466/1990

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1990

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 9§ sellaisena kuin se on 19 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (179/88),

muutetaan 13§, 14§:n 2 momentin 5 kohta, 15§:n 8-11 ja 18 kohta, 20§:n 2 momentti, 23§:n 4 momentti, 26§, 28§:n 3 kohta sekä 29 ja 30§,

sellaisina kuin niistä ovat 14§:n 2 momentin 5 kohta mainitussa 19 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa, 15§:n 8-11 ja 18 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1033/87), 20§:n 2 momentti 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (137/85), 28§:n 3 kohta 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa asetuksessa (765/88), 29§ osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella (164/86) sekä mainituilla 18 päivänä joulukuuta 1987, 19 päivänä helmikuuta 1988 ja 26 päivänä elokuuta 1988 annetuilla asetuksilla ja 30§ osittain muutettuna 17 päivänä helmikuuta 1984 annetulla asetuksella (191/84), sekä

lisätään 14§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa ja osittain muutettuna mainitulla 26 päivänä elokuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 2 a kohta seuraavasti:

13 §

Eläinlääkintöosaston toimialaan kuuluvissa periaatteellisissa ja laajakantoisissa asioissa on ministeriön apuna eläinlääkintöneuvottelukunta.

Neuvottelukuntaan kuuluvat

1) eläinlääkintöosaston osastopäällikkö, joka toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana;

2) eläinlääkintöosaston apulaisosastopäälliköt;

3)valtiovarainministeriön edustaja;

4)opetusministeriön edustaja;

5)valtion eläinlääketieteellisen laitoksen edustaja;

6) eläinlääketieteellisen korkeakoulun edustaja; sekä

7) eläinlääkintähuoltoviranomaisena lääninhallituksen edustaja.

Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu kuusi muuta jäsentä, jotka edustavat

1) käytännön eläinlääkinnän asiantuntemusta;

2) lääketieteen asiantuntemusta;

3) elintarvikevalvonnan asiantuntemusta;

4) kotieläintalouden asiantuntemusta;

5) kotieläinneuvonnan asiantuntemusta; sekä

6) oikeustieteen asiantuntemusta.

Neuvottelukunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä maa- ja metsätalousministeriö kutsuu kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunta voi asettaa sen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan keskuudestaan valitsema jäsen. Neuvottelukunta voi tarvittaessa kutsua jaostoon asiantuntijoita lisäjäseniksi. Näille lisäjäsenille suoritetaan palkkioita ja matkakustannusten korvausta samoin perustein kuin neuvottelukunnan varsinaisille jäsenille.

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ministeriön määräämä maa- ja metsätalousministeriön virkamies. Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista on määrätty.

14 §

Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat:


2 a) apulaisosastopäälliköitä, jotka toimivat eläinlääkintöosastossa ja joilla on eläinlääkintöneuvoksen arvonimi;


5) toimistopäälliköitä, joista yksi toimii kansainvälisten asiain toimiston ja yksi vesitoimiston päällikkönä;


15 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


8) metsäosaston sekä kalastus- ja metsästysosaston apulaisosastopäälliköillä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on apulaisosastopäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä lisäksi hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

9) eläinlääkintöosaston apulaisosastopäälliköillä, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri sekä hyvin perehtynyt osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

10) maatalouspolitiikan toimiston toimistopäälliköllä, tuotantotoimiston toimistopäälliköllä ja suunnittelutoimiston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

11) muulla kuin edellä 10 kohdassa mainitulla toimistopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä lisäksi perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;


18) kalastus- ja metsästysosaston tarkastajalla tehtävien laadun mukaan virkaan soveltuva tutkinto;


20 §

Metsäosaston ja eläinlääkintöosaston apulaisosastopäälliköiden tulee avustaa osastopäällikköä osaston johtamisessa ja käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka työjärjestyksen mukaan apulaisosastopäällikölle kuuluvat tai jotka osastopäällikkö on määrännyt hänen käsiteltäväkseen.

