varastoitava määrä;

4) myynninvalvojan nimi ja yhteystiedot; sekä

5) milloin toiminta aloitetaan.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot valmistettavista tai maahan tuotavista terveydelle vaarallisista kemikaaleista;

2) pääpiirteittäinen selvitys siitä, miten terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistus tai pakkaaminen on suunniteltu toteutettavaksi; sekä

3) selvitys myynninvalvojan pätevyydestä.

3 §
Ilmoituksen toimittaminen kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle

Ilmoitus liitteineen on toimitettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista sen kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, jonka alueella ilmoitusvelvollisuuden alainen toiminta tapahtuu.

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen on toimitettava jäljennös 2§:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta ja 5§:ssä tarkoitetusta muutosilmoituksesta sekä toiminnanharjoittajia koskevista päätöksistään lääninhallitukselle, teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle, terveyslautakunnalle, ympäristönsuojelulautakunnalle, kunnan palopäällikölle sekä työpaikan valvonnasta vastaavalle työsuojelupiirille.

4 §
Ilmoituksen johdosta tehtävä tarkastus

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen johdosta tarkastaa terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistus- ja varastointipaikka. Tarkastus tulee tarvittaessa tehdä yhteistyössä terveys-, ympäristönsuojelu- sekä palo- ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, josta käyvät ilmi tarkastukseen osallistuneet henkilöt ja tarkastuksen yhteydessä todetut puutteet. Pöytäkirjasta tulee toimittaa jäljennös toiminnanharjoittajalle.

5 §
Olennainen muutos

Toiminnan olennaisesta muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan:

1) toiminnanharjoittajan nimen muutosta;

2) toiminnanharjoittajan toimi- tai varastopaikan muutosta;

3) valmistettavien tai maahan tuotavien terveydelle vaarallisten kemikaalien lajin tai määrän huomattavaa poikkeamista siitä, mitä 2§:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti on ilmoitettu;

4) kemikaalin valmistuksen tai pakkaamisen huomattavaa poikkeamista siitä, mitä 2§:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti on ilmoitettu;

5) toiminnan loppumista tai keskeytymistä yli vuodeksi; sekä

6) myynninvalvojan vaihtumista.

6 §
Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

Apteekkarin taikka toiminnanharjoittajan, joka tuo maahan tai valmistaa tilapäisesti tutkimus- tai koekäyttöä varten tarkoitettua terveydelle vaarallista kemikaalia, ei tarvitse tehdä kemikaalilain 36§:ssä tarkoitettua ilmoitusta.

3 luku

Myynninvalvoja

7 §
Myynninvalvojan nimeäminen

Kemikaalilain 36§:ssä tarkoitetun valmistajan tai maahantuojan, joka luovuttaa terveydelle vaarallista kemikaalia myyntiä varten, on nimettävä myynninvalvoja, jolla on toiminnan laajuuteen nähden riittävä pätevyys ja asiantuntemus.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että myynninvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä kemikaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8 §
Myynninvalvojan pätevyysvaatimukset

Myynninvalvojalta edellytetään, että hän on lääninhallituksen hyväksymällä tavalla osoittanut tuntevansa terveydelle vaaralliset kemikaalit, joita toiminnanharjoittaja luovuttaa, sekä niitä koskevat säännökset ja määräykset.

9 §
Myynninvalvojan tehtävät

Myynninvalvojan tehtävänä on hankkia tarpeelliset tiedot myyntiä varten luovutettavista terveydelle vaarallisista kemikaaleista sekä huolehtia siitä, että toimi- ja varastopaikassa noudatetaan kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä.

4 luku

Myyntikirjanpito ja terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen

10 §
Myyntikirjanpito

Valmistajan tai maahantuojan, joka myy muuta myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia kuin polttoainetta, on pidettävä myyntikirjanpitoa.

Myyntikirjanpitoon on merkittävä:

1) kenelle kemikaalia on luovutettu;

2) mitä kemikaalia on luovutettu ja kuinka paljon; sekä

3) luovutusajankohta.

