554/1990

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1990

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 21 päivänä joulukuuta 1989 antamansa päätöksen (1296/89) 6§:ää sellaisena kuin se on 15 päivänä helmikuuta 1990 annetussa päätöksessä (211/90) ja 9§:n 1 momenttia sekä lisännyt päätökseen uuden 6 a§:n seuraavasti:

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

6 §

Eläkkeestä ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista, tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista 18§:ssä tarkoitetulla tavalla tahi erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä toimitettaessa ei oteta huomioon verokorttiin tai muuhun verovelvollisen ennakonpidätystä koskevaan määräykseen merkittyjä pidätysprosenttien korotuksia.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava siten kuin palkasta on 1 ja 4§:ssä määrätty.

Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikaisemmin maksetun eläkkeen tai elinkoron lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 50 markkaa.

6 a §

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä määrätyin rajoituksin siten kuin 6§:ssä on määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken alkueläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n suuruisena, ellei maksajalla ole 6§:ssä tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätystietoja.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukainen muu eläke kuin lesken alkueläke on enintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen tai verovelvollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen 1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pelkästään perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä 18§:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta pelkkää kansaneläkettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelkkää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä saavalle maksettavasta 6§:n 3 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä tai perhe-eläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena. Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 % koko takautuvan eläkkeen määrästä enintään kuitenkin eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin maksettu eläke on kuitenkin ollut veronalaista, ennakonpidätys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten kuin 6§:n 3 momentissa on määrätty.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

9 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista ja työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16§:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työttömän henkilön työllistämisestä luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa tai 4§:ssä määrätyllä tavalla alentamattomana.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Markku Hirvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.