506/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990

Laki kirkkolain 126 a ja 547§:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 126 a§:n 1 ja 2 momentti sekä 547§,

sellaisina kuin ne ovat, 126 a§:n 1 ja 2 momentti 25 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (88/84) sekä 547§ osittain muutettuna 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (632/75), näin kuuluviksi:

126 a §

Seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit huolehtivat väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä seurakuntien jäsenten osalta noudattaen, mitä väestörekisteristä on yleisessä laissa säädetty tai sen nojalla määrätty.

Päätöksenteko väestörekisterinpitoa koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle tai, jos seurakunnilla on 128§:ssä tarkoitettu yhteinen keskusrekisteri, sen johtajalle. Väestörekisterin pitämistä koskevan ratkaisun saattamisesta väestökirjahallinnon viranomaisen päätettäväksi on voimassa, mitä siitä on väestökirjalaissa säädetty.


547 §

Täten kumotaan 6 päivänä joulukuuta 1869 annettu ''Kirkkolaki Suomen Suuriruhtinaanmaan evankelisluterilaiselle kirkolle'' siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kuitenkin on sanottuun lakiin 27 päivänä toukokuuta 1949 annetulla lailla lisättyä 29 lukua edelleen sovellettava niiltä osin, kuin se koskee siinä mainittujen seurakuntien omaisuutta sekä niiden kirkonpalvelijain ja muiden toimihenkilöiden eläkkeitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Kirkkolain 547§:ssä tarkoitettujen seurakuntien keskusarkiston kirkonkirjojen mukaan elossa olevat poissa olevaan väestöön kuuluvat henkilöt siirretään tämän lain tultua voimaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Keskusarkisto siirretään muilta osin Mikkelin maakunta-arkistolle. Keskusarkiston hoitajan virka lakkautetaan. Keskusarkiston muu henkilökunta siirretään valtion palvelukseen niin kuin siitä on erikseen säädetty.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 31/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 53/90

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.