449/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion virkamiehellä ja hänen omaisillaan on oikeus valtion varoista saada tämän lain mukaista korvausta virkamiestä kohdanneesta työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Tätä lakia sovelletaan valtion virkamieslaissa (755/86) tarkoitettujen virkamiesten lisäksi tasavallan presidentin kanslian virkamiehiin, eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa (1255/87) tarkoitettuihin virkamiehiin sekä eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen.

Mitä tässä laissa on säädetty valtion virkamiehestä, sovelletaan myös valtioneuvoston jäseneen.

2 §

Korvausoikeuden edellytyksistä, annettavista korvauksista ja niiden suorittamisesta sekä korvausasiain käsittelystä on voimassa, jos tässä laissa ei toisin säädetä, mitä valtion työssä sattuneesta tapaturmasta tai ammattitaudista on säädetty.

3 §

Jos virkamiehelle työtapaturmasta tai ammattitaudista johtuvan työkyvyttömyyden ajalta maksettava palkka on pienempi kuin hänelle tämän lain mukaan suoritettava päiväraha olisi, hänellä on oikeus saada erotus päivärahana.

4 §

Jos virkamies kuolee sinä aikana, jolta hänelle on maksettu etukäteen palkkaa, maksetaan hänen omaisilleen tämän lain mukaista perhe-eläkettä tämän ajan päättymisestä lukien.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Tällä lailla kumotaan valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta 12 päivänä huhtikuuta 1935 annettu laki (154/35) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 7/90
Sosiaalivaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 15/90

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.