489/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Asetus Ystävyyden puistosta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2§:n 2 momentin ja Ystävyyden puistosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun lain (488/90) 9§:n nojalla:

1 §
Kiellot

Ystävyyden puistoon kuuluvilla Elimyssalon luonnonsuojelualueella, Lentuan luonnonsuojelualueella sekä Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai kallioperää eikä ojittaa metsää tai suota;

3) harjoittaa metsätaloutta;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueilla on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueiden luonnonoloihin.

Ympäristöministeriö voi lisäksi kieltää määrätyn ruohovartisen kasvin tai sienilajin yksilöiden poimimisen luonnonsuojelualueilla.

2 §
Sallitut toimet

Elimyssalon luonnonsuojelualueella, Lentuan luonnonsuojelualueella sekä Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueella saa luonnonsuojelualueiden perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa alueen tutkimusta, hoitoa, käyttöä ja valvontaa varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) kalastaa;

4) palauttaa asianmukaisin toimin alueen luontaisen kehityksen edellyttämän luonnontilan;

5) entistää, pitää kunnossa ja käyttää rakennuksia ja rakennelmia;

6) ryhtyä pelastuspalvelun, palontorjunnan sekä rajavartioinnin vaatimiin toimiin; sekä

7) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa 1 momentissa mainituilla luonnonsuojelualueilla leiriytyä tilapäisesti ja tehdä avotulen.

Paikalliset asukkaat saavat 1 momentissa mainituilla luonnonsuojelualueilla muualla paitsi Elimyssalon luonnonsuojelualueeseen kuuluvalla Elimysjärven alueella ja Lentuan luonnonsuojelualueen saarilla metsästää siten kuin järjestyssäännössä tarkemmin määrätään. Sutta, ahmaa ja karhua ei kuitenkaan saa metsästää Elimyssalon luonnonsuojelualueella.

3 §
Luonnonmukainen metsänhoito

Lentuan luonnonsuojelualueen sekä Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueen kivennäismaiden metsissä saa harjoittaa luonnonmukaista metsänhoitoa vahvistetun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

4 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Elimyssalon luonnonsuojelualueella, Lentuan luonnonsuojelualueella sekä Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueella saa luonnonsuojelualueiden perustamistarkoituksen mukaisesti metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja vähäisessä määrin kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- ja eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kerätä metsäpuiden käpyjä ja siemeniä sekä ottaa metsänjalostukseen tarvittavia kasvinosia;

4) tutkia aluetta geologisesti ja etsiä malmeja; sekä

5) pitää kunnossa kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

5 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Ystävyyden puiston hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelmaa vahvistaessaan ministeriö määrää, mitä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettaviksi.

6 §
Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Ystävyyden puistossa sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2-4§:ssä sallittuja toimia, jotka ovat asianomaisen luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen mukaisia ja joita sen asianmukainen käyttö tai hoito edellyttää.

7 §
Ystävyyden puiston hallinta

Ystävyyden puisto on metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

Ympäristöministeriö ohjaa tutkimusta Ystävyyden puistossa.

8 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Elimyssalon luonnonsuojelualueen, Lentuan luonnonsuojelualueen sekä Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.