490/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annettuun asetukseen (239/73) 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetulla asetuksella (550/83) kumotun 8§:n tilalle uusi 8§, seuraavasti:

8 §

Perhepäiväkodissa voi hoitaja samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta, perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna, sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta.

Perhepäiväkodissa voi kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta sekä näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta.

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta.

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa lasta kuin edellä 2 momentissa on säädetty, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävässä olevalta henkilöltä edellytetty ammatillinen kelpoisuus.

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta, tulee tämä ottaa huomioon perhepäiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärässä, ellei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa.

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei sovelleta kunnan järjestäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.