408/1990

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä huhtikuuta 1983 annetun ulkomaalaislain (400/83) 23§:n 2 ja 3 momentti, 24§:n 1 momentti, 32§:n 1 momentti, 33§:n 1 ja 2 momentti ja 35§:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 24 a-24 d§ sekä laista 21 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla (951/84) kumotun 34§:n tilalle uusi 34§ seuraavasti:

23 §
Säilöönotto

Säilöönottoa koskeva päätös saadaan tehdä vain, jos ulkomaalaisen henkilökohtaiset ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta olettaa, että hän piileskelee tai tekee rikoksia täällä tai jos hänen henkilöllisyytensä on selvittämättä.

Alle 15-vuotiasta ei saa ottaa säilöön kuulematta sosiaaliviranomaista tai ulkomaalaiskuraattoria.


24 §
Säilöönotosta päättäminen ja ilmoittautumisvelvollisuus

Säilöön otettu ulkomaalainen on toimitettava erityisesti tähän tarkoitukseen varattuun tai muuhun soveltuvaan säilytyspaikkaan. Säilöön otetun käsittelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä tutkintavangin käsittelystä säädetään.


24 a §
Säilöönotosta ilmoittaminen ja tuomioistuinkäsittely

Säilöönotosta päättäneen poliisimiehen on viipymättä ja viimeistään säilöön ottamista seuraavana päivänä ennen kello kahtatoista ilmoitettava säilöön ottamisesta säilyttämispaikkakunnan alioikeudelle tai kiireellisessä tapauksessa muullekin alioikeudelle sen mukaan kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Ilmoitus saadaan tehdä myös puhelimitse. Puhelimitse tehty ilmoitus on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

Tuomioistuimen on otettava säilöön ottamista koskeva asia käsiteltäväksi viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua säilöön ottamisesta siinä järjestyksessä kuin vangitsemisvaatimuksen käsittelystä säädetään. Edellä tarkoitettua neljän vuorokauden määräaikaa laskettaessa ei sovelleta säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 5§:ää.

Säilöön ottamista koskeva asia voidaan käsitellä kihlakunnanoikeudessa ilman lautakuntaa ja raastuvanoikeudessa yhden lainoppineen jäsenen ollessa saapuvilla. Istunto voidaan pitää myös muuna aikana ja muussa paikassa kuin yleisen alioikeuden istunnosta on säädetty.

24 b §
Päätös säilöön ottamista koskevassa asiassa

Jollei säilössä pitämiseen ole edellytyksiä, tuomioistuimen on määrättävä säilöön otettu päästettäväksi heti vapaaksi.

Jos tuomioistuin määrää säilöön otetun pidettäväksi edelleen säilössä, sen on määrättävä säilöön otettu passitettavaksi 24§:ssä mainittuun säilytyspaikkaan.

Jos päätöksen säilöön otetun säilössä pitämisestä tekee muu kuin säilöön otetun säilyttämispaikkakunnan alioikeus, sen on viipymättä ilmoitettava päätöksestään säilyttämispaikkakunnan alioikeudelle.

24 c §
Säilöön otetun päästäminen vapaaksi

Säilöönotosta päättäneen poliisimiehen on määrättävä säilöön otettu päästettäväksi vapaaksi heti, kun edellytyksiä säilössä pitämiseen ei enää ole.

Jos tuomioistuin on päättänyt säilöön otetun pitämisestä edelleen säilössä, poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava vapaaksi päästämisestä säilyttämispaikkakunnan alioikeudelle. Ilmoitus saadaan tehdä myös puhelimitse. Puhelimitse tehty ilmoitus on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

24 d §
Säilöön ottamista koskevan asian uudelleen käsittely

Jollei säilöön otettua ole määrätty päästettäväksi vapaaksi, säilöön otetun säilyttämispaikkakunnan alioikeuden on omasta aloitteestaan otettava säilöön ottamista koskeva asia uudelleen tutkittavaksi aina viimeistään kahden viikon kuluttua päätöksestä, jolla tuomioistuin on määrännyt säilöön otetun pidettäväksi edelleen säilössä.

32 §
Oikaisun hakeminen poliisin tai passin- tarkastajan päätökseen

Ulkomaalainen, joka on tyytymätön poliisin tai passintarkastajan tämän lain nojalla tekemään päätökseen, voi tekemällä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kirjallisen ilmoituksen asianomaiselle poliisille tai passintarkastajalle saattaa asian sisäasiainministeriön ratkaistavaksi, paitsi jos asia koskee viisumin antamista tai säilöönottoa. Ilmoitus voidaan tehdä myös suoraan sisäasiainministeriöön.


33 §
Muutoksenhaku

Ulkomaalainen, joka on tyytymätön maasta karkottamista koskevaan sisäasiainministeriön päätökseen taikka työluvan peruuttamista koskevaan sisäasiainministeriön tai ulkoasiainministeriön päätökseen, voi valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Valituskirja on jätettävä sisäasiainministeriölle, jonka on toimitettava asian ratkaisemisen perusteena olleet asiakirjat oman lausuntonsa ohella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Säilöön otettu saa kuitenkin antaa valituskirjansa säilytyspaikan esimiehelle tai laitoksen johtajalle, jonka on toimitettava se edelleen päätöksen tehneelle viranomaiselle.


34 §
Kantelu säilöönottoa koskevasta päätöksestä

Säilöön otettu saa kannella päätöksestä. Kantelulle ei ole määräaikaa. Kantelu on käsiteltävä kiireellisenä.

35 §
Eräiden päätösten täytäntöönpanokelpoisuus

Rajalta käännyttämistä ja väliaikaista maastapoistumiskieltoa koskeva päätös voidaan panna täytäntöön sen estämättä, että asia on saatettu sisäasiainministeriön käsiteltäväksi.Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 1990.

Hallituksen esitys 29/90
Lakivaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 30/90

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.