23 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

26 §

Osastopäälliköt, apulaisosastopäälliköt ja toimistopäälliköt ratkaisevat jäljempänä 27-30§:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ministeriössä päätettävät asiat, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri, kansliapäällikkö tahi osastopäällikkö ei ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

28 §

Kalastus- ja metsästysosaston osastopäällikkö ratkaisee:


3) asiat, jotka kalastuspiireistä annetun asetuksen (291/89) 6§:n 2 ja 3 momentin, 8 ja 11§:n sekä 15§:n 1 momentin mukaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle; sekä


29 §

Eläinlääkintöosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lihantarkastuslaissa (160/60) tarkoitettujen tarkastuseläinlääkäreiden nimittämistä tai ottamista sekä heidän virkasuhteesta johtuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan;

2) tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamista eläinlääkintötoimen tilapäisluonteisiin tehtäviin niihin nimenomaisesti osoitettujen määrärahojen rajoissa;

3) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista eläinlääkintöosaston virkamiehille niihin nimenomaisesti osoitettujen eläinlääkintätoimen määrärahojen rajoissa; sekä

4) eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1269/89) mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvia asioita.

Lisäksi eläinlääkintöosaston osastopäällikkö ratkaisee ne eläinlääkintöosaston ratkaistavaksi erikseen säädetyt asiat, jotka 30§:n 2 momentin mukaan eivät kuulu eläinlääkintöosaston apulaisosastopäällikön ratkaistavaksi. Osastopäällikkö voi kuitenkin yksittäistapauksissa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen sanottujen säännösten mukaan kuuluu apulaisosastopäällikölle.

30 §

Eläinlääkintöosaston apulaisosastopäälliköt ratkaisevat työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti ne maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hevosten maahantuonnista annetun lain (328/38) 1§:ssä tarkoitetun luvan myöntämistä;

2) lihantarkastuslaissa (160/60) tarkoitettujen tarkastusapulaisten työsopimussuhteeseen ottamista ja heidän työsopimussuhteesta johtuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan;

3) eräiden työansioiden huomioon ottamista kunnan- ja kaupungineläinlääkärien eläkettä määrättäessä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (837/70) tarkoitettua kunnan- ja kaupungineläinlääkärin viran eläkeryhmään sijoittamista; ja

4) eläinsuojelulain (91/71), sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (777/85), mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvia asioita ja koe-eläintoiminnasta annetun asetuksen (1076/85) 3§:n 3 momentissa tarkoitettujen lupien myöntämistä, peruuttamista ja määräysten antamista; sekä

5) rehulain (376/86) 16§:n 1 momentissa ja lannoitelain (377/86) 14§:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä sellaisen tavaran, jonka virhe voidaan korjata, maahantuontiin eläinlääkintöosaston toimialalla.

Lisäksi eläinlääkintöosaston apulaisosastopäälliköt ratkaisevat työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti ne eläinlääkintöosaston ratkaistavaksi erikseen säädetyt asiat, jotka koskevat:

1) eläintautilain (55/80) ja helposti leviävien eläintautien (488/60) sekä sanottujen lakien nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan eläinlääkintöosaston ratkaistaviksi kuuluvia asioita;

2) maidontarkastuslain (448/46) ja lihantarkastuslain (160/60) sekä sanottujen lakien nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan eläinlääkintöosaston ratkaistavaksi kuuluvia asioita;

3) eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (409/85) 2§:n 2-4 momentissa tarkoitettujen lupien myöntämistä;

4) rehulain (376/86) 5§:n 2 momentissa ja rehuasetuksen (379/86) 6§:ssä tarkoitettujen lupien myöntämistä; sekä

5) kananmuna-asetuksen (799/77) 12§:n 2 momentissa tarkoitetun tunnuksen määräämistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Tämän asetuksen 15§:n 9 kohdassa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia voidaan soveltaa jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.