613/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1983 sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (887/83) 3§:n 1, 2 ja 4 momentti, 10§, 11§, 12§:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 14§, 15§:n 2 momentti ja 17§:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti,

sellaisena kuin näistä 3§:n 1 momentti on osittain muutettuna 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (619/89), 15§:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (1020/84) ja 17§:n 1 ja 2 momentit ovat 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa asetuksessa (334/85), seuraavasti:

3 §
Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73) tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään muulta kuin 14 §:ssä tarkoitetulta vähävaraiselta lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä päiväkoti- tai perhepäivähoidossa. Maksu peritään kuitenkin enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu on:

1) yli 5 tuntia kestävästä

a) alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 250, toisessa 400, kolmannessa 550 ja neljännessä 700 markkaa kalenterikuukaudelta,

b) 3-5-vuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 300, toisessa 500, kolmannessa 750 ja neljännessä 1 000 markkaa kalenterikuukaudelta,

c) esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisen lapsen hoidosta a-kohdassa säädetty maksu.

2) enintään 5 tuntia kestävästä

a) alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 100, toisessa 200, kolmannessa 300 ja neljännessä 400 markkaa kalenterikuukaudelta,

b) 3-5-vuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 200, toisessa 300, kolmannessa 400 ja neljännessä 600 markkaa kalenterikuukaudelta, sekä

c) esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisen lapsen hoidosta a-kohdassa säädetty maksu.

Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa, peritään näistä nuorimmasta lapsesta asianomaisen korvausluokan mukainen maksu ja ikäjärjestyksessä seuraavasta yhtä korvausluokkaa alempi maksu kuin nuorimmasta lapsesta ja jokaisesta seuraavasta yhtä korvausluokkaa alhaisempi maksu kuin edellisestä. Jos lasta edellä sanotun mukaisesti ei voida lukea alimpaan korvausluokkaan, ei hänestä peritä maksua.


Lapsen hoidosta peritään 1 momentin c-kohdissa säädetty maksu sen toimintavuoden alusta, jota seuraavana vuonna oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa.

10 §
Korvausluokan ja maksun määrääminen tulojen perusteella

Maksu määrätään palvelunsaajan jatkuvien tulojen perusteella. Edellä 2§:ssä tarkoitetut maksujen perusteena olevat korvausluokat määrätään kuitenkin perheen ja 3§:ssä tarkoitetut korvausluokat lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden huoltajiensa tulojen mukaan.

11 §
Maksun perusteena olevat tulot

Maksua ja sen perusteena olevaa korvausluokkaa määrättäessä otetaan huomioon henkilön jatkuvat veronalaiset ja muut kuin asetuksen 12§:ssä tarkoitetut jatkuvat verosta vapaat tulot. Tulon veronalaisuudesta on säädetty tulo- ja varallisuusverolaissa (1240/88).

12 §
Avustukset ja etuudet, joita ei oteta huomioon sekä vähennykset tuloista

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai haittalisää, sotilasavustusta, opintorahan perusosaa tai asumislisää, eikä opintojen johdosta suoritettavia muita avustuksia, eikä perhehoidon kulujen korvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).


14 §
Vähävarainen

Vähävaraisena pidetään maksua määrättäessä henkilöä tai perhettä, jonka tulo jää alle sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemän 1. korvausluokan tulorajan.

15 §
Maksun määrääminen

Maksukyvyn mukaan perittävä maksu määrätään toimintavuodeksi kerrallaan. Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kuukautta, maksuna peritään enintään kymmeneltä hoitopäivältä puolet kuukausimaksusta ja muutoin täysi kuukausimaksu.


17 §
Maksun periminen poissaolon ajalta

Kuukausimaksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä. Maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä lapsen ollessa sairauden vuoksi poissa päivähoidosta enemmän kuin kymmenen toimintapäivää kalenterikuukaudessa. Maksua ei peritä lainkaan, kun lapsi on ollut sairauden vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät. >Muutoin maksuna peritään sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka lapsi on poissa hoidosta, puolet kuukausimaksun määrästä.

Kun lapsi on vanhemman tai muun huoltajan poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi päivähoidossa jatkuvasti vain osan kalenterikuukauden toimintapäivistä, peritään hoidosta poissaolopäivien määrä huomioon ottaen 3§:n 1 momentissa säädettyä alhaisempi kuukausimaksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Lasten päivähoidosta peritään 1 päivästä elokuuta 1990 alkaen maksu siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Muista sosiaalipalveluista peritään maksu noudattaen aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 14§:n tarkoittaman päätöksen jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.