419/1990

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 2§:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (564/89), uusi 3 momentti ja 7§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Jos edunsaaja, jolla on eläkeaikaa vähintään yksi kuukausi, on saanut valtion eläkelain 8§:n 1 momentissa mainittujen säännösten nojalla myönnetyn vanhuuseläkkeen, jonka määrä on laskettu valtion eläkelain 10§:n 2 momenttia tai sitä vastaavien valtion eläkelain 8 §:n 1 momentissa mainittujen muiden lakien säännöksiä tai eläkesääntöjen määräyksiä soveltaen, hänellä on palveluksen päätyttyä oikeus myös tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen riippumatta siitä, täyttääkö hän valtion eläkelain 8§:n 1 momentissa säädetyt muut vanhuuseläkkeen saamisen edellytykset.

7 §

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä tiedon, jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on kirkkohallituksesta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 27/90
Talousvaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 27/90

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.