539/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun perhe-eläkeasetuksen (449/69) 7§, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (888/82), ja

muutetaan 2§, 3§:n 1 momentti ja 5§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ mainitussa 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa ja 5§ 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa asetuksessa (640/79), seuraavasti:

2 §

Perhe-eläkkeen lisäosaa koskevassa hakemuksessa on selvitettävä ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Lapseneläkkeen täydennysmäärää koskevassa hakemuksessa on esitettävä täydennysmäärän laskemista varten tarvittavat tiedot. Lapseneläkkeen täydennysmäärä voidaan tarkistaa hakemuksetta sen jälkeen, kun eläkkeensaajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Leskeneläkettä saavan lesken on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta. Leskeneläkkeen lisäosan saajan on lisäksi ilmoitettava taloudellisessa asemassaan tapahtuneesta muutoksesta.

Lesken tai muun lasta huoltavan henkilön on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon lapseneläkettä saavan lapsen antamisesta ottolapseksi tai lapsen huollon siirtymisestä toiselle henkilölle. Lapsen tai hänen huoltajansa on myös tehtävä ilmoitus, kun perhe-eläkelain 8§:n 1 momentissa tai 20§:n 1 momentissa tarkoitettu opiskelu tai ammatillinen koulutus päättyy. Lapsen tai hänen huoltajansa on lisäksi ilmoitettava täydennysmäärään vaikuttavasta vuositulossa tapahtuneesta muutoksesta.

3 §

Perhe-eläkkeiden maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeen maksamisesta säädetty.


5 §

Asianomainen oppilaitos on pyydettäessä velvollinen antamaan perhe-eläkelain 8§:n 1 momentissa sekä 20§:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tarvittavat tiedot lapseneläkettä saavan lapsen opiskelusta tai ammatillisesta koulutuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.