450/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 5 ja 9§,

muutetaan 6§:n 2 momentti, 7§:n 2 ja 3 momentti, 8§:n 1 momentti ja 10§ sekä

lisätään 8§:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 10 a§ seuraavasti:

6 §

Kustannusten maksamisesta 2§:n mukaisesti päättää maanmittauskonttori.

7 §

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on nostettu ennen kuin työ on tehty, on nostettua määrää vastaava työ tehtävä kahden vuoden kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä syystä maanmittauskonttori voi kuitenkin myöntää määräaikaan pitennystä enintään kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli työ ei valmistu määräajassa, on nostettu määrä perittävä takaisin ja maksettava sille nostamispäivästä lukien 16 prosentin vuotuinen korko.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nosteta viiden vuoden kuluessa 6§:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisesta lukien, on oikeus niiden saamiseen menetetty, ellei maanmittauskonttori erityisestä syystä toisin päätä.

8 §

Valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu on yksityisen henkilön ja kuolinpesän suoritettava yhdeksän prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä kertaa sen mukaan, kuin asetuksella säädetään.


Jos takaisin perittäviä kustannuksia ei suoriteta erääntymispäivänä, peritään viivästyneen maksun määrälle 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko erääntymispäivästä lukien siihen saakka, kunnes maksu suoritetaan.

10 §

Takaisin perittävien kustannusten ja koron suorittamisesta on jaonalainen tila panttina, ja sanotut kustannukset korkoineen saadaan ottaa tilasta riippumatta siitä, kuinka kauan ne ovat olleet maksamatta samalla etuoikeudella, kuin kiinteistöistä menevistä julkisoikeudellisista suorituksista on säädetty. Takaisin perittävät kustannukset ja korko saadaan siltä osin kuin ne ovat erääntyneet maksettaviksi ulosottaa ilman eri päätöstä tai tuomiota.

Milloin tila on 1 momentin mukaisesti panttina, vastaa 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten ja koron takaisinmaksamisesta velallisena se, joka omistaa tilan.

10 a §

Kun päätös kustannusten takaisin perimisestä on tehty, maanmittauskonttorin on viipymättä lähetettävä ilmoitus asianomaiselle tuomarille merkinnän tekemistä varten 10§:ssä tarkoitetusta panttivastuusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Ilmoitusta ja merkintää ei kuitenkaan tehdä asetuksella säädettävää määrää pienemmistä takaisin perittävistä kustannuksista.

Kun takaisin perittävät kustannukset korkoineen on täysin maksettu, maanmittauskonttorin on lähetettävä ilmoitus asianomaiselle tuomarille tilan panttivastuusta vapautumista koskevan merkinnän tekemistä varten lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990. Sitä sovelletaan maanmittaustoimituksiin, jotka tulevat vireille lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 246/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 12/90

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.