392/1990

Annettu Helsingisä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 216§,

sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (632/75),

muutetaan 214 ja 302§,

sellaisina kuin ne ovat, 214§ 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (257/70) ja 302§ 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (633/75), sekä

lisätään 127§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1984 annetulla lailla (88/84), uusi 3 momentti ja lakiin siitä 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla lailla (557/81) kumotun 218§:n tilalle uusi 218§ sekä uusi 267 a-267 c§ ja lisätyn 267 a§:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

127 §

Kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista ja otteista suoritetaan seurakunnalle lunastusta sen mukaan kuin opetusministeriö kirkkohallituksen esityksestä määrää.

214 §

Virkasuhde alkaa siitä ajankohdasta, josta lukien pappi on nimitetty tai siirretty virkaan, otettu viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransijaiseksi.

218 §

Kirkon keskusrahasto suorittaa lääninrovastille palkkiota lääninrovastin virkaan kuuluvista tehtävistä. Palkkio määräytyy siten kuin siitä on evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/74) mukaisessa järjestyksessä sovittu.

E. Erinäisiä säännöksiä
267 a §

Viranhaltija on velvollinen asumaan hänelle varatussa virka-asunnossa tai, jollei virka-asuntoa ole, niin lähellä virantoimituspaikkaa tai piiriään, ettei virkatehtävien asianmukainen hoito kärsi asunnon etäisyyden johdosta. Tarkemmat määräykset tämän velvollisuuden sisällöstä annetaan virkasäännössä.

267 b §

Papin, lehtorin ja kanttorin virkaan sovelletaan niitä virkasäännön määräyksiä, jotka koskevat:

1) palkkausta ja muuta etuutta sekä niiden suorittamista ja pidättämistä; sekä

2) asumista virka-asunnossa tai, jos virka-asuntoa ei ole, muutoin riittävän lähellä virkapaikkaa sekä asumiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Jos kirkkoherran tai kappeliseurakunnan kappalaisen virkaan on liitetty velvollisuus asua virka-asunnossa, tuomiokapituli voi vapauttaa viranhaltijan tästä velvollisuudesta seurakuntaa kuultuaan.

267 c §

Viranhaltija ei saa ottaa yksityiseltä henkilöltä palkkiota kirkollisista toimituksista.

302 §

Käsiteltäessä kirkon ja siihen kuuluvien rakennusten, kellotapulin, seurakuntatalon tai siunauskappelin rakentamista tahi uudestaan rakentamista, kirkon tai seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista tahi kiinteistön ostamista seurakunnalle, lainan ottamista pitemmäksi kuin kahden vuoden ajaksi taikka hautausmaan perustamista tai laajentamista, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista silloisista valtuuston jäsenistä kannattaa siitä tehtyä ehdotusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo>kuuta 1990.

Hallituksen esitys 229/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 18/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.