Myyntikirjanpito on säilytettävä viisi vuotta viimeisestä merkinnästä lukien.

11 §
Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen edellytykset

Myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle.

Polttoainetta saa luovuttaa vastaanottajan iästä riippumatta. Metanolipitoista moottoripolttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle vain holhoojan kirjallisella suostumuksella.

12 §
Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttaminen apteekista

Luovutettaessa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia apteekista yksityiseen kulutukseen tulee vastaanottajan ilmoittaa kemikaalia luovuttavalle toiminnanharjoittajalle erillisellä lomakkeella:

1) vastaanottajan henkilötiedot ja osoite;

2) mitä kemikaalia on luovutettu ja kuinka paljon;

3) kemikaalin käyttötarkoitus; sekä

4) luovutusajankohta.

Kemikaalin vastaanottajan on allekirjoitettava lomake. Toiminnanharjoittajan tulee säilyttää lomaketta viisi vuotta.

13 §
Terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen pakkaamattomana vähittäismyymälästä

Terveydelle vaarallista kemikaalia saa luovuttaa vähittäismyymälästä pakkaamattomana ainoastaan polttoaineeksi, välittömästi käyttölaitteistoon sekä yli 200 litran säiliöön.

14 §
Huumaavan ja terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen

Lääkintöhallituksen päätöksellä voidaan määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavina, sekä niiden luovuttamisesta vähittäismyymälästä.

Jos on syytä epäillä, että huumaavaa tai terveydelle vaarallista kemikaalia aiotaan hankkia ilmeisesti päihdyttämistarkoitukseen tai muuten käyttää väärin, ei kemikaalia saa luovuttaa.

5 luku

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin säilyttäminen

15 §
Kemikaalin säilyttäminen

Terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kemikaalilain mukaisissa päällyksissä niille varatuissa paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista.

Myrkylliset tai erittäin myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. Vähittäismyymälässä tai sen varastossa yksityiseen kulutukseen luovuttamista varten säilytettävä muu myrkyllinen tai erittäin myrkyllinen kemikaali kuin polttoaine tulee kuitenkin aina säilyttää lukitussa tilassa.

Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit tulee säilyttää toisistaan erillään siten, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa pääse aiheuttamaan terveys- tai ympäristöhaittaa.

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi.

16 §
Kemikaalin säilytyspaikan merkitseminen

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin säilytyspaikan merkittäväksi siten, että siitä käy ilmi säilytettävän kemikaalin vaarallisin ominaisuus tai sen laji taikka muu ominaisuus, jolla kemikaali voidaan tunnistaa.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §
Valvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on erityisesti valvoa terveydelle vaarallisten kemikaalien valmistusta ja maahantuontia myyntiä varten sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien myyntiä, muuta luovuttamista ja säilyttämistä.

18 §
Luokituspäätöksen noudattaminen

Kun käytössä oleva kemikaali todetaan viranomaisen päätöksellä terveydelle vaaralliseksi, tulee luokittelun mukainen ilmoitus terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistuksesta ja maahantuonnista myyntiä varten tehdä vuoden kuluessa kyseisen päätöksen julkaisemisesta ellei erikseen muuta määrätä.

19 §
Poikkeukset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi päätöksellään määrätä, ettei tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä joiltakin osin sovelleta, jos riittävä turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin. Ympäristöministeriö voi samoin edellytyksin päätöksellään määrätä, ettei ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevia tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä joiltakin osin sovelleta.

20 §
Tarkemmat määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen torjumisesta.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Asetuksen 1, 2 ja 15-17 §:ssä olevien ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevien velvoitteiden voimaantulosta säädetään erikseen.

22 §
Myrkkylain mukaiset vastaavan johtajan kuulustelutodistukset

Myrkkyasetuksessa (492/80) tarkoitetun vastaavan johtajan katsotaan täyttävän tässä asetuksessa tarkoitetun myynninvalvojan pätevyysvaatimukset, jollei kunnan kemikaalivalvontaviranomainen erityisestä syystä vaadi, että hän osoittaa pätevyytensä 8§:ssä tarkoitetulla tavalla.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.