542/1990

Annettu Helsingissä päivänä 15 kesäkuuta 1990

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (939/72),

muutetaan 1§, 3§:n 1 momentin 3 kohta ja 8§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§ 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa asetuksessa (39/87) ja 8§:n 3 momentti 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (641/66), sekä

lisätään 3§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1965 annetulla asetuksella (709/65), uusi 4 kohta, 4§:ään uusi 2 momentti, 12 a§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1972 annetulla asetuksella sekä 31 päivänä tammikuuta ja 15 päivänä marraskuuta 1985 annetuilla asetuksilla (106 ja 871/85), uusi 4 momentti ja 15§:ään siitä mainitulla 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Työntekijäin eläkelain (395/61) 1§:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa arvioidaan työansion nousevan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun rajamäärään sanotussa momentissa tarkoitetun työsuhteen alusta alkaen, jos työntekijäin eläkelain 7§:n 4 momentin mukainen työansio ensimmäiseltä kuukauden pituiselta ajalta on vähintään rajamäärän suuruinen, ja muutoin sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana työansio ensimmäisen kerran on noussut rajamäärään. Tämän jälkeen työansion katsotaan mainittua lainkohtaa sovellettaessa olevan vähintään sanotun rajamäärän suuruinen, kunnes työnantajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että työansio on ainakin viimeksi kuluneena kalenterikuukautena ennen ilmoituksen tekemistä ollut rajamäärää pienempi.

3 §

Työnantajan tulee ilmoittaa eläkelaitokselle tämän lomakkeita käyttäen:


3) kohdissa 1 ja 2 tarkoitettujen ilmoitusten yhteydessä eläketurvan hoitamista varten tarvittavat palkka-, palvelusaika- ja muut tiedot; sekä

4) työntekijän kuoltua leskeneläkkeen määräämiseksi tarvittavat tiedot.


4 §

Eläketurvakeskus voi antaa eläkelaitokselle teknisen käyttöyhteyden avulla hallussaan olevia tietoja työntekijän niitä pyytäessä 1 momentissa tarkoitetun tiedonsaantioikeutensa toteuttamiseksi.

8 §

Jos työntekijällä kuollessaan oli 2 momentissa tarkoitetun vapaakirjan perusteella oikeus eläkkeeseen, on hänen jälkeensä työntekijäin eläkelain 4 ja 4 a§:ssä mainitulla edunsaajalla oikeus saada perhe-eläkettä saman vapaakirjan perusteella.


12 a §

Leskeneläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle solmimastaan avioliitosta. Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhemmat ovat velvolliset ilmoittamaan ottolapseksi ottamisesta eläkelaitokselle.

15 §

Jos kahden edunjättäjän jälkeen lapseneläkettä saavalle lapselle myönnetään lapseneläke oman vanhemman jälkeen, lakkaa muun edunjättäjän jälkeen myönnetty lapseneläke siitä ajankohdasta, josta oman vanhemman jälkeen myönnettävä lapseneläke alkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Tämän asetuksen 3§:n 1 momentin 4 kohtaa, 8§:n 3 momenttia, 12 a§:n 4 momenttia ja 15§:n 2 momenttia sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.